فوتبــال 11

اروپا

لیگ کنفرانس

فصل: 2021/2022
  • 2021/2022

جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2021/2022

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
  • گروه F
  • گروه G
  • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
9:1
13
2
5
3
1
1
13:3
10
3
5
2
0
3
5:12
6
4
5
0
0
5
3:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
2
1
1
0
3:1
4
3
3
1
0
2
1:7
3
4
2
0
0
2
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
2
1
1
0
6:1
4
3
2
1
0
1
4:5
3
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
5:2
10
2
5
2
1
2
5:3
7
3
5
1
2
2
5:7
5
4
5
1
2
2
5:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
1
1
3:4
4
4
2
1
0
1
2:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:1
6
2
3
1
1
1
3:2
4
3
2
0
1
1
2:4
1
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
13:4
11
2
5
3
1
1
15:9
10
3
5
2
0
3
4:10
6
4
5
0
1
4
1:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:2
9
2
3
2
1
0
11:3
7
3
2
1
0
1
2:3
3
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:6
3
2
3
1
0
2
2:7
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
7:3
11
2
5
1
4
0
9:8
7
3
5
1
3
1
6:6
6
4
5
0
1
4
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
2
0
4:3
5
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
2
0
2
0
3:3
2
3
2
0
1
1
2:3
1
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
9:5
11
2
5
2
1
2
7:6
7
3
5
2
0
3
7:8
6
4
5
1
1
3
1:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
2
2
0
0
5:2
6
3
3
1
1
1
1:1
4
4
2
1
0
1
4:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
0
2
3:6
3
3
2
0
0
2
1:3
0
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
13:5
12
3
5
2
2
1
6:4
8
4
5
0
0
5
2:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
1
1
2:3
1
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
2
1
0
4:1
7
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
10:7
11
2
5
2
1
2
11:8
7
3
5
2
1
2
9:8
7
4
5
1
0
4
4:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:3
6
2
3
1
2
0
6:5
5
3
2
1
0
1
2:2
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
3
1
1
1
7:6
4
3
3
0
1
2
3:5
1
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
11:6
11
2
5
3
2
0
10:5
11
3
5
0
3
2
5:10
3
4
5
0
1
4
6:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:3
6
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
1
2
3:5
1
4
2
0
1
1
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
2
1
3:5
2
4
2
0
0
2
3:6
0
جدول لیگ کنفرانس اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11