فوتبــال 11

اروپا

لیگ کنفرانس

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022/2023
 • 2021/2022

جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
7:2
11
3
5
1
1
3
5:6
4
4
5
1
0
4
2:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
3
1
1
1
4:2
4
4
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
3:1
5
3
2
0
0
2
1:4
0
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
15:4
13
2
5
4
0
1
11:8
12
3
5
1
1
3
6:11
4
4
5
0
0
5
5:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
2
2
0
0
6:4
6
3
2
0
1
1
2:4
1
4
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
2
1
1
0
4:3
4
3
3
1
0
2
4:7
3
4
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
6:1
15
2
5
2
0
3
7:5
6
3
5
1
1
3
3:4
4
4
5
1
1
3
4:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
0
1
5:2
3
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
3
1
0
2
2:3
3
3
2
1
0
1
3:6
3
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
12:2
13
2
5
3
1
1
10:5
10
3
5
1
1
3
6:12
4
4
5
0
1
4
5:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:4
6
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
0
1
1
1:3
1
4
3
0
0
3
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
2
1
1
0
2:1
4
3
3
1
0
2
5:9
3
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
11:6
12
2
5
3
0
2
8:6
9
3
5
2
0
3
7:10
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:2
9
2
2
2
0
0
5:2
6
3
3
2
0
1
3:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
6:4
3
2
3
1
0
2
3:4
3
3
2
0
0
2
4:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
13:5
11
2
5
2
3
0
8:5
9
3
5
1
3
1
6:5
6
4
5
0
0
5
2:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
2
1
1
0
4:2
4
3
2
0
2
0
2:2
2
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
1
1
4:3
4
3
2
1
1
0
3:2
4
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
12:8
13
3
5
0
3
2
8:10
3
4
5
0
2
3
5:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
4:3
4
3
2
0
1
1
3:4
1
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:5
9
3
3
0
2
1
5:6
2
4
2
0
1
1
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
17:6
10
3
5
3
0
2
9:11
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
14:3
7
3
2
2
0
0
6:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:3
3
2
3
1
0
2
3:9
3
جدول لیگ کنفرانس اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11