فوتبــال 11

اروپا

قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015
 • 2015/2016
 • 2014
 • 2013
 • 2011/2012
 • 2009

جدول قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی اروپا - فصل 2019/2020

گروه 1
 • گروه 1
 • گروه 12
 • الیت، گروه 6
 • الیت، گروه 5
 • الیت، گروه 4
 • الیت، گروه 3
 • الیت، گروه 2
 • الیت، گروه 1
 • گروه 13
 • گروه 11
 • گروه 2
 • گروه 10
 • گروه 9
 • گروه 8
 • گروه 7
 • گروه 6
 • گروه 5
 • گروه 4
 • گروه 3
 • الیت، گروه 7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:3
9
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
0
1
2
5:8
1
4
3
0
1
2
4:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
6:2
6
0
2
1
0
1
4:2
3
0
1
0
0
1
1:3
0
0
1
0
1
0
3:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
2:1
3
0
1
1
0
0
3:1
3
0
2
0
1
1
4:5
1
0
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
15:2
9
2
3
1
1
1
8:8
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
0
3
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
13:2
6
0
1
0
1
0
0:0
1
0
2
1
0
1
2:2
3
0
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
2:0
3
0
2
1
0
1
8:8
3
0
1
0
1
0
0:0
1
0
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:3
9
2
3
2
0
1
5:2
6
3
3
1
0
2
7:6
3
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
5:1
6
0
2
2
0
0
5:0
6
0
1
0
0
1
2:4
0
0
1
0
0
1
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
4:2
3
0
1
0
0
1
0:2
0
0
2
1
0
1
5:2
3
0
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
1
1
1
3:5
4
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
9:0
6
0
1
0
1
0
0:0
1
0
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
4:1
3
0
2
1
0
1
3:5
3
0
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
1
1
1
9:5
4
3
3
1
0
2
1:10
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
3:0
6
0
2
1
0
1
8:4
3
0
1
1
0
0
1:0
3
0
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
4:0
3
0
1
0
1
0
1:1
1
0
2
0
0
2
0:10
0
0
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
18:1
9
2
3
2
0
1
19:4
6
3
3
1
0
2
14:4
3
4
3
0
0
3
1:43
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
16:1
6
0
1
1
0
0
2:1
3
0
2
1
0
1
13:2
3
0
1
0
0
1
1:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
2:0
3
0
2
1
0
1
17:3
3
0
1
0
0
1
1:2
0
0
2
0
0
2
0:27
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
3
1
2
0
10:3
5
3
3
1
1
1
7:4
4
4
3
0
0
3
0:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
1
1
0
5:1
4
0
1
0
1
0
2:2
1
0
2
1
0
1
5:2
3
0
1
0
0
1
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
2:1
3
0
2
1
1
0
8:1
4
0
1
0
1
0
2:2
1
0
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
2
0
1
7:1
6
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
3:0
6
0
2
2
0
0
7:0
6
0
1
1
0
0
2:1
3
0
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
0
0
1
1:2
0
0
1
0
0
1
0:1
0
0
2
0
1
1
1:3
1
0
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
11:1
7
2
3
2
1
0
10:2
7
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
0
0
3
1:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
10:0
6
0
2
1
1
0
9:2
4
0
1
0
0
1
0:1
0
0
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
0
1
0
1:1
1
0
1
1
0
0
1:0
3
0
2
1
0
1
2:4
3
0
2
0
0
2
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
4:0
6
0
2
1
0
1
3:3
3
0
1
0
0
1
1:2
0
0
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
3:0
3
0
1
1
0
0
2:1
3
0
2
1
0
1
2:2
3
0
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
3
1
2
0
7:3
5
3
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
3:0
3
0
2
0
2
0
3:3
2
0
2
1
0
1
4:5
3
0
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
1
1
0
4:2
4
0
1
1
0
0
4:0
3
0
1
0
0
1
0:3
0
0
2
0
1
1
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
2
0
1
9:7
6
3
3
1
0
2
7:7
3
4
3
0
0
3
4:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
3:1
6
0
1
0
0
1
0:3
0
0
2
1
0
1
7:6
3
0
1
0
0
1
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
1
0
0
3:0
3
0
2
2
0
0
9:4
6
0
1
0
0
1
0:1
0
0
2
0
0
2
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
0
1
12:3
6
3
3
1
1
1
6:11
4
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
2
2
0
0
3:0
6
0
2
2
0
0
12:2
6
0
1
0
1
0
2:2
1
0
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
1
0
1
0
2:2
1
0
1
0
0
1
0:1
0
0
2
1
0
1
4:9
3
0
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
0
0
0
0
0
0:0
0
جدول قهرمانی زیر 19 سال، انتخابی اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11