فوتبــال 11

جمعه، 09 آبان 1399 ساعت ۰۴:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Vanderlei 0 (0) 0 22 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 1 (0) 1 46 5 (1) 90 مدافع 0
پدرو گرومل 1 (0) 2 64 4 (4) 90 مدافع 0
والتر کانمن 0 (0) 3 55 11 (9) 90 مدافع 0
Diogo Barbosa 1 (0) 6 43 16 (7) 90 مدافع 0
Matheus Henrique 0 (0) 0 75 11 (7) 90 هافبک 0
لوکاس سیلوا 0 (0) 2 80 6 (5) 83 هافبک 0
Aldemir Ferreira 3 (1) 1 21 15 (5) 71 هافبک 0
Isaque 1 (1) 0 38 10 (2) 71 هافبک 0
Pepê 2 (1) 2 36 16 (12) 90 هافبک 0
Diego Souza 0 (0) 0 16 14 (7) 90 مهاجم 0
Thaciano 0 (0) 0 13 1 (1) 19 هافبک 0
Jean Pyerre 0 (0) 0 20 2 (2) 19 هافبک 0
Éverton 0 (0) 0 3 2 (0) 12 هافبک 0
Marcelo Carne 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Igor 2 (0) 3 46 11 (5) 90 مدافع 0
Wellington 0 (0) 3 54 15 (5) 90 مدافع 0
Nery Bareiro 2 (0) 1 38 10 (5) 90 مدافع 0
Eltinho 0 (0) 5 59 12 (9) 90 مدافع 0
João Paulo da Silva 0 (0) 1 66 6 (2) 90 هافبک 0
Gustavo Bochecha 0 (0) 1 37 3 (1) 45 هافبک 0
Wagner 0 (0) 1 0 1 (1) 4 هافبک 0
Renato Cajá 2 (0) 3 45 12 (6) 65 هافبک 0
Breno 2 (1) 1 32 13 (7) 90 هافبک 0
Dalberto 1 (0) 1 23 9 (2) 69 مهاجم 0
Marciel 0 (0) 1 27 3 (2) 45 هافبک 0
Capixaba 1 (0) 0 38 13 (5) 86 هافبک 0
Gabriel Bispo 1 (1) 0 17 2 (0) 21 هافبک 0
Rafael Silva 0 (0) 0 4 4 (1) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Vanderlei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پدرو گرومل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
والتر کانمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Diogo Barbosa 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matheus Henrique 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس سیلوا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Aldemir Ferreira 3 (1) 7 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
Isaque 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Pepê 2 (1) 6 (5) 0 1 0 0 هافبک 0
Diego Souza 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Thaciano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jean Pyerre 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Éverton 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marcelo Carne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Igor 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Wellington 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nery Bareiro 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Eltinho 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
João Paulo da Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gustavo Bochecha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Wagner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Renato Cajá 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Breno 2 (1) 3 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
Dalberto 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marciel 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Capixaba 1 (0) 6 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Bispo 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rafael Silva 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Vanderlei 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 1 2 1 1 0 مدافع 0
پدرو گرومل 0 2 2 0 0 مدافع 0
والتر کانمن 0 5 3 1 0 مدافع 0
Diogo Barbosa 3 2 6 5 0 مدافع 0
Matheus Henrique 0 2 0 1 0 هافبک 0
لوکاس سیلوا 0 1 2 0 0 هافبک 0
Aldemir Ferreira 0 1 1 1 0 هافبک 0
Isaque 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pepê 0 1 2 1 0 هافبک 0
Diego Souza 1 0 0 0 0 مهاجم 0
Thaciano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jean Pyerre 1 0 0 0 0 هافبک 0
Éverton 0 0 0 1 0 هافبک 0
Marcelo Carne 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Igor 1 0 3 4 0 مدافع 0
Wellington 4 1 3 4 0 مدافع 0
Nery Bareiro 2 0 1 1 0 مدافع 0
Eltinho 2 3 5 1 0 مدافع 0
João Paulo da Silva 2 1 1 4 0 هافبک 0
Gustavo Bochecha 0 0 1 0 0 هافبک 0
Wagner 0 0 1 0 0 هافبک 0
Renato Cajá 0 0 3 3 0 هافبک 0
Breno 0 1 1 2 0 هافبک 0
Dalberto 1 0 1 3 0 مهاجم 0
Marciel 0 0 1 0 0 هافبک 0
Capixaba 0 0 0 1 0 هافبک 0
Gabriel Bispo 0 0 0 1 0 هافبک 0
Rafael Silva 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Vanderlei 22 (16) 72.727272727273% 0 0 9 (3) 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 46 (40) 86.95652173913% 0 3 0 (0) 0 مدافع 0
پدرو گرومل 64 (53) 82.8125% 0 0 8 (2) 0 مدافع 0
والتر کانمن 55 (50) 90.909090909091% 0 0 10 (6) 0 مدافع 0
Diogo Barbosa 43 (37) 86.046511627907% 0 6 6 (4) 0 مدافع 0
Matheus Henrique 75 (71) 94.666666666667% 0 0 7 (6) 0 هافبک 0
لوکاس سیلوا 80 (71) 88.75% 0 0 8 (4) 0 هافبک 0
Aldemir Ferreira 21 (18) 85.714285714286% 0 7 2 (0) 0 هافبک 0
Isaque 38 (34) 89.473684210526% 3 0 1 (1) 1 هافبک 0
Pepê 36 (33) 91.666666666667% 2 2 0 (0) 1 هافبک 0
Diego Souza 16 (8) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Thaciano 13 (12) 92.307692307692% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jean Pyerre 20 (17) 85% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
Éverton 3 (2) 66.666666666667% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marcelo Carne 19 (10) 52.631578947368% 0 0 10 (1) 0 دروازه‌بان 0
Igor 46 (38) 82.608695652174% 0 1 4 (3) 0 مدافع 0
Wellington 54 (49) 90.740740740741% 0 0 4 (3) 0 مدافع 0
Nery Bareiro 38 (36) 94.736842105263% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
Eltinho 59 (53) 89.830508474576% 1 1 7 (5) 0 مدافع 0
João Paulo da Silva 66 (58) 87.878787878788% 0 0 7 (5) 0 هافبک 0
Gustavo Bochecha 37 (35) 94.594594594595% 1 0 3 (3) 0 هافبک 0
Wagner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Renato Cajá 45 (32) 71.111111111111% 1 2 7 (3) 0 هافبک 0
Breno 32 (29) 90.625% 1 1 2 (2) 0 هافبک 0
Dalberto 23 (16) 69.565217391304% 1 1 3 (1) 0 مهاجم 0
Marciel 27 (21) 77.777777777778% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
Capixaba 38 (33) 86.842105263158% 0 0 3 (2) 0 هافبک 0
Gabriel Bispo 17 (12) 70.588235294118% 0 1 3 (1) 0 هافبک 0
Rafael Silva 4 (4) 100% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11