فوتبــال 11

انگلیس

ای.اف.ال تروفی

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول ای.اف.ال تروفی انگلیس - فصل 2019/2020

شمال، گروه A
 • شمال، گروه A
 • شمال، گروه B
 • شمال، گروه C
 • شمال، گروه D
 • شمال، گروه E
 • شمال، گروه F
 • شمال، گروه G
 • شمال، گروه H
 • جنوب، گروه A
 • جنوب، گروه B
 • جنوب، گروه C
 • جنوب، گروه D
 • جنوب، گروه E
 • جنوب، گروه F
 • جنوب، گروه G
 • جنوب، گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
0
3
4:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
4:4
3
4
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
0
0
1
2:3
0
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
7:5
5
3
3
1
0
2
5:10
3
4
3
0
1
2
5:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
6:3
5
3
2
1
0
1
3:5
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
0
1
2
5:9
1
3
1
0
0
1
1:2
0
4
1
0
0
1
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
0
1
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
2
1
0
1
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:4
9
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
1
0
2
5:7
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
4:2
6
3
2
1
0
1
4:4
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:2
3
2
1
0
0
1
1:2
0
3
1
0
0
1
1:3
0
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:3
6
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
2
1
4:6
4
4
3
1
0
2
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
2:2
2
2
2
0
1
1
3:5
2
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:3
6
2
1
1
0
0
3:1
3
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
0
1
0
1:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
8:7
5
3
3
1
1
1
3:4
5
4
3
0
1
2
7:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7:6
4
2
2
0
1
1
1:3
2
4
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
0
1
0
5:4
2
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:3
6
3
3
1
1
1
6:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
1
1
0
5:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
1:2
0
4
1
0
0
1
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
6:6
3
3
3
1
0
2
4:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:1
3
2
2
1
0
1
4:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
2:3
0
3
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
6:2
6
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
1
2
2:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
3
2
1
0
1
4:3
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
0
1
2
2:5
2
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
8
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
4:6
3
3
1
0
1
0
2:2
2
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
1
1
1
3:4
5
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
5
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
1
0
0
1
1:3
0
3
1
0
0
1
0:2
0
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
11:5
7
2
3
1
2
0
8:6
6
3
3
1
1
1
3:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
1
0
8:6
5
3
2
1
1
0
3:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
0:0
1
2
1
0
1
0
4:5
1
4
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
0
2
11:11
3
3
3
1
0
2
9:11
3
4
3
1
0
2
8:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
1
0
1
8:10
3
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
4:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
7:4
3
2
1
1
0
0
2:0
3
3
3
1
0
2
9:11
3
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:7
7
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
1
1
9:5
5
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
0
1
1
6:5
2
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
1
1
0
0
3:0
3
3
1
0
1
0
4:6
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:4
5
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
1
1
1:4
2
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
1
0
0
1:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:3
5
3
3
0
2
1
2:3
3
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
1
1
1:3
2
3
2
0
1
1
1:2
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
1:0
3
3
3
0
2
1
2:3
3
4
1
0
0
1
1:2
0
جدول ای.اف.ال تروفی انگلیس
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11