به گزارش ایلنا، جواد محمدی، علیرضا منصوریان و برخی از مدیران باشگاه ذوب آهن، از اصغر فروتن پیشکسوت فوتبال ذوب آهن عیادت کردند.

در این دیدار دوستانه که برخی از پیشکسوتان ذوب آهن نیز حضور داشتند، برای شفای وی دعا کردند.