فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 26 1 (0) 90 دروازه‌بان 5.68
استفان دفری 1 (0) 1 82 6 (2) 90 مدافع 6.74
دنیلو دمبروسیو 0 (0) 3 75 18 (8) 90 مدافع 6.41
آرتورو ویدال 0 (0) 7 56 21 (13) 90 هافبک 7.46
نیکولا بارلا 0 (0) 2 53 16 (6) 90 هافبک 6.48
روملو لوکاکو 4 (2) 0 31 15 (4) 90 مهاجم 8.02
الکساندر کلاروف 3 (0) 0 68 6 (5) 90 مدافع 7.42
کریستین اریکسن 4 (1) 0 45 4 (2) 79 هافبک 7.2
متئو دارمیان 4 (1) 1 33 12 (6) 90 مدافع 6.72
ایوان پریشیچ 1 (0) 1 26 7 (3) 79 مهاجم 6.7
الکسیس سانچز 0 (0) 0 14 9 (1) 45 مهاجم 6.39
لوتارو مارتینز 3 (0) 0 10 3 (1) 45 مهاجم 6.38
الساندرو باستونی 1 (0) 1 13 1 (1) 11 مدافع 6.87
مارسلو بروزویچ 1 (0) 0 7 3 (1) 11 هافبک 6.36
یان زومر 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.34
رامی بن‌سبینی 1 (1) 1 52 8 (5) 90 مدافع 7.32
نیکو الویدی 1 (0) 6 32 17 (13) 90 مدافع 7.55
ماتیاس گینتر 2 (0) 1 38 7 (4) 90 مدافع 6.66
استفان لاینر 0 (0) 1 41 6 (3) 90 مدافع 6.42
فلورین نویهاوس 1 (0) 5 48 9 (7) 90 هافبک 7.25
کریستوف کرامر 2 (0) 2 36 7 (3) 90 هافبک 6.71
مارکوس تورام 1 (0) 2 35 24 (15) 89 مهاجم 7.67
یوناس هافمن 1 (1) 1 30 8 (4) 90 مهاجم 7.29
آلاسان پلیا 2 (0) 1 30 13 (5) 89 مهاجم 6.97
بریل امبولو 0 (0) 0 21 15 (7) 75 مهاجم 6.4
لارس اشتیندل 0 (0) 1 1 3 (1) 1 مهاجم 0
پاتریک هرمان 0 (0) 0 4 2 (0) 15 مهاجم 6.29
هانس ولف 0 (0) 1 0 2 (1) 1 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.68
استفان دفری 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
دنیلو دمبروسیو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.41
آرتورو ویدال 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.46
نیکولا بارلا 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.48
روملو لوکاکو 4 (2) 2 (1) 2 0 0 0 مهاجم 8.02
الکساندر کلاروف 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.42
کریستین اریکسن 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.2
متئو دارمیان 4 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.72
ایوان پریشیچ 1 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.7
الکسیس سانچز 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
لوتارو مارتینز 3 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.38
الساندرو باستونی 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.87
مارسلو بروزویچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.36
یان زومر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.34
رامی بن‌سبینی 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.32
نیکو الویدی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.55
ماتیاس گینتر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
استفان لاینر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.42
فلورین نویهاوس 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.25
کریستوف کرامر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
مارکوس تورام 1 (0) 5 (4) 0 0 1 0 مهاجم 7.67
یوناس هافمن 1 (1) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.29
آلاسان پلیا 2 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.97
بریل امبولو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
لارس اشتیندل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاتریک هرمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
هانس ولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سمیر هندانوویچ 1 0 0 1 0 دروازه‌بان 5.68
استفان دفری 2 4 1 2 0 مدافع 6.74
دنیلو دمبروسیو 2 0 3 3 0 مدافع 6.41
آرتورو ویدال 1 5 7 4 1 هافبک 7.46
نیکولا بارلا 0 2 2 1 0 هافبک 6.48
روملو لوکاکو 1 0 0 0 0 مهاجم 8.02
الکساندر کلاروف 1 1 0 1 0 مدافع 7.42
کریستین اریکسن 0 3 0 0 0 هافبک 7.2
متئو دارمیان 1 1 1 2 0 مدافع 6.72
ایوان پریشیچ 1 2 1 2 0 مهاجم 6.7
الکسیس سانچز 0 1 0 0 0 مهاجم 6.39
لوتارو مارتینز 0 1 0 0 0 مهاجم 6.38
الساندرو باستونی 0 1 1 0 0 مدافع 6.87
مارسلو بروزویچ 0 0 0 0 0 هافبک 6.36
یان زومر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.34
رامی بن‌سبینی 2 4 1 0 0 مدافع 7.32
نیکو الویدی 4 4 6 1 0 مدافع 7.55
ماتیاس گینتر 4 0 1 1 0 مدافع 6.66
استفان لاینر 2 1 1 1 0 مدافع 6.42
فلورین نویهاوس 1 0 5 1 0 هافبک 7.25
کریستوف کرامر 0 4 2 1 0 هافبک 6.71
مارکوس تورام 0 3 2 2 0 مهاجم 7.67
یوناس هافمن 1 1 1 0 0 مهاجم 7.29
آلاسان پلیا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.97
بریل امبولو 0 0 0 3 0 مهاجم 6.4
لارس اشتیندل 0 0 1 0 0 مهاجم 0
پاتریک هرمان 0 0 0 0 0 مهاجم 6.29
هانس ولف 0 0 1 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سمیر هندانوویچ 26 (23) 88.461538461538% 0 0 6 (3) 0 دروازه‌بان 5.68
استفان دفری 82 (79) 96.341463414634% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.74
دنیلو دمبروسیو 75 (66) 88% 1 0 5 (2) 0 مدافع 6.41
آرتورو ویدال 56 (51) 91.071428571429% 1 0 4 (2) 1 هافبک 7.46
نیکولا بارلا 53 (42) 79.245283018868% 1 3 5 (2) 0 هافبک 6.48
روملو لوکاکو 31 (22) 70.967741935484% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 8.02
الکساندر کلاروف 68 (62) 91.176470588235% 3 5 6 (3) 1 مدافع 7.42
کریستین اریکسن 45 (40) 88.888888888889% 1 3 1 (1) 0 هافبک 7.2
متئو دارمیان 33 (22) 66.666666666667% 2 4 6 (4) 0 مدافع 6.72
ایوان پریشیچ 26 (19) 73.076923076923% 1 5 7 (4) 0 مهاجم 6.7
الکسیس سانچز 14 (11) 78.571428571429% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.39
لوتارو مارتینز 10 (6) 60% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.38
الساندرو باستونی 13 (12) 92.307692307692% 1 1 1 (1) 1 مدافع 6.87
مارسلو بروزویچ 7 (7) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.36
یان زومر 37 (28) 75.675675675676% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 6.34
رامی بن‌سبینی 52 (38) 73.076923076923% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.32
نیکو الویدی 32 (27) 84.375% 0 0 1 (0) 0 مدافع 7.55
ماتیاس گینتر 38 (30) 78.947368421053% 1 0 11 (7) 0 مدافع 6.66
استفان لاینر 41 (32) 78.048780487805% 0 3 6 (4) 0 مدافع 6.42
فلورین نویهاوس 48 (40) 83.333333333333% 1 0 6 (5) 0 هافبک 7.25
کریستوف کرامر 36 (31) 86.111111111111% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.71
مارکوس تورام 35 (27) 77.142857142857% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 7.67
یوناس هافمن 30 (21) 70% 1 5 4 (1) 0 مهاجم 7.29
آلاسان پلیا 30 (20) 66.666666666667% 1 4 2 (2) 1 مهاجم 6.97
بریل امبولو 21 (16) 76.190476190476% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.4
لارس اشتیندل 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاتریک هرمان 4 (4) 100% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.29
هانس ولف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11