فوتبــال 11

روسیه

جام حذفی

فصل: 2020/2021
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول جام حذفی روسیه - فصل 2020/2021

گروه 1
 • گروه 1
 • گروه 2
 • گروه 3
 • گروه 4
 • گروه 5
 • گروه 6
 • گروه 7
 • گروه 8
 • گروه 9
 • گروه 10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6 :1
6
2
2
1
0
1
5 :5
3
3
2
0
0
2
2 :7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
2
1
0
0
1
1 :3
0
3
2
0
0
2
2 :7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6 :1
6
2
1
1
0
0
4 :2
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5 :2
3
2
2
1
0
1
4 :5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
4 :5
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5 :2
3
2
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6 :3
4
2
2
0
2
0
8 :7
4
3
2
0
1
1
4 :8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
3 :3
1
2
2
0
1
1
4 :8
1
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
8 :7
4
2
1
1
0
0
3 :0
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5 :0
6
2
2
0
1
1
5 :6
2
3
2
0
1
1
5 :9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
5 :6
2
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
1
0
0
1
0 :4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5 :0
6
2
1
0
1
0
5 :5
1
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
11 :10
5
2
2
0
2
0
13 :13
3
3
2
0
1
1
3 :4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
10 :10
1
2
2
0
1
1
3 :4
1
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
11 :10
5
2
1
0
1
0
3 :3
2
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7 :4
5
2
2
1
0
1
3 :3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3 :3
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7 :4
5
2
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7 :1
6
2
2
1
0
1
4 :4
3
3
2
0
0
2
0 :6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3 :0
3
2
2
1
0
1
4 :4
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4 :1
3
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
2
0
0
2
0 :6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5 :3
5
2
2
1
1
0
6 :4
4
3
2
0
0
2
0 :4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
3 :4
1
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
2
0
0
2
0 :4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5 :3
5
2
1
1
0
0
3 :0
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4 :1
6
2
2
1
0
1
4 :3
3
3
2
0
0
2
3 :7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1 :0
3
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
2
0
0
2
3 :7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3 :1
3
2
2
1
0
1
4 :3
3
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4 :1
6
2
2
1
0
1
2 :2
3
3
2
0
0
2
0 :3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2 :2
3
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
1
0
0
1
0 :2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4 :1
6
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
1
0
0
1
0 :1
0
جدول جام حذفی روسیه
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11