فوتبــال 11

اروپا

لیگ اروپا

فصل: 2020/2021
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010

جدول لیگ اروپا اروپا - فصل 2020/2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
12:2
13
2
5
2
1
2
7:6
7
3
5
1
2
2
3:8
5
4
5
0
2
3
0:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
2
1
0
1
4:2
3
3
3
0
2
1
1:3
2
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
3
1
1
1
3:4
4
3
2
1
0
1
2:5
3
4
3
0
2
1
0:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
16:3
15
2
5
3
0
2
7:9
9
3
5
2
0
3
9:11
6
4
5
0
0
5
6:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:2
9
2
3
2
0
1
4:4
6
3
2
1
0
1
5:5
3
4
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
0
1
3:5
3
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
0
3
4:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
11:6
12
2
5
4
0
1
17:8
12
3
5
1
0
4
8:15
3
4
5
1
0
4
6:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
2
2
0
0
10:3
6
3
3
1
0
2
4:6
3
4
2
1
0
1
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
0
2
4:9
0
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
11:7
11
2
5
3
2
0
16:7
11
3
5
1
0
4
6:12
3
4
5
1
0
4
5:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
2
1
0
6:4
7
3
2
1
0
1
5:5
3
4
2
1
0
1
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:3
4
2
2
1
1
0
6:4
4
3
3
0
0
3
1:7
0
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
6:3
10
2
5
3
0
2
8:9
9
3
5
1
2
2
8:7
5
4
5
1
1
3
5:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
2
1
1
0
5:2
4
3
2
1
0
1
4:4
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
3
2
0
1
4:5
6
3
2
0
1
1
2:3
1
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
6:3
10
2
5
2
2
1
4:3
8
3
5
2
2
1
6:3
8
4
5
0
1
4
4:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:2
5
2
3
1
1
1
3:3
4
3
2
1
0
1
2:1
3
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
1
0
1
1:1
3
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
12:5
10
2
5
3
1
1
12:10
10
3
5
2
0
3
6:9
6
4
5
1
0
4
7:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
1
0
6:3
4
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:7
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
2
1
0
1
4:4
3
4
2
1
0
1
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
12:5
11
2
5
3
1
1
11:7
10
3
5
2
0
3
10:11
6
4
5
0
1
4
7:17
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
3
1
2
0
5:4
5
3
2
1
0
1
5:5
3
4
2
0
0
2
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
1
2
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
14:5
13
2
5
2
2
1
5:7
8
3
5
2
0
3
9:10
6
4
5
0
1
4
4:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:3
6
2
2
1
1
0
2:1
4
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
1
2
4:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
3:6
4
3
2
1
0
1
6:7
3
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
8:3
12
2
5
3
1
1
13:5
10
3
5
2
1
2
8:11
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
2
2
0
0
7:0
6
3
3
1
1
1
7:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
3
1
1
1
6:5
4
3
2
1
0
1
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
6:0
11
2
5
2
1
2
6:6
7
3
5
1
2
2
4:7
5
4
5
0
3
2
2:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
3
1
0
2
4:7
3
3
3
0
2
1
0:1
2
4
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
2
0
1
5:2
6
3
2
0
2
0
0:0
2
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
13:1
13
2
5
3
1
1
9:4
10
3
5
2
0
3
4:13
6
4
5
0
0
5
3:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
2
2
0
0
7:0
6
3
2
1
0
1
1:2
3
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
2
1
0
1
2:2
3
3
3
1
0
2
3:11
3
4
2
0
0
2
1:3
0
جدول لیگ اروپا اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11