فوتبــال 11

آسیا

بازی‌های آسیایی بانوان

فصل: 2023
  • 2023
  • 2018

جدول بازی‌های آسیایی بانوان آسیا - فصل 2023

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
22:0
6
2
2
1
0
1
6:6
3
3
2
0
0
2
0:22
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
16:0
3
2
1
0
0
1
0:6
0
3
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
6:0
3
2
1
1
0
0
6:0
3
3
1
0
0
1
0:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
1:1
3
3
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
0:1
0
3
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
1:0
3
3
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
17:0
6
2
2
0
0
2
0:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
10:0
3
2
1
0
0
1
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
23:0
9
2
3
2
0
1
8:8
6
3
3
0
1
2
1:11
1
4
3
0
1
2
2:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:0
6
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
0
1
1
1:9
1
4
1
0
0
1
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
8:0
3
2
2
1
0
1
6:8
3
3
2
0
1
1
1:9
1
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
2
0
1
7:6
6
3
3
1
0
2
1:6
3
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
4:5
3
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
3:1
3
3
2
0
0
2
0:6
0
4
2
0
0
2
0:6
0
جدول بازی‌های آسیایی بانوان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11