فوتبــال 11

اروپا

قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015
 • 2015/2016
 • 2014
 • 2013
 • 2011/2012
 • 2009

جدول قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی اروپا - فصل 2019/2020

گروه 12
 • گروه 12
 • گروه 2
 • گروه 7
 • گروه 13
 • گروه 3
 • گروه 10
 • گروه 6
 • گروه 4
 • گروه 1
 • گروه 9
 • گروه 11
 • گروه 5
 • گروه 8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
1
1
1
0:0
4
3
3
1
1
1
0:0
4
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
1
0
:
1
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
1
0
:
1
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
1
1
1
0:0
4
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
1
2
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
1
0
1
:
3
1
1
1
0
0
:
3
1
1
0
1
0
:
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
1
0
1
0
:
1
1
2
0
0
2
:
0
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
0:0
7
2
3
2
1
0
0:0
7
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
1
1
0
:
4
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
:
1
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
1
0
0
1
:
0
1
2
1
0
1
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
0:0
7
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
1
1
0:0
4
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
1
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
1
2
1
0
1
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
0
1
:
0
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
0
1
:
0
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
0
1
2
0:0
1
4
3
0
1
2
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
1
0
:
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
1
1
0
0
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
0:0
7
2
3
1
2
0
0:0
5
3
3
1
1
1
0:0
4
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
:
4
1
1
0
1
0
:
1
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
1
0
:
4
1
1
0
1
0
:
1
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
0:0
9
2
3
1
1
1
0:0
4
4
3
0
0
3
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
1
0
1
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
1
0
1
:
3
1
2
0
0
2
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
0:0
7
2
3
1
2
0
0:0
5
3
3
1
0
2
0:0
3
4
3
0
1
2
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
:
3
1
2
0
2
0
:
2
1
2
1
0
1
:
3
1
1
0
0
1
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
:
4
1
1
1
0
0
:
3
1
1
0
0
1
:
0
1
2
0
1
1
:
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
0:0
6
2
3
2
0
1
0:0
6
3
3
1
1
1
0:0
4
4
3
0
1
2
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
:
6
1
2
2
0
0
:
6
1
1
1
0
0
:
3
1
1
0
1
0
:
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
0
1
:
0
1
2
0
1
1
:
1
1
2
0
0
2
:
0
جدول قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11