فوتبــال 11

اروپا

لیگ ملت‌ها

فصل: 2020
 • 2020
 • 2018

جدول لیگ ملت‌ها اروپا - فصل 2020

لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 2
 • لیگ A، گروه 3
 • لیگ A، گروه 4
 • لیگ B، گروه 1
 • لیگ B، گروه 2
 • لیگ B، گروه 3
 • لیگ B، گروه 4
 • لیگ C، گروه 1
 • لیگ C، گروه 2
 • لیگ C، گروه 3
 • لیگ C، گروه 4
 • لیگ D، گروه 1
 • لیگ D، گروه 2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
5:2
7
2
4
1
3
0
3:2
6
3
4
1
2
1
2:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
2
2
1
0
1
1:1
3
3
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
2
0
1:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
10:4
9
2
4
2
1
1
4:2
7
3
4
2
1
1
3:2
7
4
4
0
0
4
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
1
1
0
0
5:1
3
3
2
0
1
1
0:2
1
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
2
2
0
0
4:0
6
3
2
1
1
0
1:0
4
4
1
0
0
1
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:1
10
2
4
3
1
0
7:3
10
3
4
1
0
3
6:11
3
4
4
0
0
4
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
1
0
2:0
4
3
2
0
0
2
3:8
0
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:2
7
2
4
1
3
0
7:6
6
3
4
2
0
2
4:7
6
4
4
0
2
2
5:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
3
2
0
1
4:3
6
3
2
0
2
0
4:4
2
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
0
1
1
1:2
1
3
3
0
1
2
4:6
1
4
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:4
9
2
4
3
0
1
11:3
9
3
4
1
1
2
4:8
4
4
4
0
1
3
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:2
6
2
2
0
1
1
1:2
1
3
1
0
0
1
2:3
0
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
1
1
0
0
5:1
3
3
2
1
0
1
3:6
3
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
5:2
10
2
4
2
0
2
6:5
6
3
4
1
2
1
6:6
5
4
4
0
1
3
4:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
2
0
1
1
2:3
1
3
1
0
0
1
1:2
0
4
2
0
0
2
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
2
1
1
0
4:3
4
3
1
1
0
0
2:1
3
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
7:4
8
2
4
2
1
1
4:3
7
3
4
0
3
1
3:4
3
4
4
0
2
2
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
2
2
0
1
1
2:3
1
3
2
0
1
1
0:1
1
4
1
0
0
1
2:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
1
1
0
0
3:2
3
3
2
0
2
0
1:1
2
4
2
0
1
1
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
3:0
10
2
4
3
0
1
4:1
9
3
4
0
2
2
1:3
2
4
4
0
1
3
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:1
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:2
9
2
4
3
0
1
6:3
9
3
4
1
1
2
2:4
4
4
4
0
1
3
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:2
3
2
2
1
0
1
2:1
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
2
0
0
4:2
6
3
2
1
0
1
1:2
3
4
2
0
1
1
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
7:6
6
2
4
1
3
0
5:4
6
3
4
1
2
1
6:5
5
4
4
0
2
2
4:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
1
0
4:2
4
3
3
0
2
1
4:5
2
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
2
0
2
0
4:4
2
3
2
0
1
1
2:3
1
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:0
10
2
4
2
2
0
4:1
8
3
4
0
2
2
2:4
2
4
4
0
1
3
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
1
0
2:0
4
3
2
0
1
1
1:5
1
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
0
2
0
1:1
2
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:5
7
2
4
1
2
1
3:4
5
3
4
1
2
1
2:1
5
4
4
1
1
2
3:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
3
0
2
1
2:4
2
3
2
0
1
1
1:2
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:0
5
2
2
1
1
0
4:3
4
3
2
1
0
1
2:2
3
4
1
1
0
0
1:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:3
10
2
4
1
2
1
4:4
5
3
4
0
3
1
2:3
3
4
4
0
2
2
0:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
0:1
1
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
2
0
1
1
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
3
1
1
1
2:1
4
3
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
2
0
1
1
0:1
1
3
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
0
1
1
0:1
1
جدول لیگ ملت‌ها اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11