فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مانوئل نویر 0 (0) 0 49 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.25
لوکاس هرناندز 3 (0) 2 83 15 (10) 90 مدافع 7.58
داوید آلابا 0 (0) 2 59 5 (2) 90 مدافع 7.15
نیکلاس زوله 3 (0) 0 63 5 (5) 90 مدافع 7.54
بنجامین پاوارد 0 (0) 2 40 10 (5) 73 مدافع 7.04
لئون گورتزکا 3 (1) 2 46 6 (3) 83 هافبک 7.78
کینگزی کومان 2 (2) 1 24 8 (3) 73 مهاجم 9.39
توماس مولر 1 (0) 1 40 15 (4) 83 مهاجم 7.5
روبرت لواندوفسکی 2 (0) 0 16 9 (2) 83 مهاجم 6.4
یاشوا کیمیش 1 (0) 2 78 10 (5) 90 هافبک 8.18
کورنتا تولیسو 2 (2) 0 52 10 (7) 90 هافبک 7.73
داگلاس کاستا 0 (0) 0 7 1 (1) 17 مهاجم 6.44
بونا سار 0 (0) 0 12 3 (1) 17 مدافع 6.3
خاوی مارتینز 0 (0) 1 4 1 (1) 9 هافبک 6.51
آلفونسو دیویس 0 (0) 0 0 1 (1) 9 مدافع 6.36
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 (0) 2 2 4 (4) 9 مهاجم 6.57
یان اوبلاک 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.4
فیلیپه 1 (0) 2 27 10 (6) 90 مدافع 6.22
استفان ساویچ 1 (0) 0 25 10 (4) 90 مدافع 6.12
کیرن تریپر 0 (0) 2 49 12 (7) 90 مدافع 6.14
کوکه 0 (0) 2 52 8 (4) 79 هافبک 6.33
لوئیس سوارز 2 (0) 0 20 6 (4) 76 مهاجم 6.37
ژوآئو فلیکس 2 (0) 0 31 13 (4) 90 مهاجم 6.36
یانیک کاراسکو 2 (1) 1 30 9 (5) 76 مهاجم 6.84
مارکوس یورنته 0 (0) 2 28 7 (3) 79 مهاجم 6.31
هکتور هررا 2 (0) 1 51 11 (5) 90 هافبک 6.34
رنان لودی 0 (0) 4 36 8 (4) 90 مدافع 6.1
ویتولو 0 (0) 1 8 2 (1) 14 مهاجم 6.36
آنخل کوریا 0 (0) 0 5 5 (2) 14 مهاجم 6.31
لوکاس توریرا 0 (0) 0 10 2 (0) 11 هافبک 6.25
توما لمار 0 (0) 0 7 1 (0) 11 مهاجم 6.27
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مانوئل نویر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.25
لوکاس هرناندز 3 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.58
داوید آلابا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.15
نیکلاس زوله 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.54
بنجامین پاوارد 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
لئون گورتزکا 3 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.78
کینگزی کومان 2 (2) 3 (2) 2 1 0 0 مهاجم 9.39
توماس مولر 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.5
روبرت لواندوفسکی 2 (0) 4 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
یاشوا کیمیش 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 8.18
کورنتا تولیسو 2 (2) 0 (0) 1 0 0 1 هافبک 7.73
داگلاس کاستا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
بونا سار 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
خاوی مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.51
آلفونسو دیویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.4
فیلیپه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
استفان ساویچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
کیرن تریپر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.14
کوکه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.33
لوئیس سوارز 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
ژوآئو فلیکس 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
یانیک کاراسکو 2 (1) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.84
مارکوس یورنته 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
هکتور هررا 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.34
رنان لودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
ویتولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
آنخل کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
لوکاس توریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.25
توما لمار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مانوئل نویر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.25
لوکاس هرناندز 4 1 2 2 0 مدافع 7.58
داوید آلابا 4 2 2 2 0 مدافع 7.15
نیکلاس زوله 5 2 0 0 0 مدافع 7.54
بنجامین پاوارد 3 1 2 0 0 مدافع 7.04
لئون گورتزکا 3 1 2 1 0 هافبک 7.78
کینگزی کومان 0 0 1 0 0 مهاجم 9.39
توماس مولر 1 0 1 2 0 مهاجم 7.5
روبرت لواندوفسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
یاشوا کیمیش 3 3 2 1 0 هافبک 8.18
کورنتا تولیسو 1 0 0 0 0 هافبک 7.73
داگلاس کاستا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.44
بونا سار 3 0 0 0 0 مدافع 6.3
خاوی مارتینز 0 1 1 0 0 هافبک 6.51
آلفونسو دیویس 1 0 0 0 0 مدافع 6.36
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 0 2 0 0 مهاجم 6.57
یان اوبلاک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.4
فیلیپه 7 1 2 1 0 مدافع 6.22
استفان ساویچ 6 1 0 1 0 مدافع 6.12
کیرن تریپر 2 1 2 1 0 مدافع 6.14
کوکه 1 1 2 2 0 هافبک 6.33
لوئیس سوارز 2 0 0 0 0 مهاجم 6.37
ژوآئو فلیکس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.36
یانیک کاراسکو 1 0 1 1 0 مهاجم 6.84
مارکوس یورنته 2 2 2 1 0 مهاجم 6.31
هکتور هررا 1 0 1 1 0 هافبک 6.34
رنان لودی 2 1 4 1 0 مدافع 6.1
ویتولو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.36
آنخل کوریا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.31
لوکاس توریرا 0 1 0 1 0 هافبک 6.25
توما لمار 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مانوئل نویر 49 (44) 89.795918367347% 0 0 15 (11) 0 دروازه‌بان 7.25
لوکاس هرناندز 83 (69) 83.132530120482% 0 1 5 (1) 0 مدافع 7.58
داوید آلابا 59 (54) 91.525423728814% 1 0 4 (3) 0 مدافع 7.15
نیکلاس زوله 63 (54) 85.714285714286% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.54
بنجامین پاوارد 40 (33) 82.5% 1 3 3 (2) 0 مدافع 7.04
لئون گورتزکا 46 (44) 95.652173913043% 0 2 1 (1) 0 هافبک 7.78
کینگزی کومان 24 (21) 87.5% 4 4 1 (1) 1 مهاجم 9.39
توماس مولر 40 (28) 70% 3 4 4 (2) 3 مهاجم 7.5
روبرت لواندوفسکی 16 (12) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
یاشوا کیمیش 78 (68) 87.179487179487% 2 6 7 (7) 1 هافبک 8.18
کورنتا تولیسو 52 (43) 82.692307692308% 0 0 3 (2) 0 هافبک 7.73
داگلاس کاستا 7 (7) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.44
بونا سار 12 (11) 91.666666666667% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.3
خاوی مارتینز 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.51
آلفونسو دیویس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.36
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 2 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.57
یان اوبلاک 20 (12) 60% 0 0 17 (9) 0 دروازه‌بان 5.4
فیلیپه 27 (18) 66.666666666667% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.22
استفان ساویچ 25 (18) 72% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.12
کیرن تریپر 49 (38) 77.551020408163% 0 5 6 (3) 0 مدافع 6.14
کوکه 52 (45) 86.538461538462% 0 1 3 (2) 0 هافبک 6.33
لوئیس سوارز 20 (13) 65% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.37
ژوآئو فلیکس 31 (26) 83.870967741935% 2 0 3 (2) 0 مهاجم 6.36
یانیک کاراسکو 30 (27) 90% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 6.84
مارکوس یورنته 28 (20) 71.428571428571% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.31
هکتور هررا 51 (44) 86.274509803922% 0 3 2 (1) 0 هافبک 6.34
رنان لودی 36 (27) 75% 0 6 4 (1) 0 مدافع 6.1
ویتولو 8 (5) 62.5% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
آنخل کوریا 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.31
لوکاس توریرا 10 (10) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.25
توما لمار 7 (7) 100% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.27
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11