فوتبــال 11

پنجشنبه، 17 مهر 1399 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توبیاس سیپل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
میشائیل لانگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تونی یانتشکه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اسکار ونت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
پاتریک هرمان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کریستوف کرامر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rocco Reitz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ابراهیما ترائوره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مارکوس تورام 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آلاسان پلیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
بریل امبولو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
رافائل وولف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Luka Krajnc 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مدافع 0
Florian Hartherz 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مدافع 0
Jakub Piotrowski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Shinta Appelkamp 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kelvin Ofori 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kristoffer Peterson 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
داوید کووناسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Tim Christopher Oberdorf 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مدافع 0
Thomas Pledl 0 (0) 0 0 0 (0) 31 هافبک 0
Michel Stocker 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توبیاس سیپل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میشائیل لانگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تونی یانتشکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار ونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پاتریک هرمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستوف کرامر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rocco Reitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ابراهیما ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکوس تورام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آلاسان پلیا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
بریل امبولو 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
رافائل وولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luka Krajnc 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Florian Hartherz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jakub Piotrowski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Shinta Appelkamp 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kelvin Ofori 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kristoffer Peterson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tim Christopher Oberdorf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Thomas Pledl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michel Stocker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توبیاس سیپل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میشائیل لانگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
تونی یانتشکه 0 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار ونت 0 0 0 0 0 مدافع 0
پاتریک هرمان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستوف کرامر 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rocco Reitz 0 0 0 0 0 هافبک 0
ابراهیما ترائوره 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکوس تورام 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آلاسان پلیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بریل امبولو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رافائل وولف 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luka Krajnc 0 0 0 0 0 مدافع 0
Florian Hartherz 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jakub Piotrowski 0 0 0 0 0 هافبک 0
Shinta Appelkamp 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kelvin Ofori 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kristoffer Peterson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tim Christopher Oberdorf 0 0 0 0 0 مدافع 0
Thomas Pledl 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michel Stocker 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توبیاس سیپل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
میشائیل لانگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تونی یانتشکه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اسکار ونت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پاتریک هرمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستوف کرامر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rocco Reitz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ابراهیما ترائوره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارکوس تورام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آلاسان پلیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بریل امبولو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رافائل وولف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luka Krajnc 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Florian Hartherz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jakub Piotrowski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Shinta Appelkamp 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kelvin Ofori 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kristoffer Peterson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tim Christopher Oberdorf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Thomas Pledl 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michel Stocker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11