فوتبــال 11

اروپا

لیگ اروپا

فصل: 2020/2021
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010

جدول لیگ اروپا اروپا - فصل 2020/2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
13:5
13
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
1
2
3
4:10
5
4
6
1
2
3
3:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
3
2
0
1
6:3
6
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
3:7
3
4
3
0
2
1
0:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
20:5
18
2
6
3
1
2
9:11
10
3
6
2
1
3
11:13
7
4
6
0
0
6
8:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:2
9
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
1
1
1
7:7
4
4
3
0
0
3
4:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:3
9
2
3
1
1
1
5:7
4
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
0
3
4:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
21:8
15
2
6
4
0
2
11:10
12
3
6
2
0
4
7:13
6
4
6
1
0
5
8:16
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:3
9
2
3
3
0
0
7:2
9
3
3
2
0
1
6:5
6
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
3
1
0
2
4:8
3
3
3
0
0
3
4:10
0
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
13:7
14
2
6
3
3
0
18:9
12
3
6
1
1
4
7:14
4
4
6
1
0
5
6:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
2
1
0
6:4
7
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
1
0
2
5:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
1
2
0
8:6
5
3
3
0
0
3
1:7
0
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
12:9
12
2
6
3
2
1
6:3
11
3
6
1
3
2
8:7
6
4
6
1
1
4
5:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:4
6
2
3
1
2
0
5:2
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
2
0
1
4:5
6
3
3
0
1
2
2:7
1
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:4
11
2
6
2
3
1
5:4
9
3
6
2
2
2
7:5
8
4
6
1
1
4
6:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:2
5
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:5
13
2
6
4
1
1
14:10
13
3
6
2
0
4
6:11
6
4
6
1
0
5
7:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
2
1
0
8:3
7
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:7
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:7
13
2
6
3
2
1
14:8
11
3
6
2
0
4
10:12
6
4
6
1
1
4
10:19
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
1
0
2
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
0
1
9:4
6
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
1
2
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
14:5
13
2
6
3
2
1
6:7
11
3
6
2
0
4
9:11
6
4
5
0
1
4
4:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
2
2
0
0
9:3
6
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
1
2
4:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
3:6
4
3
3
1
0
2
6:8
3
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
15:5
13
2
6
4
0
2
8:5
12
3
6
3
1
2
11:12
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
7:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
1
1
1
6:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:1
14
2
6
3
1
2
7:6
10
3
6
1
2
3
4:8
5
4
6
0
3
3
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
1
1
2:4
4
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
2
1
0:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
2
0
1
5:2
6
3
3
0
2
1
0:1
2
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
17:2
16
2
6
3
2
1
9:4
11
3
6
2
1
3
4:13
7
4
6
0
0
6
4:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
3
2
1
0
7:2
7
3
3
1
1
1
1:2
4
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
0
2
3:11
3
4
3
0
0
3
2:7
0
جدول لیگ اروپا اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11