فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Cican Stankovic 0 (0) 0 14 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.11
آندریاس اولمر 1 (1) 5 36 11 (7) 90 مدافع 6.91
ماکسیمیلیان ووبر 2 (0) 2 70 14 (8) 90 مدافع 7.18
Albert Vallci 0 (0) 2 29 11 (3) 90 مدافع 6.66
Dominik Szoboszlai 3 (2) 0 44 17 (4) 90 هافبک 7.22
Enock Mwepu 0 (0) 3 42 21 (11) 90 هافبک 7.13
پاتسون داکا 4 (3) 2 22 13 (7) 90 مهاجم 7.6
Sekou Koita 2 (0) 0 14 7 (5) 53 مهاجم 6.91
زلاتکو یونوزوویچ 2 (1) 2 46 13 (5) 84 هافبک 8.08
آندره رامالیو 2 (0) 1 69 5 (3) 90 مدافع 6.83
محمد کامارا 1 (0) 2 49 14 (6) 73 هافبک 6.86
Masaya Okugawa 0 (0) 1 1 5 (2) 17 هافبک 6.16
Noah Okafor 0 (0) 0 5 1 (0) 11 هافبک 6.36
Mergim Berisha 1 (0) 0 11 7 (4) 37 مهاجم 6.86
گیلرمه 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.03
ماچی ریبوس 0 (0) 1 33 11 (6) 90 مدافع 6.54
موریلو سرکیرا 0 (0) 1 35 11 (4) 90 مدافع 6.96
Dmitri Zhivoglyadov 1 (0) 2 36 12 (7) 90 مدافع 7.21
گژگوژ کریهوویاک 0 (0) 0 47 10 (5) 90 هافبک 6.61
آنتون میرانچوک 2 (1) 0 22 9 (5) 69 هافبک 6.88
Rifat Zhemaletdinov 1 (0) 1 16 12 (5) 63 مهاجم 6.72
ودران چورلوکا 1 (0) 4 44 9 (7) 90 مدافع 7.01
Daniil Kulikov 2 (0) 6 44 18 (9) 90 هافبک 6.81
فدور اسمولوف 0 (0) 1 16 8 (3) 62 مهاجم 6.56
ادر 1 (1) 0 15 14 (8) 69 مهاجم 7.28
Ze Luis 0 (0) 0 9 7 (5) 21 مهاجم 6.43
Vitali Lisakovich 1 (1) 0 5 5 (3) 21 مهاجم 7.35
فرانسوآ کامانو 0 (0) 2 8 9 (7) 27 هافبک 6.93
Dmitry Rybchinskiy 0 (0) 0 8 4 (0) 28 هافبک 6.08
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Cican Stankovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.11
آندریاس اولمر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.91
ماکسیمیلیان ووبر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
Albert Vallci 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.66
Dominik Szoboszlai 3 (2) 6 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.22
Enock Mwepu 0 (0) 7 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.13
پاتسون داکا 4 (3) 5 (2) 0 1 0 1 مهاجم 7.6
Sekou Koita 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.91
زلاتکو یونوزوویچ 2 (1) 1 (1) 1 1 0 0 هافبک 8.08
آندره رامالیو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
محمد کامارا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.86
Masaya Okugawa 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.16
Noah Okafor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
Mergim Berisha 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.86
گیلرمه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.03
ماچی ریبوس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.54
موریلو سرکیرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
Dmitri Zhivoglyadov 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.21
گژگوژ کریهوویاک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.61
آنتون میرانچوک 2 (1) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.88
Rifat Zhemaletdinov 1 (0) 4 (2) 0 1 0 0 مهاجم 6.72
ودران چورلوکا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.01
Daniil Kulikov 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.81
فدور اسمولوف 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
ادر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.28
Ze Luis 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Vitali Lisakovich 1 (1) 3 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.35
فرانسوآ کامانو 0 (0) 6 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.93
Dmitry Rybchinskiy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.08
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Cican Stankovic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.11
آندریاس اولمر 1 2 5 0 0 مدافع 6.91
ماکسیمیلیان ووبر 6 3 2 1 0 مدافع 7.18
Albert Vallci 3 4 2 1 0 مدافع 6.66
Dominik Szoboszlai 2 0 0 5 0 هافبک 7.22
Enock Mwepu 0 4 3 3 0 هافبک 7.13
پاتسون داکا 0 0 2 1 0 مهاجم 7.6
Sekou Koita 0 0 0 0 0 مهاجم 6.91
زلاتکو یونوزوویچ 1 1 2 2 0 هافبک 8.08
آندره رامالیو 3 2 1 0 0 مدافع 6.83
محمد کامارا 0 2 2 3 0 هافبک 6.86
Masaya Okugawa 0 0 1 0 0 هافبک 6.16
Noah Okafor 1 0 0 1 0 هافبک 6.36
Mergim Berisha 0 1 0 0 0 مهاجم 6.86
گیلرمه 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.03
ماچی ریبوس 3 2 1 2 0 مدافع 6.54
موریلو سرکیرا 7 7 1 3 0 مدافع 6.96
Dmitri Zhivoglyadov 4 4 2 1 0 مدافع 7.21
گژگوژ کریهوویاک 1 3 0 2 0 هافبک 6.61
آنتون میرانچوک 0 0 0 0 0 هافبک 6.88
Rifat Zhemaletdinov 1 0 1 3 0 مهاجم 6.72
ودران چورلوکا 4 3 4 1 0 مدافع 7.01
Daniil Kulikov 3 2 6 1 0 هافبک 6.81
فدور اسمولوف 0 1 1 1 0 مهاجم 6.56
ادر 0 0 0 2 0 مهاجم 7.28
Ze Luis 0 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Vitali Lisakovich 0 0 0 0 0 مهاجم 7.35
فرانسوآ کامانو 0 0 2 0 0 هافبک 6.93
Dmitry Rybchinskiy 0 0 0 0 0 هافبک 6.08
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Cican Stankovic 14 (8) 57.142857142857% 0 0 6 (0) 0 دروازه‌بان 6.11
آندریاس اولمر 36 (24) 66.666666666667% 1 6 2 (0) 0 مدافع 6.91
ماکسیمیلیان ووبر 70 (53) 75.714285714286% 1 0 18 (8) 0 مدافع 7.18
Albert Vallci 29 (20) 68.965517241379% 0 2 3 (1) 0 مدافع 6.66
Dominik Szoboszlai 44 (31) 70.454545454545% 2 10 3 (2) 0 هافبک 7.22
Enock Mwepu 42 (35) 83.333333333333% 1 2 3 (2) 0 هافبک 7.13
پاتسون داکا 22 (15) 68.181818181818% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 7.6
Sekou Koita 14 (6) 42.857142857143% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.91
زلاتکو یونوزوویچ 46 (35) 76.086956521739% 1 0 4 (3) 0 هافبک 8.08
آندره رامالیو 69 (61) 88.405797101449% 1 1 4 (1) 0 مدافع 6.83
محمد کامارا 49 (40) 81.632653061224% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.86
Masaya Okugawa 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.16
Noah Okafor 5 (4) 80% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.36
Mergim Berisha 11 (9) 81.818181818182% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.86
گیلرمه 36 (24) 66.666666666667% 0 0 22 (11) 0 دروازه‌بان 7.03
ماچی ریبوس 33 (21) 63.636363636364% 0 1 2 (0) 0 مدافع 6.54
موریلو سرکیرا 35 (28) 80% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.96
Dmitri Zhivoglyadov 36 (21) 58.333333333333% 1 1 9 (4) 1 مدافع 7.21
گژگوژ کریهوویاک 47 (37) 78.723404255319% 0 0 5 (5) 0 هافبک 6.61
آنتون میرانچوک 22 (17) 77.272727272727% 3 3 1 (0) 0 هافبک 6.88
Rifat Zhemaletdinov 16 (10) 62.5% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.72
ودران چورلوکا 44 (31) 70.454545454545% 0 0 14 (7) 0 مدافع 7.01
Daniil Kulikov 44 (34) 77.272727272727% 0 2 2 (1) 0 هافبک 6.81
فدور اسمولوف 16 (12) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.56
ادر 15 (10) 66.666666666667% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.28
Ze Luis 9 (5) 55.555555555556% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.43
Vitali Lisakovich 5 (2) 40% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.35
فرانسوآ کامانو 8 (7) 87.5% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.93
Dmitry Rybchinskiy 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.08
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11