فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس

فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2005

جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی - فصل 2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:8
15
3
6
2
0
4
8:12
6
4
6
1
0
5
4:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
3
0
0
10:1
9
3
3
1
0
2
5:5
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:7
6
2
3
1
0
2
2:5
3
4
3
1
0
2
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
17:2
16
2
6
4
1
1
13:7
13
3
6
1
1
4
6:13
4
4
6
0
1
5
3:17
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
1
0
2
5:5
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
2
0
1
7:6
6
3
3
0
1
2
1:8
1
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:5
10
3
6
3
0
3
9:8
9
4
6
2
0
4
3:9
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
3
3
2
0
1
7:4
6
4
3
2
0
1
3:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
1:1
4
3
3
0
0
3
2:6
0
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
21:6
13
2
6
4
0
2
12:8
12
3
6
2
1
3
14:11
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
3
0
0
11:2
9
3
3
2
1
0
10:3
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
8:5
4
2
3
1
0
2
1:6
3
3
3
0
0
3
4:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
6:3
11
2
6
2
2
2
8:6
8
4
6
1
3
2
7:9
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:4
6
3
3
1
2
0
3:1
5
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:2
6
2
3
1
1
1
6:6
4
3
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
9:3
15
2
6
5
0
1
9:4
15
4
6
0
1
5
4:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
2
0
1
3:2
6
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
3
0
0
5:1
9
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
10:5
16
2
6
2
1
3
6:7
7
4
6
1
2
3
6:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
1
0
2
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:4
9
2
3
1
0
2
1:4
3
3
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:1
14
2
6
2
1
3
8:11
7
3
6
2
1
3
8:12
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:0
7
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
5:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
0
2
5:8
3
جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11