فوتبــال 11

اروپا

لیگ ملت‌ها

فصل: 2018
 • 2018

جدول لیگ ملت‌ها اروپا - فصل 2018

لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 1
 • لیگ A، گروه 2
 • لیگ A، گروه 3
 • لیگ A، گروه 4
 • لیگ B، گروه 1
 • لیگ B، گروه 2
 • لیگ B، گروه 3
 • لیگ B، گروه 4
 • لیگ C، گروه 1
 • لیگ C، گروه 2
 • لیگ C، گروه 3
 • لیگ C، گروه 4
 • لیگ D، گروه 1
 • لیگ D، گروه 2
 • لیگ D، گروه 3
 • لیگ D، گروه 4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
8:4
7
2
4
2
1
1
4:4
7
3
4
0
2
2
3:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
2
0
0
4:2
6
3
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
3:4
1
2
2
0
1
1
0:2
1
3
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
14:5
9
2
4
3
0
1
9:6
9
3
4
0
0
4
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:2
6
2
2
2
0
0
4:1
6
3
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:3
3
2
2
1
0
1
5:5
3
3
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
5:3
8
2
4
1
2
1
2:2
5
3
4
0
2
2
4:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
0
2
0
1:1
2
3
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
1:1
3
3
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:5
7
2
4
2
0
2
12:7
6
3
4
1
1
2
4:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
8:3
3
3
2
1
0
1
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
0
2
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
5:5
9
2
4
2
0
2
4:4
6
3
4
1
0
3
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
1
0
1
5:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:5
3
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
5:3
7
2
4
2
1
1
4:3
7
3
4
1
0
3
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
0
1
2:3
3
3
2
1
0
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
5:1
10
2
4
2
1
1
3:2
7
3
4
0
0
4
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
4:1
8
2
4
2
0
2
6:5
6
3
4
0
2
2
1:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
0
1
1:2
3
3
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
10:4
9
2
4
2
0
2
6:5
6
3
4
1
0
3
1:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
2
2
0
0
4:1
6
3
2
1
0
1
1:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:2
3
2
2
0
0
2
2:4
0
3
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
5:3
12
2
6
3
1
2
9:6
10
3
6
3
0
3
4:5
9
4
6
1
1
4
4:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
3
0
0
4:0
9
3
3
2
0
1
2:1
6
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
1:3
3
2
3
1
0
2
1:3
3
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
7:2
13
2
6
3
2
1
7:5
11
3
6
1
2
3
5:9
5
4
6
0
3
3
5:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:2
4
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:4
14
2
6
3
3
0
8:3
12
3
6
2
1
3
7:6
7
4
6
0
0
6
3:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
1
2
0
3:0
5
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:2
16
2
6
1
3
2
8:7
6
3
6
0
4
2
2:6
4
4
6
0
4
2
2:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
1
1
5:3
4
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
2
1
1:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
0
2
1
3:4
2
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
1
2
0:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:0
14
2
6
3
1
2
11:4
10
3
6
2
3
1
4:5
9
4
6
0
0
6
0:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:0
7
2
3
2
0
1
7:2
6
3
3
1
2
0
3:1
5
4
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
1
1
1
4:2
4
3
3
1
1
1
1:4
4
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
15:2
14
2
6
2
3
1
7:6
9
3
6
1
2
3
5:10
5
4
6
0
3
3
5:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
1
2
0
3:1
5
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
2
1
2:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:1
5
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:5
15
2
6
3
1
2
14:8
10
3
6
2
0
4
5:15
6
4
6
1
1
4
7:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:1
9
2
3
2
0
1
6:2
6
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
1
0
2
4:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:4
6
2
3
1
1
1
8:6
4
3
3
1
0
2
1:6
3
4
3
0
0
3
3:8
0
جدول لیگ ملت‌ها اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11