فوتبــال 11

سه شنبه، 18 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Marko Ilić 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Jovan Vlalukin 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مدافع 0
Erhan Masovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dimitrije Kamenovic 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مدافع 0
Zlatan Sehovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ivan Ilić 0 (0) 0 0 0 (0) 75 هافبک 0
Jovan Nišić 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Njegos Petrovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nikola Cumic 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
Filip Stuparević 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Veljko Birmančević 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nemanja Micevic 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مدافع 0
Luka Ilic 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Zelijko Gavric 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Igor Maksimovic 0 (0) 0 0 0 (0) 65 هافبک 0
Daniel Naumov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ertan Tombak 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Valentin Antov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andrea Hristov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Angel Lyaskov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Asen Chandarov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ilian Iliev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Iliya Yurukov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Stanislav Ivanov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Zdravko Dimitrov 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مهاجم 0
Georgi Rusev 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Marko Ilić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jovan Vlalukin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Erhan Masovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dimitrije Kamenovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Zlatan Sehovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Ilić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jovan Nišić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Njegos Petrovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nikola Cumic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Filip Stuparević 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Veljko Birmančević 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nemanja Micevic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luka Ilic 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Zelijko Gavric 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Igor Maksimovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Naumov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ertan Tombak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Valentin Antov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andrea Hristov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Angel Lyaskov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Asen Chandarov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ilian Iliev 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Iliya Yurukov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Stanislav Ivanov 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Zdravko Dimitrov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Georgi Rusev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Marko Ilić 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jovan Vlalukin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Erhan Masovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dimitrije Kamenovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Zlatan Sehovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Ilić 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jovan Nišić 0 0 0 0 0 هافبک 0
Njegos Petrovic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nikola Cumic 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Filip Stuparević 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Veljko Birmančević 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nemanja Micevic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luka Ilic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Zelijko Gavric 0 0 0 0 0 هافبک 0
Igor Maksimovic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Naumov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ertan Tombak 0 0 0 0 0 مدافع 0
Valentin Antov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andrea Hristov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Angel Lyaskov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Asen Chandarov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ilian Iliev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Iliya Yurukov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Stanislav Ivanov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kaloyan Krastev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Zdravko Dimitrov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Georgi Rusev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Marko Ilić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Jovan Vlalukin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Erhan Masovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dimitrije Kamenovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Zlatan Sehovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ivan Ilić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jovan Nišić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Njegos Petrovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nikola Cumic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Filip Stuparević 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Veljko Birmančević 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nemanja Micevic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luka Ilic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Zelijko Gavric 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Igor Maksimovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniel Naumov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ertan Tombak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Valentin Antov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andrea Hristov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Angel Lyaskov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Asen Chandarov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ilian Iliev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Iliya Yurukov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Stanislav Ivanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Zdravko Dimitrov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Georgi Rusev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11