فوتبــال 11

دوشنبه، 05 آبان 1399 ساعت ۰۳:۰۰
( 5 - 5 )
2 - 2
AP (10 - 9)
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Tiago Volpi 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 3 79 11 (4) 90 هافبک 0
Diego Costa 1 (0) 0 71 5 (3) 90 مدافع 0
Bruno Alves 1 (0) 3 57 9 (5) 90 مدافع 0
رینالدو 1 (0) 1 32 7 (3) 90 مدافع 0
Tchê Tchê 0 (0) 0 49 5 (2) 90 هافبک 0
Luan Santos 5 (3) 1 71 4 (2) 90 هافبک 0
Gabriel Sara 1 (0) 1 52 10 (8) 86 هافبک 0
Luciano 1 (0) 1 39 9 (5) 71 مهاجم 0
Igor Gomes 2 (0) 1 41 12 (7) 89 هافبک 0
Brenner 4 (3) 2 21 5 (3) 86 مهاجم 0
Léo Pelé 0 (0) 0 1 0 (0) 22 مدافع 0
Robert Arboleda 0 (0) 0 1 1 (0) 18 مدافع 0
ویتور بوئنو 0 (0) 0 1 1 (0) 22 هافبک 0
Pablo 0 (0) 0 8 4 (1) 19 مهاجم 0
Max Walef 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Gabriel Dias 1 (1) 0 41 12 (5) 90 مدافع 0
Paulão 1 (0) 1 53 6 (3) 90 مدافع 0
Roger Carvalho 1 (1) 0 61 2 (1) 90 مدافع 0
Bruno Melo 0 (0) 0 36 4 (2) 90 مدافع 0
Tinga 1 (1) 3 19 10 (6) 67 مدافع 0
Romarinho 1 (0) 1 14 9 (4) 67 هافبک 0
Felipe 1 (1) 0 52 7 (2) 84 هافبک 0
Juninho 0 (0) 2 38 6 (3) 90 هافبک 0
Ronald 0 (0) 1 13 7 (2) 45 هافبک 0
David da Fonseca 4 (2) 2 16 8 (6) 89 هافبک 0
Osvaldo 0 (0) 0 8 2 (2) 23 هافبک 0
Yuri César 0 (0) 0 12 7 (2) 45 مهاجم 0
Marlon 0 (0) 1 13 3 (2) 23 هافبک 0
Wellington Paulista 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
Igor Torres 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Tiago Volpi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Diego Costa 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Alves 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
رینالدو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Tchê Tchê 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luan Santos 5 (3) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Sara 1 (0) 6 (5) 0 0 0 0 هافبک 0
Luciano 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Igor Gomes 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
Brenner 4 (3) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Léo Pelé 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Arboleda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Max Walef 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gabriel Dias 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
Paulão 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roger Carvalho 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Bruno Melo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tinga 1 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Romarinho 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Felipe 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Juninho 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Ronald 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
David da Fonseca 4 (2) 3 (2) 1 0 0 1 هافبک 0
Osvaldo 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Yuri César 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Marlon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Wellington Paulista 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Igor Torres 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Tiago Volpi 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 0 3 4 0 هافبک 0
Diego Costa 7 2 0 0 0 مدافع 0
Bruno Alves 1 1 3 2 0 مدافع 0
رینالدو 0 2 1 2 0 مدافع 0
Tchê Tchê 1 1 0 1 0 هافبک 0
Luan Santos 2 2 1 2 0 هافبک 0
Gabriel Sara 1 0 1 0 0 هافبک 0
Luciano 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Igor Gomes 2 1 1 1 0 هافبک 0
Brenner 0 1 2 1 0 مهاجم 0
Léo Pelé 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Arboleda 0 0 0 1 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 1 0 0 1 0 هافبک 0
Pablo 1 0 0 1 0 مهاجم 0
Max Walef 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gabriel Dias 2 3 0 2 0 مدافع 0
Paulão 4 3 1 1 0 مدافع 0
Roger Carvalho 3 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Melo 2 1 0 1 0 مدافع 0
Tinga 0 4 3 0 0 مدافع 0
Romarinho 1 1 1 0 0 هافبک 0
Felipe 0 3 0 1 0 هافبک 0
Juninho 0 3 2 0 0 هافبک 0
Ronald 0 0 1 1 0 هافبک 0
David da Fonseca 0 0 2 0 0 هافبک 0
Osvaldo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yuri César 0 1 0 0 0 مهاجم 0
Marlon 0 0 1 0 0 هافبک 0
Wellington Paulista 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Igor Torres 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Tiago Volpi 30 (23) 76.666666666667% 0 0 8 (2) 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 79 (64) 81.012658227848% 4 5 7 (4) 0 هافبک 0
Diego Costa 71 (66) 92.957746478873% 0 1 4 (2) 0 مدافع 0
Bruno Alves 57 (52) 91.228070175439% 2 0 5 (5) 0 مدافع 0
رینالدو 32 (24) 75% 1 9 5 (1) 0 مدافع 0
Tchê Tchê 49 (47) 95.918367346939% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
Luan Santos 71 (66) 92.957746478873% 1 0 5 (5) 0 هافبک 0
Gabriel Sara 52 (43) 82.692307692308% 2 2 4 (3) 0 هافبک 0
Luciano 39 (31) 79.487179487179% 2 0 4 (3) 0 مهاجم 0
Igor Gomes 41 (34) 82.926829268293% 1 0 3 (1) 0 هافبک 0
Brenner 21 (19) 90.47619047619% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 0
Léo Pelé 1 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robert Arboleda 1 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pablo 8 (8) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Max Walef 40 (23) 57.5% 0 0 29 (12) 0 دروازه‌بان 0
Gabriel Dias 41 (35) 85.365853658537% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Paulão 53 (48) 90.566037735849% 1 0 9 (6) 0 مدافع 0
Roger Carvalho 61 (51) 83.606557377049% 0 0 7 (4) 0 مدافع 0
Bruno Melo 36 (29) 80.555555555556% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
Tinga 19 (13) 68.421052631579% 0 1 3 (1) 0 مدافع 0
Romarinho 14 (11) 78.571428571429% 0 2 1 (1) 0 هافبک 0
Felipe 52 (49) 94.230769230769% 0 0 6 (6) 0 هافبک 0
Juninho 38 (32) 84.210526315789% 2 6 5 (3) 0 هافبک 0
Ronald 13 (12) 92.307692307692% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
David da Fonseca 16 (12) 75% 0 3 1 (1) 0 هافبک 0
Osvaldo 8 (7) 87.5% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
Yuri César 12 (11) 91.666666666667% 3 0 0 (0) 3 مهاجم 0
Marlon 13 (12) 92.307692307692% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Wellington Paulista 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Igor Torres 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11