فوتبــال 11

سه شنبه، 29 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کیلور ناواس 0 (0) 0 34 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.93
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 0 54 6 (2) 90 مدافع 6.02
الساندرو فلورنزی 0 (0) 1 40 5 (2) 79 مدافع 6.41
آندر هررا 1 (0) 3 50 7 (5) 79 هافبک 6.91
ادریسا گی 0 (0) 0 31 1 (0) 45 هافبک 6.22
نیمار 4 (1) 0 54 18 (9) 90 مهاجم 7.08
کیلین ام‌باپه 5 (2) 0 33 9 (4) 90 مهاجم 7.06
آنخل دی‌ماریا 2 (1) 2 39 14 (7) 86 مهاجم 6.94
دنیلو پریرا 0 (0) 3 50 6 (4) 90 هافبک 7.02
عبدو دیالو 2 (0) 5 63 11 (10) 90 مدافع 7.39
لوین کورزاوا 2 (1) 3 61 12 (8) 86 مدافع 7.09
میتچل باکر 0 (0) 1 0 1 (1) 8 مدافع 6.21
کالین داگبا 1 (0) 0 11 0 (0) 11 مدافع 6.32
رافینیا آلکانترا 0 (0) 2 11 4 (3) 11 هافبک 6.51
پابلو سارابیا 0 (0) 0 3 0 (0) 8 مهاجم 6.25
مویس کین 1 (0) 0 4 8 (0) 45 مهاجم 6.08
داوید دخیا 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.68
ویکتور لیندلوف 3 (1) 1 31 4 (2) 90 مدافع 6.95
آرون وان-بیساکا 1 (0) 6 26 11 (7) 90 مدافع 7.29
مارکوس رشفورد 4 (3) 1 22 14 (3) 90 مهاجم 7.72
برونو فرناندز 4 (2) 5 50 18 (9) 88 هافبک 7.89
آنتونی مارسیال 2 (0) 0 24 9 (4) 88 مهاجم 6.77
اکسل توانزبه 0 (0) 1 24 5 (3) 90 مدافع 6.61
لوک شاو 0 (0) 0 42 3 (2) 90 مدافع 6.82
الکس تلیس 0 (0) 1 19 8 (2) 67 مدافع 6.54
فرد 0 (0) 5 31 16 (9) 90 هافبک 7.25
اسکات مک‌تامینی 2 (0) 3 37 11 (5) 90 هافبک 7.1
پل پوگبا 1 (0) 1 14 4 (1) 23 هافبک 6.52
دنیل جیمز 0 (0) 0 1 0 (0) 2 مهاجم 0
دانی فن دبیک 0 (0) 0 0 0 (0) 2 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کیلور ناواس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.02
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
آندر هررا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
ادریسا گی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
نیمار 4 (1) 8 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.08
کیلین ام‌باپه 5 (2) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.06
آنخل دی‌ماریا 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.94
دنیلو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
عبدو دیالو 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.39
لوین کورزاوا 2 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مدافع 7.09
میتچل باکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.21
کالین داگبا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
رافینیا آلکانترا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.51
پابلو سارابیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
مویس کین 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.08
داوید دخیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.68
ویکتور لیندلوف 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
آرون وان-بیساکا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.29
مارکوس رشفورد 4 (3) 7 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.72
برونو فرناندز 4 (2) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.89
آنتونی مارسیال 2 (0) 4 (2) 0 0 1 0 مهاجم 6.77
اکسل توانزبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.61
لوک شاو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.82
الکس تلیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.54
فرد 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.25
اسکات مک‌تامینی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
پل پوگبا 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.52
دنیل جیمز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دانی فن دبیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کیلور ناواس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
پرسنل کیمپمبه 1 0 0 0 0 مدافع 6.02
الساندرو فلورنزی 0 0 1 1 0 مدافع 6.41
آندر هررا 1 0 3 0 0 هافبک 6.91
ادریسا گی 0 0 0 0 0 هافبک 6.22
نیمار 0 1 0 1 0 مهاجم 7.08
کیلین ام‌باپه 1 0 0 0 0 مهاجم 7.06
آنخل دی‌ماریا 0 0 2 1 0 مهاجم 6.94
دنیلو پریرا 1 6 3 1 0 هافبک 7.02
عبدو دیالو 2 3 5 1 1 مدافع 7.39
لوین کورزاوا 4 0 3 2 0 مدافع 7.09
میتچل باکر 0 0 1 0 0 مدافع 6.21
کالین داگبا 0 0 0 0 0 مدافع 6.32
رافینیا آلکانترا 1 0 2 0 0 هافبک 6.51
پابلو سارابیا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
مویس کین 1 1 0 2 0 مهاجم 6.08
داوید دخیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.68
ویکتور لیندلوف 3 1 1 0 0 مدافع 6.95
آرون وان-بیساکا 2 2 6 1 0 مدافع 7.29
مارکوس رشفورد 2 0 1 0 0 مهاجم 7.72
برونو فرناندز 1 0 5 1 0 هافبک 7.89
آنتونی مارسیال 1 0 0 1 0 مهاجم 6.77
اکسل توانزبه 7 0 1 2 0 مدافع 6.61
لوک شاو 3 1 0 1 0 مدافع 6.82
الکس تلیس 0 0 1 2 0 مدافع 6.54
فرد 1 3 5 3 0 هافبک 7.25
اسکات مک‌تامینی 4 1 3 3 0 هافبک 7.1
پل پوگبا 1 0 1 0 0 هافبک 6.52
دنیل جیمز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دانی فن دبیک 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کیلور ناواس 34 (31) 91.176470588235% 0 0 10 (7) 0 دروازه‌بان 6.93
پرسنل کیمپمبه 54 (51) 94.444444444444% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.02
الساندرو فلورنزی 40 (29) 72.5% 2 2 5 (3) 0 مدافع 6.41
آندر هررا 50 (47) 94% 1 0 2 (0) 0 هافبک 6.91
ادریسا گی 31 (29) 93.548387096774% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.22
نیمار 54 (45) 83.333333333333% 1 7 2 (1) 0 مهاجم 7.08
کیلین ام‌باپه 33 (27) 81.818181818182% 1 3 0 (0) 1 مهاجم 7.06
آنخل دی‌ماریا 39 (29) 74.358974358974% 1 5 3 (1) 0 مهاجم 6.94
دنیلو پریرا 50 (43) 86% 0 0 3 (1) 0 هافبک 7.02
عبدو دیالو 63 (55) 87.301587301587% 0 0 9 (5) 0 مدافع 7.39
لوین کورزاوا 61 (53) 86.885245901639% 1 6 1 (1) 0 مدافع 7.09
میتچل باکر 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.21
کالین داگبا 11 (11) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.32
رافینیا آلکانترا 11 (9) 81.818181818182% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.51
پابلو سارابیا 3 (3) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.25
مویس کین 4 (2) 50% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.08
داوید دخیا 27 (16) 59.259259259259% 0 0 21 (10) 0 دروازه‌بان 7.68
ویکتور لیندلوف 31 (26) 83.870967741935% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.95
آرون وان-بیساکا 26 (18) 69.230769230769% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.29
مارکوس رشفورد 22 (17) 77.272727272727% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 7.72
برونو فرناندز 50 (37) 74% 2 4 3 (3) 0 هافبک 7.89
آنتونی مارسیال 24 (19) 79.166666666667% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.77
اکسل توانزبه 24 (21) 87.5% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.61
لوک شاو 42 (38) 90.47619047619% 1 1 4 (2) 0 مدافع 6.82
الکس تلیس 19 (14) 73.684210526316% 3 8 2 (2) 0 مدافع 6.54
فرد 31 (28) 90.322580645161% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7.25
اسکات مک‌تامینی 37 (28) 75.675675675676% 2 0 6 (3) 0 هافبک 7.1
پل پوگبا 14 (11) 78.571428571429% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.52
دنیل جیمز 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دانی فن دبیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11