فوتبــال 11

سه شنبه، 29 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Mikhail Kerzhakov 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.14
Danil Krugovoi 0 (0) 0 36 10 (5) 90 مدافع 6.48
یاروسلاف راکیتسکی 4 (0) 1 56 10 (5) 90 مدافع 7.61
دژان لوورن 3 (1) 0 49 9 (4) 90 مدافع 7.25
Viacheslav Karavaev 1 (0) 0 43 4 (1) 90 مدافع 6.18
سباستین دریوسی 3 (0) 0 34 7 (2) 72 مهاجم 6.38
ویلمار باریوس 0 (0) 2 54 16 (9) 90 هافبک 6.74
Magomed Ozdoev 0 (0) 4 43 18 (7) 88 هافبک 6.58
آرتم زیوبا 1 (1) 0 46 25 (13) 90 مهاجم 6.87
سردار آزمون 3 (0) 0 31 14 (5) 90 مهاجم 7.11
دالر کوزائف 1 (0) 6 39 15 (7) 72 هافبک 6.72
الکساندر اروخین 0 (0) 0 2 0 (0) 2 هافبک 0
وندل 1 (1) 0 14 1 (0) 18 هافبک 6.82
Andrey Mostovoy 2 (0) 0 6 3 (1) 18 مهاجم 6.15
اتان هوروات 0 (0) 0 33 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.55
ادوارد سبل 2 (0) 1 37 12 (8) 90 مدافع 6.88
فدریکو ریکا 3 (0) 2 34 16 (7) 90 مدافع 7.15
برندون میشل 0 (0) 2 26 12 (7) 90 مدافع 6.88
کلینتون ماتا 1 (0) 2 36 14 (11) 90 مدافع 7.09
هانس فاناکن 2 (1) 2 81 18 (11) 90 هافبک 7.61
متس ریتس 0 (0) 0 37 6 (1) 90 هافبک 6.48
رود فرمر 1 (0) 1 50 3 (3) 90 هافبک 7.69
کریپین دیاتا 2 (0) 2 45 17 (10) 78 هافبک 6.97
امانوئل دنیس 2 (1) 0 32 15 (4) 82 مهاجم 7.09
Charles De Ketelaere 4 (3) 2 36 14 (7) 90 هافبک 7.52
Youssouph Badji 1 (0) 0 3 3 (3) 8 مهاجم 6.57
Noa Lang 0 (0) 0 3 1 (0) 12 مهاجم 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Mikhail Kerzhakov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
Danil Krugovoi 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.48
یاروسلاف راکیتسکی 4 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.61
دژان لوورن 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.25
Viacheslav Karavaev 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.18
سباستین دریوسی 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.38
ویلمار باریوس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.74
Magomed Ozdoev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.58
آرتم زیوبا 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.87
سردار آزمون 3 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 7.11
دالر کوزائف 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.72
الکساندر اروخین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
وندل 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.82
Andrey Mostovoy 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
اتان هوروات 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
ادوارد سبل 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.88
فدریکو ریکا 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.15
برندون میشل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
کلینتون ماتا 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.09
هانس فاناکن 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.61
متس ریتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.48
رود فرمر 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.69
کریپین دیاتا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.97
امانوئل دنیس 2 (1) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.09
Charles De Ketelaere 4 (3) 3 (3) 1 0 0 2 هافبک 7.52
Youssouph Badji 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
Noa Lang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Mikhail Kerzhakov 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
Danil Krugovoi 1 2 0 0 0 مدافع 6.48
یاروسلاف راکیتسکی 0 2 1 1 0 مدافع 7.61
دژان لوورن 6 3 0 1 0 مدافع 7.25
Viacheslav Karavaev 3 1 0 0 0 مدافع 6.18
سباستین دریوسی 1 0 0 0 0 مهاجم 6.38
ویلمار باریوس 2 2 2 1 0 هافبک 6.74
Magomed Ozdoev 0 2 4 4 0 هافبک 6.58
آرتم زیوبا 0 0 0 3 0 مهاجم 6.87
سردار آزمون 1 1 0 4 0 مهاجم 7.11
دالر کوزائف 0 1 6 1 0 هافبک 6.72
الکساندر اروخین 0 0 0 0 0 هافبک 0
وندل 0 0 0 0 0 هافبک 6.82
Andrey Mostovoy 0 0 0 0 0 مهاجم 6.15
اتان هوروات 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
ادوارد سبل 2 1 1 1 0 مدافع 6.88
فدریکو ریکا 6 0 2 0 0 مدافع 7.15
برندون میشل 6 1 2 0 0 مدافع 6.88
کلینتون ماتا 1 1 2 1 0 مدافع 7.09
هانس فاناکن 0 3 2 1 0 هافبک 7.61
متس ریتس 6 2 0 1 0 هافبک 6.48
رود فرمر 0 4 1 0 0 هافبک 7.69
کریپین دیاتا 0 1 2 0 0 هافبک 6.97
امانوئل دنیس 0 0 0 3 0 مهاجم 7.09
Charles De Ketelaere 1 1 2 2 0 هافبک 7.52
Youssouph Badji 0 0 0 0 0 مهاجم 6.57
Noa Lang 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Mikhail Kerzhakov 29 (21) 72.413793103448% 0 0 14 (6) 0 دروازه‌بان 6.14
Danil Krugovoi 36 (27) 75% 0 7 5 (1) 0 مدافع 6.48
یاروسلاف راکیتسکی 56 (37) 66.071428571429% 0 0 22 (10) 0 مدافع 7.61
دژان لوورن 49 (44) 89.795918367347% 0 0 11 (8) 0 مدافع 7.25
Viacheslav Karavaev 43 (32) 74.418604651163% 0 2 12 (7) 0 مدافع 6.18
سباستین دریوسی 34 (28) 82.352941176471% 2 5 5 (1) 1 مهاجم 6.38
ویلمار باریوس 54 (46) 85.185185185185% 1 0 4 (1) 0 هافبک 6.74
Magomed Ozdoev 43 (33) 76.744186046512% 0 1 3 (0) 0 هافبک 6.58
آرتم زیوبا 46 (24) 52.173913043478% 2 1 1 (0) 0 مهاجم 6.87
سردار آزمون 31 (20) 64.516129032258% 3 2 1 (0) 2 مهاجم 7.11
دالر کوزائف 39 (33) 84.615384615385% 0 3 0 (0) 0 هافبک 6.72
الکساندر اروخین 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
وندل 14 (14) 100% 2 1 0 (0) 1 هافبک 6.82
Andrey Mostovoy 6 (4) 66.666666666667% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.15
اتان هوروات 33 (17) 51.515151515152% 0 0 25 (9) 0 دروازه‌بان 6.55
ادوارد سبل 37 (29) 78.378378378378% 1 7 2 (1) 0 مدافع 6.88
فدریکو ریکا 34 (25) 73.529411764706% 0 0 11 (3) 0 مدافع 7.15
برندون میشل 26 (19) 73.076923076923% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.88
کلینتون ماتا 36 (28) 77.777777777778% 0 2 9 (4) 0 مدافع 7.09
هانس فاناکن 81 (74) 91.358024691358% 1 0 13 (10) 0 هافبک 7.61
متس ریتس 37 (25) 67.567567567568% 1 0 7 (1) 0 هافبک 6.48
رود فرمر 50 (43) 86% 4 6 3 (1) 1 هافبک 7.69
کریپین دیاتا 45 (25) 55.555555555556% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.97
امانوئل دنیس 32 (20) 62.5% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 7.09
Charles De Ketelaere 36 (21) 58.333333333333% 1 1 1 (1) 0 هافبک 7.52
Youssouph Badji 3 (1) 33.333333333333% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.57
Noa Lang 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11