فوتبــال 11

اروپا

لیگ ملت‌ها

فصل: 2020
 • 2020
 • 2018

جدول لیگ ملت‌ها اروپا - فصل 2020

لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 2
 • لیگ A، گروه 3
 • لیگ A، گروه 4
 • لیگ B، گروه 1
 • لیگ B، گروه 2
 • لیگ B، گروه 3
 • لیگ B، گروه 4
 • لیگ C، گروه 1
 • لیگ C، گروه 2
 • لیگ C، گروه 3
 • لیگ C، گروه 4
 • لیگ D، گروه 1
 • لیگ D، گروه 2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
7:2
12
2
6
3
2
1
7:4
11
3
6
2
1
3
6:6
7
4
6
0
2
4
3:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
1
2
0
4:2
5
3
3
1
1
1
4:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:0
7
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
0
2
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
15:6
15
2
6
3
1
2
7:4
10
3
6
3
1
2
8:6
10
4
6
0
0
6
3:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
3
2
0
1
6:2
6
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
1
1
1:2
4
4
3
0
0
3
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:5
16
2
6
4
1
1
12:4
13
3
6
1
0
5
9:16
3
4
6
1
0
5
5:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
0
1
7:2
6
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
1
0
2
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
0
0
3
4:10
0
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
13:3
11
2
6
2
3
1
10:13
9
3
5
0
3
2
6:8
3
4
5
2
0
3
5:10
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
1
2
0
7:5
5
4
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:8
4
2
3
0
2
1
2:3
2
3
3
0
1
2
4:6
1
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:6
13
2
6
3
1
2
12:7
10
3
6
2
2
2
8:9
8
4
6
0
2
4
4:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:2
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
4:2
4
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
3
1
1
1
6:5
4
3
3
1
1
1
4:7
4
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
9:5
12
2
6
3
1
2
5:4
10
3
6
2
2
2
7:7
8
4
6
1
1
4
5:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:4
11
2
6
2
2
2
9:12
8
3
6
1
3
2
9:7
6
4
6
1
3
2
6:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
1
1
1
5:1
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
3
1
0
2
5:10
3
3
3
0
2
1
4:6
2
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
7:1
16
2
6
4
0
2
7:5
12
3
6
0
3
3
1:4
3
4
6
0
2
4
2:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
2
0
1
3:1
6
3
3
0
2
1
0:1
2
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:2
13
2
6
3
1
2
7:5
10
3
6
1
3
2
2:4
6
4
6
1
1
4
2:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
1
1
1
2:1
4
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:0
7
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
1
1
1:2
4
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:6
11
2
6
2
3
1
9:8
9
3
6
1
4
1
6:6
7
4
6
0
3
3
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
2
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
8:1
14
2
6
3
3
0
6:1
12
3
6
1
2
3
4:6
5
4
6
0
1
5
1:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
1
2
0
2:0
5
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
1
2
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
0
3
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
8:4
11
2
6
3
1
2
10:8
10
3
6
2
2
2
5:7
8
4
6
1
1
4
5:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
0
2
1
2:4
2
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:3
6
2
3
1
2
0
2:0
5
3
3
1
1
1
6:6
4
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
9:5
12
2
6
2
3
1
8:6
9
3
6
1
4
1
8:4
7
4
6
0
2
4
1:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
7:2
5
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
3:1
8
2
4
1
2
1
3:2
5
3
4
0
2
2
0:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
0
1
1
0:1
1
3
2
0
1
1
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
0
1
1
0:1
1
جدول لیگ ملت‌ها اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11