فوتبــال 11

اروپا

لیگ اروپا

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010

جدول لیگ اروپا اروپا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
12:2
12
2
4
1
1
2
7:8
4
3
4
1
1
2
7:8
4
4
4
1
0
3
7:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
0
1
5:5
3
3
2
0
1
1
2:5
1
4
2
0
0
2
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:2
6
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
1
0
1
4:6
3
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
4:3
6
2
4
1
3
0
3:2
6
3
4
1
2
1
3:3
5
4
4
0
2
2
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
0
2
0
0:0
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
2:2
2
2
2
0
2
0
1:1
2
3
2
0
1
1
0:1
1
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:3
10
2
4
2
0
2
4:4
6
3
4
2
0
2
6:8
6
4
4
0
1
3
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
1
0
1
1:1
3
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
3:3
3
3
2
1
0
1
2:5
3
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
7:4
9
2
4
2
1
1
6:3
7
3
4
2
1
1
8:7
7
4
4
0
0
4
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
2
0
0
3:1
6
3
2
1
1
0
3:2
4
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:3
3
2
2
1
0
1
5:5
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:3
10
2
4
3
0
1
4:3
9
3
4
1
0
3
5:7
3
4
4
0
1
3
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
2
0
0
3:1
6
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
1:2
3
3
2
0
0
2
2:4
0
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
11:3
10
2
4
2
0
2
5:7
6
4
4
0
1
3
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:2
6
2
2
2
0
0
4:1
6
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
3
2
0
0
2
2:5
0
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:4
7
2
4
2
1
1
5:3
7
3
4
1
1
2
3:4
4
4
4
1
1
2
3:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
2
0
0
3:0
6
3
2
1
1
0
3:1
4
4
2
1
1
0
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
2:3
1
2
2
0
1
1
2:3
1
3
2
0
0
2
0:3
0
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:1
10
3
4
1
2
1
2:4
5
4
4
0
1
3
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7:1
4
3
2
0
1
1
0:3
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
1
0
2:1
4
4
2
0
1
1
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
9:6
8
2
4
1
2
1
7:7
5
3
4
0
3
1
6:7
3
4
4
0
3
1
5:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:4
4
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
2
0
3:3
2
4
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:2
4
2
2
0
2
0
3:3
2
3
2
0
1
1
4:5
1
4
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
5:5
7
2
4
1
2
1
4:7
5
3
4
1
2
1
7:4
5
4
4
1
1
2
5:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
1
0
1
2:5
3
4
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:4
3
2
2
1
0
1
4:1
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:4
10
2
4
3
0
1
4:2
9
4
4
0
0
4
4:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:3
4
3
2
1
0
1
1:1
3
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
2
0
0
3:1
6
4
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
5:0
10
2
4
2
2
0
13:2
8
3
4
1
1
2
4:7
4
4
4
0
0
4
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
1
0
6:0
4
3
2
0
1
1
2:3
1
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7:2
4
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
1
0
1
2:4
3
4
2
0
0
2
0:7
0
جدول لیگ اروپا اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11