فوتبــال 11

سه شنبه، 29 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
بن چیل‌ول 1 (1) 0 54 7 (3) 90 مدافع 7.24
تیاگو سیلوا 0 (0) 1 60 5 (3) 90 مدافع 6.78
جورجینیو 0 (0) 1 33 7 (3) 65 هافبک 6.55
انگولو کانته 0 (0) 0 55 10 (1) 90 هافبک 6.41
میسون مونت 0 (0) 0 27 7 (1) 62 هافبک 6.17
کای هاورتس 0 (0) 5 50 12 (9) 90 هافبک 7.18
تیمو ورنر 3 (2) 0 15 7 (2) 89 مهاجم 6.54
کورت زوما 2 (1) 0 57 7 (3) 90 مدافع 6.81
کریستین پولیشیچ 0 (0) 2 25 14 (7) 89 مهاجم 6.85
ادوارد مندی 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.12
ریس جیمز 1 (0) 6 35 15 (9) 90 مدافع 7.63
متئو کواچیچ 0 (0) 4 15 6 (6) 25 هافبک 7.08
حکیم زیاش 0 (0) 3 11 4 (3) 28 مهاجم 6.57
تمی آبراهام 0 (0) 0 2 0 (0) 1 مهاجم 0
کالوم هادسون اودوی 0 (0) 0 1 1 (0) 1 مهاجم 0
یاسین بونو 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.52
مارکوس آکونیا 0 (0) 3 67 13 (5) 90 مدافع 7.07
دیگو کارلوس 0 (0) 0 71 1 (1) 90 مدافع 7.16
سرخی گومز 0 (0) 0 37 0 (0) 33 مدافع 6.38
خسوس ناواس 0 (0) 1 65 7 (3) 90 مدافع 7.03
ایوان راکیتیچ 0 (0) 2 66 7 (4) 80 هافبک 7.17
فرناندو 0 (0) 2 55 5 (4) 90 هافبک 6.87
لوکاس اوکامپوس 1 (1) 1 35 18 (7) 90 مهاجم 6.78
لوک دی‌یونگ 1 (0) 1 22 11 (6) 80 مهاجم 6.67
سوسو 1 (0) 1 19 7 (7) 58 مهاجم 6.93
نمانیا گودلی 1 (1) 3 47 14 (9) 90 هافبک 7.04
خوان جردن 1 (0) 0 36 9 (1) 57 هافبک 6.06
فرانکو وازکز 0 (0) 0 9 4 (1) 10 هافبک 6.11
الیور تورس 0 (0) 0 24 1 (1) 32 هافبک 6.47
یوسف النصیری 0 (0) 0 2 5 (3) 10 مهاجم 6.55
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
بن چیل‌ول 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.24
تیاگو سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
جورجینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.55
انگولو کانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.41
میسون مونت 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
کای هاورتس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.18
تیمو ورنر 3 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
کورت زوما 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
کریستین پولیشیچ 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.85
ادوارد مندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.12
ریس جیمز 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.63
متئو کواچیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.08
حکیم زیاش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
تمی آبراهام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کالوم هادسون اودوی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یاسین بونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.52
مارکوس آکونیا 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.07
دیگو کارلوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
سرخی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.38
خسوس ناواس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.03
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.17
فرناندو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.87
لوکاس اوکامپوس 1 (1) 8 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.78
لوک دی‌یونگ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.67
سوسو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.93
نمانیا گودلی 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
خوان جردن 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.06
فرانکو وازکز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.11
الیور تورس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
یوسف النصیری 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.55
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
بن چیل‌ول 3 2 0 2 0 مدافع 7.24
تیاگو سیلوا 3 0 1 0 0 مدافع 6.78
جورجینیو 0 2 1 2 0 هافبک 6.55
انگولو کانته 3 1 0 5 0 هافبک 6.41
میسون مونت 0 1 0 2 0 هافبک 6.17
کای هاورتس 1 1 5 0 0 هافبک 7.18
تیمو ورنر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.54
کورت زوما 3 0 0 0 0 مدافع 6.81
کریستین پولیشیچ 0 2 2 0 0 مهاجم 6.85
ادوارد مندی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.12
ریس جیمز 3 1 6 0 0 مدافع 7.63
متئو کواچیچ 0 1 4 0 0 هافبک 7.08
حکیم زیاش 0 0 3 0 0 مهاجم 6.57
تمی آبراهام 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کالوم هادسون اودوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یاسین بونو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.52
مارکوس آکونیا 3 1 3 1 0 مدافع 7.07
دیگو کارلوس 0 4 0 0 0 مدافع 7.16
سرخی گومز 0 0 0 0 0 مدافع 6.38
خسوس ناواس 0 2 1 1 0 مدافع 7.03
ایوان راکیتیچ 0 0 2 1 0 هافبک 7.17
فرناندو 3 0 2 0 0 هافبک 6.87
لوکاس اوکامپوس 0 3 1 2 0 مهاجم 6.78
لوک دی‌یونگ 0 0 1 1 0 مهاجم 6.67
سوسو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.93
نمانیا گودلی 1 0 3 0 0 هافبک 7.04
خوان جردن 0 0 0 2 0 هافبک 6.06
فرانکو وازکز 0 0 0 1 0 هافبک 6.11
الیور تورس 0 0 0 0 0 هافبک 6.47
یوسف النصیری 0 0 0 0 0 مهاجم 6.55
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
بن چیل‌ول 54 (40) 74.074074074074% 2 3 8 (3) 0 مدافع 7.24
تیاگو سیلوا 60 (54) 90% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.78
جورجینیو 33 (26) 78.787878787879% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.55
انگولو کانته 55 (49) 89.090909090909% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.41
میسون مونت 27 (23) 85.185185185185% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.17
کای هاورتس 50 (40) 80% 0 0 1 (0) 0 هافبک 7.18
تیمو ورنر 15 (12) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.54
کورت زوما 57 (47) 82.456140350877% 0 0 7 (1) 0 مدافع 6.81
کریستین پولیشیچ 25 (19) 76% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.85
ادوارد مندی 32 (18) 56.25% 0 0 19 (5) 0 دروازه‌بان 7.12
ریس جیمز 35 (27) 77.142857142857% 1 6 6 (4) 0 مدافع 7.63
متئو کواچیچ 15 (13) 86.666666666667% 0 0 0 (0) 0 هافبک 7.08
حکیم زیاش 11 (7) 63.636363636364% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.57
تمی آبراهام 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کالوم هادسون اودوی 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یاسین بونو 35 (30) 85.714285714286% 0 0 14 (9) 0 دروازه‌بان 7.52
مارکوس آکونیا 67 (56) 83.582089552239% 1 3 6 (3) 0 مدافع 7.07
دیگو کارلوس 71 (61) 85.915492957746% 0 0 9 (4) 0 مدافع 7.16
سرخی گومز 37 (29) 78.378378378378% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.38
خسوس ناواس 65 (51) 78.461538461538% 0 4 17 (11) 0 مدافع 7.03
ایوان راکیتیچ 66 (60) 90.909090909091% 2 4 6 (5) 0 هافبک 7.17
فرناندو 55 (51) 92.727272727273% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.87
لوکاس اوکامپوس 35 (27) 77.142857142857% 0 4 5 (5) 0 مهاجم 6.78
لوک دی‌یونگ 22 (13) 59.090909090909% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.67
سوسو 19 (14) 73.684210526316% 1 7 1 (1) 0 مهاجم 6.93
نمانیا گودلی 47 (42) 89.36170212766% 0 0 6 (4) 0 هافبک 7.04
خوان جردن 36 (30) 83.333333333333% 0 1 6 (4) 0 هافبک 6.06
فرانکو وازکز 9 (6) 66.666666666667% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.11
الیور تورس 24 (23) 95.833333333333% 0 1 6 (6) 0 هافبک 6.47
یوسف النصیری 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.55
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11