فوتبــال 11

آفریقا

انتخابی جام ملت‌ها

فصل: 2021
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2014

جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:3
10
2
4
2
2
0
6:3
8
3
4
1
0
3
3:6
3
4
4
0
1
3
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
0
2
0
3:3
2
3
2
0
0
2
0:3
0
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
5:2
8
2
4
2
1
1
3:1
7
3
4
1
1
2
2:5
4
4
4
1
0
3
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
1
0
1:0
4
4
2
1
0
1
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
0
1
1
0:1
1
3
2
0
0
2
1:5
0
4
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
5:1
9
2
4
3
0
1
7:4
9
3
4
2
0
2
5:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
2
0
0
3:0
6
3
2
2
0
0
5:0
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
1:1
3
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
8:6
7
2
4
2
1
1
5:4
7
4
4
0
1
3
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
2
1
1
0
4:3
4
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:1
10
2
4
1
2
1
4:4
5
3
4
1
1
2
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
1
0
3:1
4
4
2
1
0
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
0
1
1
1:3
1
3
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:1
10
2
4
0
4
0
2:2
4
3
4
1
1
2
5:8
4
4
4
0
2
2
0:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
0
2
0
0:0
2
3
2
0
1
1
3:6
1
4
2
0
1
1
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
5:2
8
2
4
2
2
0
4:2
8
3
4
0
3
1
4:5
3
4
4
0
1
3
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
0
2
0
2:2
2
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
0
1
1
2:3
1
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
11:3
10
2
4
1
2
1
5:6
5
3
4
1
1
2
2:3
4
4
4
1
0
3
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
0
1
1:1
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
3:4
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
9:1
12
2
4
2
1
1
5:2
7
3
4
1
0
3
3:6
3
4
4
0
1
3
1:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
2
0
0
5:0
6
3
2
1
0
1
3:1
3
4
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
0
1
1
0:2
1
3
2
0
0
2
0:5
0
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:2
10
2
4
2
0
2
5:5
6
3
4
1
1
2
4:5
4
4
4
1
0
3
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
4:4
3
4
2
1
0
1
1:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
0
2
1:5
0
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
5:4
7
2
4
2
1
1
9:5
7
3
4
2
0
2
5:3
6
4
4
1
0
3
3:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
2
0
0
3:1
6
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
1
0
1
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
7:4
3
2
2
0
1
1
2:3
1
3
2
0
0
2
0:2
0
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
10:7
8
2
4
2
1
1
3:2
7
3
4
0
3
1
5:6
3
4
4
0
2
2
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
1
0
6:5
4
3
2
0
2
0
1:1
2
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:2
4
2
2
0
1
1
1:2
1
3
2
0
1
1
4:5
1
4
2
0
1
1
1:2
1
جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11