فوتبــال 11

دوشنبه، 21 مهر 1399 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Malcolm Barcola 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kangnivi Ama Tchoutchoui 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
داکونام جنی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Loïc Bessile 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Franco Atchou 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فلوید آییته 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ژیل سونو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Etienne Amenyido 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kévin Denkey 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ali Abdallah Abu-Eshrein 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Athar Eltahir 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Hussein Ibrahim 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Amir Kamal Suliman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bakhit Khamis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nasr Omar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Diaaldeem 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mohamed Mokhtar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ramadan Agab 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Waleed Hamid 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ahmed Hamid Al-Tash 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Malcolm Barcola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kangnivi Ama Tchoutchoui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داکونام جنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Loïc Bessile 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Franco Atchou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فلوید آییته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ژیل سونو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Etienne Amenyido 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kévin Denkey 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Abdallah Abu-Eshrein 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Athar Eltahir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hussein Ibrahim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Amir Kamal Suliman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bakhit Khamis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nasr Omar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Diaaldeem 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Mokhtar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ramadan Agab 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Waleed Hamid 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Hamid Al-Tash 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Malcolm Barcola 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kangnivi Ama Tchoutchoui 0 0 0 0 0 مدافع 0
داکونام جنی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Loïc Bessile 0 0 0 0 0 مدافع 0
Franco Atchou 0 0 0 0 0 هافبک 0
فلوید آییته 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ژیل سونو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Etienne Amenyido 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kévin Denkey 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Abdallah Abu-Eshrein 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Athar Eltahir 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hussein Ibrahim 0 0 0 0 0 مدافع 0
Amir Kamal Suliman 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bakhit Khamis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nasr Omar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Diaaldeem 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Mokhtar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ramadan Agab 0 0 0 0 0 مدافع 0
Waleed Hamid 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Hamid Al-Tash 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Malcolm Barcola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kangnivi Ama Tchoutchoui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
داکونام جنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Loïc Bessile 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Franco Atchou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فلوید آییته 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ژیل سونو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Etienne Amenyido 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kévin Denkey 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ali Abdallah Abu-Eshrein 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Athar Eltahir 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hussein Ibrahim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Amir Kamal Suliman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bakhit Khamis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nasr Omar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Diaaldeem 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mohamed Mokhtar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ramadan Agab 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Waleed Hamid 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ahmed Hamid Al-Tash 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11