فوتبــال 11

سه شنبه، 29 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
نتو 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.41
کلمنت لنگلت 1 (0) 1 72 3 (2) 90 مدافع 7.12
سرجینو دست 1 (0) 3 65 4 (4) 90 مدافع 6.93
میرالم پیانیچ 0 (0) 1 85 6 (2) 76 هافبک 6.78
آنسو فاتی 3 (3) 1 41 10 (3) 63 مهاجم 8.14
فیلیپه کوتینیو 3 (1) 0 59 3 (2) 70 هافبک 7.77
جرارد پیکه 0 (0) 2 60 7 (5) 68 مدافع 6.13
فرنکی دی یونگ 0 (0) 1 79 4 (3) 90 هافبک 7.63
لیونل مسی 7 (4) 1 58 20 (12) 90 مهاجم 9.7
سرجی روبرتو 0 (0) 4 63 8 (7) 62 مدافع 7.54
فرانسیسکو ترینکائو 4 (1) 2 42 9 (5) 63 مهاجم 7.1
جونیور فیرپو 0 (0) 2 19 4 (3) 28 مدافع 6.49
رونالد آرائوخو 0 (0) 0 13 0 (0) 20 مدافع 6.42
Pedri 1 (1) 2 17 3 (3) 27 هافبک 7.45
سرخیو بوسکتس 0 (0) 1 19 1 (1) 14 هافبک 6.54
عثمان دمبله 2 (1) 0 18 4 (2) 27 مهاجم 7.81
دینیس دیبوس 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.29
Adnan Kovačević 2 (0) 5 43 11 (6) 90 مدافع 5.9
Miha Blazic 1 (0) 3 84 6 (3) 90 مدافع 6.37
Igor Kharatin 1 (1) 1 69 6 (1) 90 هافبک 6.46
Tokmac Nguen 0 (0) 0 13 4 (1) 71 هافبک 6.78
Isael 3 (0) 2 27 8 (3) 90 مهاجم 6.36
Oleksandr Zubkov 2 (0) 0 24 11 (4) 71 مهاجم 6.29
Eldar Civic 0 (0) 4 20 11 (4) 63 مدافع 6.06
David Siger 0 (0) 1 24 5 (2) 90 هافبک 6.17
Endre Botka 1 (0) 0 28 2 (1) 77 مدافع 6.24
Aissa Laidouni 1 (0) 1 17 11 (5) 63 هافبک 6.24
Gergő Lovrencsics 1 (0) 0 4 1 (0) 13 مدافع 5.82
سومالیا 0 (0) 1 22 2 (2) 27 هافبک 6.52
Marcel Heister 0 (0) 0 20 3 (0) 27 مدافع 6.05
رابرت ماک 2 (1) 0 16 0 (0) 19 مهاجم 6.36
Franck Boli 0 (0) 0 7 5 (0) 19 مهاجم 6
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
نتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.41
کلمنت لنگلت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.12
سرجینو دست 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.93
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.78
آنسو فاتی 3 (3) 3 (0) 1 1 0 0 مهاجم 8.14
فیلیپه کوتینیو 3 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.77
جرارد پیکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.13
فرنکی دی یونگ 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.63
لیونل مسی 7 (4) 10 (7) 1 1 1 0 مهاجم 9.7
سرجی روبرتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.54
فرانسیسکو ترینکائو 4 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
جونیور فیرپو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
رونالد آرائوخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
Pedri 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.45
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
عثمان دمبله 2 (1) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 7.81
دینیس دیبوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
Adnan Kovačević 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.9
Miha Blazic 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
Igor Kharatin 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.46
Tokmac Nguen 0 (0) 1 (0) 0 0 1 0 هافبک 6.78
Isael 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
Oleksandr Zubkov 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
Eldar Civic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.06
David Siger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
Endre Botka 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.24
Aissa Laidouni 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.24
Gergő Lovrencsics 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.82
سومالیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.52
Marcel Heister 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.05
رابرت ماک 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
Franck Boli 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
نتو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.41
کلمنت لنگلت 6 4 1 0 0 مدافع 7.12
سرجینو دست 0 0 3 0 0 مدافع 6.93
میرالم پیانیچ 0 2 1 2 0 هافبک 6.78
آنسو فاتی 0 1 1 1 0 مهاجم 8.14
فیلیپه کوتینیو 0 0 0 0 0 هافبک 7.77
جرارد پیکه 1 1 2 2 1 مدافع 6.13
فرنکی دی یونگ 0 3 1 0 0 هافبک 7.63
لیونل مسی 0 0 1 0 0 مهاجم 9.7
سرجی روبرتو 0 1 4 0 0 مدافع 7.54
فرانسیسکو ترینکائو 0 0 2 1 0 مهاجم 7.1
جونیور فیرپو 0 0 2 1 0 مدافع 6.49
رونالد آرائوخو 0 0 0 0 0 مدافع 6.42
Pedri 0 0 2 0 0 هافبک 7.45
سرخیو بوسکتس 0 0 1 0 0 هافبک 6.54
عثمان دمبله 0 1 0 0 0 مهاجم 7.81
دینیس دیبوس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
Adnan Kovačević 2 2 5 3 1 مدافع 5.9
Miha Blazic 6 3 3 1 0 مدافع 6.37
Igor Kharatin 0 1 1 1 0 هافبک 6.46
Tokmac Nguen 0 1 0 0 0 هافبک 6.78
Isael 0 2 2 1 0 مهاجم 6.36
Oleksandr Zubkov 3 0 0 0 0 مهاجم 6.29
Eldar Civic 1 2 4 2 0 مدافع 6.06
David Siger 0 2 1 3 0 هافبک 6.17
Endre Botka 3 2 0 0 0 مدافع 6.24
Aissa Laidouni 1 2 1 3 0 هافبک 6.24
Gergő Lovrencsics 0 0 0 0 0 مدافع 5.82
سومالیا 0 1 1 0 0 هافبک 6.52
Marcel Heister 0 1 0 0 0 مدافع 6.05
رابرت ماک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.36
Franck Boli 0 0 0 1 0 مهاجم 6
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
نتو 21 (19) 90.47619047619% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 6.41
کلمنت لنگلت 72 (69) 95.833333333333% 0 0 2 (2) 0 مدافع 7.12
سرجینو دست 65 (59) 90.769230769231% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.93
میرالم پیانیچ 85 (78) 91.764705882353% 2 0 3 (1) 0 هافبک 6.78
آنسو فاتی 41 (37) 90.243902439024% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 8.14
فیلیپه کوتینیو 59 (47) 79.661016949153% 2 1 3 (3) 0 هافبک 7.77
جرارد پیکه 60 (56) 93.333333333333% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.13
فرنکی دی یونگ 79 (74) 93.670886075949% 1 1 3 (0) 1 هافبک 7.63
لیونل مسی 58 (52) 89.655172413793% 4 1 0 (0) 1 مهاجم 9.7
سرجی روبرتو 63 (56) 88.888888888889% 2 0 2 (1) 0 مدافع 7.54
فرانسیسکو ترینکائو 42 (36) 85.714285714286% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 7.1
جونیور فیرپو 19 (17) 89.473684210526% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.49
رونالد آرائوخو 13 (12) 92.307692307692% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.42
Pedri 17 (15) 88.235294117647% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.45
سرخیو بوسکتس 19 (19) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.54
عثمان دمبله 18 (13) 72.222222222222% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.81
دینیس دیبوس 28 (24) 85.714285714286% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 6.29
Adnan Kovačević 43 (35) 81.395348837209% 0 0 6 (3) 0 مدافع 5.9
Miha Blazic 84 (71) 84.52380952381% 0 0 14 (6) 0 مدافع 6.37
Igor Kharatin 69 (65) 94.202898550725% 0 0 4 (4) 0 هافبک 6.46
Tokmac Nguen 13 (12) 92.307692307692% 3 0 0 (0) 0 هافبک 6.78
Isael 27 (22) 81.481481481481% 0 0 5 (3) 0 مهاجم 6.36
Oleksandr Zubkov 24 (19) 79.166666666667% 0 1 3 (2) 0 مهاجم 6.29
Eldar Civic 20 (18) 90% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.06
David Siger 24 (20) 83.333333333333% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.17
Endre Botka 28 (21) 75% 0 2 0 (0) 0 مدافع 6.24
Aissa Laidouni 17 (16) 94.117647058824% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.24
Gergő Lovrencsics 4 (4) 100% 0 2 0 (0) 0 مدافع 5.82
سومالیا 22 (22) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.52
Marcel Heister 20 (20) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.05
رابرت ماک 16 (13) 81.25% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.36
Franck Boli 7 (7) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11