فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تیبو کورتوا 0 (0) 0 11 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.19
رافائل واران 0 (0) 2 78 7 (5) 90 مدافع 6.06
ادر میلیتائو 1 (0) 7 78 12 (9) 90 مدافع 6.95
فرلاند مندی 1 (0) 3 62 8 (6) 90 مدافع 6.87
کاسمیرو 2 (0) 4 75 15 (9) 90 هافبک 6.85
فدریکو والورده 0 (0) 5 66 13 (7) 90 هافبک 7
مارکو آسنسیو 3 (2) 1 46 9 (4) 90 مهاجم 6.99
لوکا مودریچ 1 (1) 3 78 9 (4) 70 هافبک 7.68
رودریگو 0 (0) 1 14 10 (3) 45 مهاجم 6.23
مارسلو 0 (0) 3 69 6 (5) 90 مدافع 7.39
لوکا یوویچ 2 (1) 1 13 4 (1) 59 مهاجم 6.26
کریم بنزما 1 (0) 0 20 2 (2) 45 مهاجم 6.65
تونی کروس 0 (0) 0 34 3 (0) 20 هافبک 6.43
وینیسیوس جونیور 1 (1) 1 12 7 (3) 31 مهاجم 7.36
Valeriy Bondar 1 (0) 2 58 6 (4) 90 مدافع 6.71
دیویت خوکولاوا 1 (0) 0 43 4 (3) 90 مدافع 6.73
دودو 0 (0) 2 52 7 (3) 90 مدافع 6.68
مایکون 0 (0) 2 54 5 (2) 90 هافبک 7.04
مارلوس 1 (1) 3 48 13 (6) 90 مهاجم 5.88
دنتینیو 0 (0) 0 20 11 (3) 86 هافبک 6.73
Anatoliy Trubin 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.6
ویکتور کورنیینکو 1 (0) 0 52 9 (6) 90 مدافع 7.34
مارکوس آنتونیو 0 (0) 1 52 12 (5) 89 هافبک 6.37
ته‌ته 4 (3) 2 33 20 (8) 90 مهاجم 8.03
Manor Solomon 1 (1) 1 30 14 (7) 89 مهاجم 7.49
Vitão 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
Heorhii Sudakov 0 (0) 0 4 2 (0) 10 هافبک 6.13
Bohdan Viunnyk 0 (0) 0 1 2 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تیبو کورتوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.19
رافائل واران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.06
ادر میلیتائو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
فرلاند مندی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.87
کاسمیرو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.85
فدریکو والورده 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
مارکو آسنسیو 3 (2) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
لوکا مودریچ 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.68
رودریگو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
مارسلو 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.39
لوکا یوویچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.26
کریم بنزما 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
تونی کروس 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.43
وینیسیوس جونیور 1 (1) 5 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.36
Valeriy Bondar 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
دیویت خوکولاوا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
دودو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
مایکون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
مارلوس 1 (1) 2 (2) 0 0 0 1 مهاجم 5.88
دنتینیو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.73
Anatoliy Trubin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.6
ویکتور کورنیینکو 1 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.34
مارکوس آنتونیو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.37
ته‌ته 4 (3) 5 (3) 1 1 0 2 مهاجم 8.03
Manor Solomon 1 (1) 5 (5) 1 0 0 0 مهاجم 7.49
Vitão 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Heorhii Sudakov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
Bohdan Viunnyk 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تیبو کورتوا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.19
رافائل واران 1 0 2 1 0 مدافع 6.06
ادر میلیتائو 0 2 7 2 0 مدافع 6.95
فرلاند مندی 0 2 3 0 0 مدافع 6.87
کاسمیرو 0 3 4 1 0 هافبک 6.85
فدریکو والورده 1 3 5 1 0 هافبک 7
مارکو آسنسیو 0 0 1 2 0 مهاجم 6.99
لوکا مودریچ 0 1 3 0 0 هافبک 7.68
رودریگو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.23
مارسلو 0 0 3 0 0 مدافع 7.39
لوکا یوویچ 0 0 1 1 0 مهاجم 6.26
کریم بنزما 0 0 0 0 0 مهاجم 6.65
تونی کروس 0 0 0 1 0 هافبک 6.43
وینیسیوس جونیور 0 0 1 1 0 مهاجم 7.36
Valeriy Bondar 9 0 2 1 0 مدافع 6.71
دیویت خوکولاوا 10 1 0 0 0 مدافع 6.73
دودو 2 3 2 1 0 مدافع 6.68
مایکون 3 1 2 1 0 هافبک 7.04
مارلوس 0 1 3 0 0 مهاجم 5.88
دنتینیو 0 0 0 1 0 هافبک 6.73
Anatoliy Trubin 4 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.6
ویکتور کورنیینکو 4 2 0 1 0 مدافع 7.34
مارکوس آنتونیو 0 1 1 1 0 هافبک 6.37
ته‌ته 2 1 2 1 0 مهاجم 8.03
Manor Solomon 0 2 1 0 0 مهاجم 7.49
Vitão 0 0 0 0 0 مدافع 0
Heorhii Sudakov 0 0 0 0 0 هافبک 6.13
Bohdan Viunnyk 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تیبو کورتوا 11 (10) 90.909090909091% 0 0 2 (1) 0 دروازه‌بان 6.19
رافائل واران 78 (72) 92.307692307692% 1 0 2 (1) 0 مدافع 6.06
ادر میلیتائو 78 (75) 96.153846153846% 0 0 4 (4) 0 مدافع 6.95
فرلاند مندی 62 (56) 90.322580645161% 1 5 1 (0) 0 مدافع 6.87
کاسمیرو 75 (63) 84% 0 2 7 (3) 0 هافبک 6.85
فدریکو والورده 66 (59) 89.393939393939% 1 3 2 (1) 0 هافبک 7
مارکو آسنسیو 46 (42) 91.304347826087% 0 8 0 (0) 0 مهاجم 6.99
لوکا مودریچ 78 (71) 91.025641025641% 2 3 11 (9) 0 هافبک 7.68
رودریگو 14 (12) 85.714285714286% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.23
مارسلو 69 (61) 88.405797101449% 3 10 4 (3) 1 مدافع 7.39
لوکا یوویچ 13 (11) 84.615384615385% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.26
کریم بنزما 20 (17) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.65
تونی کروس 34 (32) 94.117647058824% 0 2 8 (8) 0 هافبک 6.43
وینیسیوس جونیور 12 (8) 66.666666666667% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 7.36
Valeriy Bondar 58 (53) 91.379310344828% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.71
دیویت خوکولاوا 43 (39) 90.697674418605% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.73
دودو 52 (44) 84.615384615385% 1 2 4 (1) 0 مدافع 6.68
مایکون 54 (51) 94.444444444444% 1 0 6 (5) 1 هافبک 7.04
مارلوس 48 (44) 91.666666666667% 0 1 4 (3) 0 مهاجم 5.88
دنتینیو 20 (20) 100% 1 0 1 (1) 1 هافبک 6.73
Anatoliy Trubin 33 (21) 63.636363636364% 0 0 16 (4) 0 دروازه‌بان 6.6
ویکتور کورنیینکو 52 (39) 75% 2 0 2 (1) 1 مدافع 7.34
مارکوس آنتونیو 52 (45) 86.538461538462% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.37
ته‌ته 33 (26) 78.787878787879% 1 0 2 (1) 1 مهاجم 8.03
Manor Solomon 30 (28) 93.333333333333% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 7.49
Vitão 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Heorhii Sudakov 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.13
Bohdan Viunnyk 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11