فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آندره اونانا 0 (0) 0 45 1 (0) 90 دروازه‌بان 7.22
نیکولاس تاگلیافیکو 2 (0) 0 42 3 (1) 90 مدافع 6.22
دیلی بلیند 2 (0) 2 67 10 (8) 83 مدافع 7.42
پر شورس 3 (0) 2 50 5 (3) 84 مدافع 7.02
نصیر مزراوی 2 (0) 5 43 14 (6) 90 مدافع 7.07
دوشان تادیچ 1 (1) 0 34 8 (0) 90 مهاجم 6.2
Mohammed Kudus 0 (0) 0 1 1 (1) 9 هافبک 6.31
دیوید نرس 0 (0) 0 29 11 (5) 74 مهاجم 7.05
دیوی کلاسن 2 (0) 1 33 6 (3) 74 هافبک 6.75
لیساندرو مارتینز 2 (1) 1 59 10 (7) 90 مدافع 7.5
رایان گراونبرچ 1 (0) 2 45 10 (5) 90 هافبک 6.72
کوئینسی پرومس 2 (2) 1 28 8 (2) 81 مهاجم 6.04
یورگن اکلنکمپ 1 (0) 0 5 2 (0) 16 هافبک 6.31
لاسینا ترائوره 1 (1) 0 5 8 (4) 12 مهاجم 6.59
کلاس-یان هونتلار 0 (0) 0 4 1 (1) 12 مهاجم 6.45
زکریا لبیض 0 (0) 0 6 1 (0) 16 مهاجم 6.38
آدریان 0 (0) 0 29 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.83
اندرو رابرتسون 0 (0) 2 77 7 (2) 90 مدافع 7.26
فابینیو 2 (1) 4 48 10 (8) 90 هافبک 8.7
جو گومز 0 (0) 1 68 8 (7) 90 مدافع 7.67
ترنت الکساندر- آرنولد 0 (0) 2 47 4 (3) 90 مدافع 7.05
جورجینیو واینالدوم 3 (1) 0 45 5 (2) 90 هافبک 6.62
جیمز میلنر 1 (0) 6 49 16 (12) 89 هافبک 7.57
سادیو مانه 2 (0) 0 26 10 (5) 60 مهاجم 6.8
محمد صلاح 1 (0) 0 18 4 (1) 60 مهاجم 6.42
کورتیس جونز 1 (1) 0 27 4 (2) 45 هافبک 6.84
روبرتو فیرمینو 2 (1) 0 23 3 (1) 60 مهاجم 6.5
جردن هندرسون 1 (0) 0 28 1 (0) 45 هافبک 6.54
دیوگو ژوتا 2 (0) 0 14 9 (4) 30 مهاجم 6.79
ریس ویلیامز 0 (0) 0 2 4 (1) 1 مدافع 0
جردان شقیری 1 (0) 0 11 5 (1) 30 مهاجم 6.42
تاکومی مینامینو 2 (2) 0 20 7 (2) 30 مهاجم 6.83
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آندره اونانا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.22
نیکولاس تاگلیافیکو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
دیلی بلیند 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.42
پر شورس 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.02
نصیر مزراوی 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.07
دوشان تادیچ 1 (1) 2 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.2
Mohammed Kudus 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
دیوید نرس 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
دیوی کلاسن 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.75
لیساندرو مارتینز 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.5
رایان گراونبرچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.72
کوئینسی پرومس 2 (2) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.04
یورگن اکلنکمپ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
لاسینا ترائوره 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
کلاس-یان هونتلار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
زکریا لبیض 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
آدریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.83
اندرو رابرتسون 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.26
فابینیو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 8.7
جو گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.67
ترنت الکساندر- آرنولد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
جورجینیو واینالدوم 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.62
جیمز میلنر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.57
سادیو مانه 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
محمد صلاح 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
کورتیس جونز 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.84
روبرتو فیرمینو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
جردن هندرسون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
دیوگو ژوتا 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
ریس ویلیامز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جردان شقیری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
تاکومی مینامینو 2 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.83
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آندره اونانا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.22
نیکولاس تاگلیافیکو 6 1 0 1 0 مدافع 6.22
دیلی بلیند 0 3 2 0 0 مدافع 7.42
پر شورس 2 4 2 0 0 مدافع 7.02
نصیر مزراوی 1 3 5 1 0 مدافع 7.07
دوشان تادیچ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
Mohammed Kudus 0 0 0 0 0 هافبک 6.31
دیوید نرس 0 0 0 1 0 مهاجم 7.05
دیوی کلاسن 3 1 1 2 0 هافبک 6.75
لیساندرو مارتینز 9 3 1 0 0 مدافع 7.5
رایان گراونبرچ 2 3 2 0 0 هافبک 6.72
کوئینسی پرومس 0 0 1 1 0 مهاجم 6.04
یورگن اکلنکمپ 0 1 0 1 0 هافبک 6.31
لاسینا ترائوره 0 0 0 1 0 مهاجم 6.59
کلاس-یان هونتلار 0 0 0 0 0 مهاجم 6.45
زکریا لبیض 0 0 0 1 0 مهاجم 6.38
آدریان 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.83
اندرو رابرتسون 1 1 2 0 0 مدافع 7.26
فابینیو 9 4 4 1 0 هافبک 8.7
جو گومز 11 4 1 0 0 مدافع 7.67
ترنت الکساندر- آرنولد 3 1 2 1 0 مدافع 7.05
جورجینیو واینالدوم 0 0 0 0 0 هافبک 6.62
جیمز میلنر 1 5 6 2 0 هافبک 7.57
سادیو مانه 0 1 0 2 0 مهاجم 6.8
محمد صلاح 0 0 0 0 0 مهاجم 6.42
کورتیس جونز 0 1 0 1 0 هافبک 6.84
روبرتو فیرمینو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.5
جردن هندرسون 1 1 0 0 0 هافبک 6.54
دیوگو ژوتا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.79
ریس ویلیامز 0 0 0 0 0 مدافع 0
جردان شقیری 0 1 0 1 0 مهاجم 6.42
تاکومی مینامینو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.83
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آندره اونانا 45 (31) 68.888888888889% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 7.22
نیکولاس تاگلیافیکو 42 (30) 71.428571428571% 0 6 3 (1) 0 مدافع 6.22
دیلی بلیند 67 (49) 73.134328358209% 1 0 7 (2) 0 مدافع 7.42
پر شورس 50 (37) 74% 0 0 10 (3) 0 مدافع 7.02
نصیر مزراوی 43 (30) 69.767441860465% 1 2 6 (3) 0 مدافع 7.07
دوشان تادیچ 34 (26) 76.470588235294% 3 3 2 (0) 0 مهاجم 6.2
Mohammed Kudus 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.31
دیوید نرس 29 (21) 72.413793103448% 2 2 2 (2) 2 مهاجم 7.05
دیوی کلاسن 33 (29) 87.878787878788% 0 1 3 (0) 0 هافبک 6.75
لیساندرو مارتینز 59 (47) 79.661016949153% 1 1 10 (1) 0 مدافع 7.5
رایان گراونبرچ 45 (34) 75.555555555556% 0 2 2 (0) 0 هافبک 6.72
کوئینسی پرومس 28 (24) 85.714285714286% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.04
یورگن اکلنکمپ 5 (3) 60% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.31
لاسینا ترائوره 5 (1) 20% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.59
کلاس-یان هونتلار 4 (4) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.45
زکریا لبیض 6 (4) 66.666666666667% 0 3 2 (1) 0 مهاجم 6.38
آدریان 29 (18) 62.068965517241% 0 0 22 (12) 0 دروازه‌بان 7.83
اندرو رابرتسون 77 (59) 76.623376623377% 5 6 4 (1) 0 مدافع 7.26
فابینیو 48 (41) 85.416666666667% 0 0 11 (7) 0 هافبک 8.7
جو گومز 68 (50) 73.529411764706% 0 0 15 (6) 0 مدافع 7.67
ترنت الکساندر- آرنولد 47 (30) 63.829787234043% 1 4 21 (10) 0 مدافع 7.05
جورجینیو واینالدوم 45 (41) 91.111111111111% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.62
جیمز میلنر 49 (34) 69.387755102041% 1 2 4 (1) 0 هافبک 7.57
سادیو مانه 26 (18) 69.230769230769% 0 2 1 (1) 0 مهاجم 6.8
محمد صلاح 18 (15) 83.333333333333% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 6.42
کورتیس جونز 27 (24) 88.888888888889% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.84
روبرتو فیرمینو 23 (16) 69.565217391304% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.5
جردن هندرسون 28 (21) 75% 0 1 3 (2) 0 هافبک 6.54
دیوگو ژوتا 14 (12) 85.714285714286% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.79
ریس ویلیامز 2 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
جردان شقیری 11 (5) 45.454545454545% 2 3 0 (0) 0 مهاجم 6.42
تاکومی مینامینو 20 (17) 85% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.83
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11