فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.14
روبن دیاس 0 (0) 2 110 4 (4) 90 مدافع 7.02
کایل واکر 0 (0) 3 80 7 (6) 90 مدافع 7.04
ایلکای گوندوغان 4 (2) 0 42 6 (2) 68 هافبک 7.55
رودریگو هرناندز 3 (1) 3 63 14 (8) 85 هافبک 7.16
برناردو سیلوا 0 (0) 2 28 6 (3) 90 مهاجم 6.76
رحیم استرلینگ 0 (0) 2 26 10 (5) 90 مهاجم 7.32
سرخیو آگوئرو 1 (1) 1 6 2 (1) 68 مهاجم 6.85
ریاض محرز 2 (1) 2 43 9 (2) 90 مهاجم 6.51
اریک گارسیا 0 (0) 0 108 3 (1) 90 مدافع 6.6
ژوآئو کانسلو 0 (0) 2 72 10 (6) 90 مدافع 6.68
فیل فودن 0 (0) 1 13 3 (1) 22 هافبک 6.63
جان استونز 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
فرناندینیو 0 (0) 0 2 1 (0) 9 هافبک 6.15
فران تورس 1 (1) 0 8 4 (3) 22 مهاجم 7.54
آگوستین مارچسین 0 (0) 1 29 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.14
زیدو سانوسی 1 (1) 1 21 11 (3) 77 مدافع 5.87
په‌په 0 (0) 0 31 5 (2) 90 مدافع 5.4
چانسل امبمبا 0 (0) 1 33 2 (2) 90 مدافع 6.4
متئوس اوریبه 1 (0) 4 32 6 (5) 90 هافبک 7.05
سرجیو اولیویرا 0 (0) 0 29 6 (4) 90 هافبک 6.24
موسی مارگا 2 (0) 0 14 11 (4) 90 مهاجم 6.16
خسوس کورونا 0 (0) 2 19 8 (3) 77 هافبک 6.15
ملنگ سار 1 (0) 1 21 2 (2) 80 مدافع 6.03
فابیو ویرا 0 (0) 1 17 9 (5) 77 هافبک 6.37
لوئیس دیاز 2 (1) 0 10 11 (3) 55 مهاجم 6.95
ویلسون مانافا 0 (0) 1 21 3 (2) 35 مدافع 6.12
نانو 0 (0) 0 5 2 (0) 13 مدافع 6
اوانیلسون 0 (0) 0 3 1 (1) 10 مهاجم 6.32
شویا ناکاجیما 0 (0) 0 5 1 (0) 13 مهاجم 6.12
مهدی طارمی 0 (0) 0 2 0 (0) 13 مهاجم 6.36
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
روبن دیاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.02
کایل واکر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.04
ایلکای گوندوغان 4 (2) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.55
رودریگو هرناندز 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.16
برناردو سیلوا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
رحیم استرلینگ 0 (0) 2 (1) 0 0 1 0 مهاجم 7.32
سرخیو آگوئرو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.85
ریاض محرز 2 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.51
اریک گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
ژوآئو کانسلو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.68
فیل فودن 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.63
جان استونز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرناندینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.15
فران تورس 1 (1) 3 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.54
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
زیدو سانوسی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.87
په‌په 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.4
چانسل امبمبا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.4
متئوس اوریبه 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.05
سرجیو اولیویرا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.24
موسی مارگا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.16
خسوس کورونا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.15
ملنگ سار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.03
فابیو ویرا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.37
لوئیس دیاز 2 (1) 4 (1) 1 0 0 0 مهاجم 6.95
ویلسون مانافا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.12
نانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
اوانیلسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
شویا ناکاجیما 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.12
مهدی طارمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ادرسون 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
روبن دیاس 1 2 2 0 0 مدافع 7.02
کایل واکر 3 1 3 0 0 مدافع 7.04
ایلکای گوندوغان 0 0 0 1 0 هافبک 7.55
رودریگو هرناندز 1 0 3 2 0 هافبک 7.16
برناردو سیلوا 0 1 2 4 0 مهاجم 6.76
رحیم استرلینگ 0 1 2 1 0 مهاجم 7.32
سرخیو آگوئرو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.85
ریاض محرز 1 0 2 1 0 مهاجم 6.51
اریک گارسیا 5 1 0 1 0 مدافع 6.6
ژوآئو کانسلو 1 0 2 2 0 مدافع 6.68
فیل فودن 0 0 1 1 0 هافبک 6.63
جان استونز 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرناندینیو 0 0 0 1 0 هافبک 6.15
فران تورس 0 1 0 0 0 مهاجم 7.54
آگوستین مارچسین 0 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.14
زیدو سانوسی 2 1 1 1 0 مدافع 5.87
په‌په 4 0 0 1 1 مدافع 5.4
چانسل امبمبا 5 2 1 0 0 مدافع 6.4
متئوس اوریبه 0 2 4 0 0 هافبک 7.05
سرجیو اولیویرا 0 0 0 0 0 هافبک 6.24
موسی مارگا 1 0 0 0 0 مهاجم 6.16
خسوس کورونا 1 4 2 1 0 هافبک 6.15
ملنگ سار 2 0 1 0 0 مدافع 6.03
فابیو ویرا 0 0 1 1 0 هافبک 6.37
لوئیس دیاز 0 1 0 0 0 مهاجم 6.95
ویلسون مانافا 0 0 1 0 0 مدافع 6.12
نانو 0 0 0 0 0 مدافع 6
اوانیلسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.32
شویا ناکاجیما 0 0 0 0 0 مهاجم 6.12
مهدی طارمی 0 1 0 0 0 مهاجم 6.36
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ادرسون 36 (29) 80.555555555556% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 6.14
روبن دیاس 110 (103) 93.636363636364% 0 0 8 (3) 0 مدافع 7.02
کایل واکر 80 (69) 86.25% 0 1 12 (6) 0 مدافع 7.04
ایلکای گوندوغان 42 (35) 83.333333333333% 1 0 3 (1) 0 هافبک 7.55
رودریگو هرناندز 63 (56) 88.888888888889% 0 0 4 (3) 0 هافبک 7.16
برناردو سیلوا 28 (24) 85.714285714286% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 6.76
رحیم استرلینگ 26 (23) 88.461538461538% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.32
سرخیو آگوئرو 6 (3) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.85
ریاض محرز 43 (36) 83.720930232558% 0 4 6 (6) 0 مهاجم 6.51
اریک گارسیا 108 (101) 93.518518518519% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.6
ژوآئو کانسلو 72 (56) 77.777777777778% 0 2 1 (0) 0 مدافع 6.68
فیل فودن 13 (12) 92.307692307692% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.63
جان استونز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرناندینیو 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.15
فران تورس 8 (7) 87.5% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.54
آگوستین مارچسین 29 (14) 48.275862068966% 0 0 21 (7) 0 دروازه‌بان 6.14
زیدو سانوسی 21 (17) 80.952380952381% 0 2 2 (1) 0 مدافع 5.87
په‌په 31 (22) 70.967741935484% 0 0 6 (2) 0 مدافع 5.4
چانسل امبمبا 33 (26) 78.787878787879% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.4
متئوس اوریبه 32 (27) 84.375% 2 0 3 (2) 0 هافبک 7.05
سرجیو اولیویرا 29 (22) 75.862068965517% 0 2 4 (3) 0 هافبک 6.24
موسی مارگا 14 (8) 57.142857142857% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.16
خسوس کورونا 19 (16) 84.210526315789% 0 1 3 (2) 0 هافبک 6.15
ملنگ سار 21 (18) 85.714285714286% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.03
فابیو ویرا 17 (14) 82.352941176471% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.37
لوئیس دیاز 10 (9) 90% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 6.95
ویلسون مانافا 21 (17) 80.952380952381% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.12
نانو 5 (3) 60% 0 1 1 (0) 0 مدافع 6
اوانیلسون 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.32
شویا ناکاجیما 5 (4) 80% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.12
مهدی طارمی 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11