فوتبــال 11

یکشنبه، 27 مهر 1399 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Carlos Abad 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mujaid Sadick 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Borja Granero Ninerola 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Salvador Ruiz 0 (0) 0 0 0 (0) 85 هافبک 0
انکو بوودا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سلسو بورخس 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مدافع 0
Álex Bergantiños 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ignacio González 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
ککو 0 (0) 0 0 0 (0) 85 هافبک 0
Jose Lara 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
کلودیو بووو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Derik Osede 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مدافع 0
اوچه آگبو 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Borja Galán González 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Yago Gandoy 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Miku 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
Javi Jimenez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Nacho Lopez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kristian Alvarez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Francisco Delorenzi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Leonardo Sepulveda 0 (0) 0 0 0 (0) 90 0
Alfonso Candelas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Llorente 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sergio Molina 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Luis Telles 0 (0) 0 0 0 (0) 85 هافبک 0
Uxío Da Pena 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
ارنست اوهمنگ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Antonio Amaro 0 (0) 0 0 0 (0) 5 هافبک 0
Jorge Mora 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
Diego Chavez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Carlos Abad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mujaid Sadick 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Borja Granero Ninerola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Salvador Ruiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
انکو بوودا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
سلسو بورخس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Álex Bergantiños 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ignacio González 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ککو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jose Lara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کلودیو بووو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Derik Osede 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اوچه آگبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Borja Galán González 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yago Gandoy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Miku 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Javi Jimenez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nacho Lopez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kristian Alvarez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Francisco Delorenzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Leonardo Sepulveda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Alfonso Candelas 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Llorente 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sergio Molina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Telles 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Uxío Da Pena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ارنست اوهمنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Amaro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Mora 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Diego Chavez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Carlos Abad 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mujaid Sadick 0 0 0 0 0 مدافع 0
Borja Granero Ninerola 0 0 0 0 0 مدافع 0
Salvador Ruiz 0 0 0 0 0 هافبک 0
انکو بوودا 0 0 0 0 0 هافبک 0
سلسو بورخس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Álex Bergantiños 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ignacio González 0 0 0 0 0 هافبک 0
ککو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jose Lara 0 0 0 0 0 هافبک 0
کلودیو بووو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Derik Osede 0 0 0 0 0 مدافع 0
اوچه آگبو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Borja Galán González 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yago Gandoy 0 0 0 0 0 هافبک 0
Miku 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Javi Jimenez 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nacho Lopez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kristian Alvarez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Francisco Delorenzi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Leonardo Sepulveda 0 0 0 0 0 0
Alfonso Candelas 0 0 0 0 0 مدافع 0
Llorente 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sergio Molina 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Telles 0 0 0 0 0 هافبک 0
Uxío Da Pena 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ارنست اوهمنگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Amaro 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Mora 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Diego Chavez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Carlos Abad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mujaid Sadick 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Borja Granero Ninerola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Salvador Ruiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
انکو بوودا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سلسو بورخس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Álex Bergantiños 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ignacio González 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ککو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jose Lara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کلودیو بووو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Derik Osede 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اوچه آگبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Borja Galán González 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yago Gandoy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Miku 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Javi Jimenez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Nacho Lopez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kristian Alvarez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Francisco Delorenzi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Leonardo Sepulveda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Alfonso Candelas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Llorente 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sergio Molina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Telles 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Uxío Da Pena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ارنست اوهمنگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Antonio Amaro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jorge Mora 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Diego Chavez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11