ورزش 11 - در حالی که کوستاس مانولاس فصل گذشته پیشنهاد خوبی از زنیت روسیه داشت اما تصمیم گرفت که یک فصل دیگر در آ اس رم بماند.
در همین راستا مانولاس با وجود بند فسخ قرارداد 36 میلیون یورویی در رم ماند. اما حال خبر می‌رسد که این بازیکن قصد دارد با رم تمدید کند البته بدون فسخ قرارداد. گفته می‌شود قرارداد کوستاس با رم تا فصل 2022 است، البته چون بند فسخ قرارداد دارد کمی نگرانی برای باشگاه ایجاد می‌کند.گویا مانولاس با باشگاه تا 2023 تمدید خواهد کرد.