فوتبــال 11

سه شنبه، 29 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Georgiy Bushchan 0 (0) 0 31 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.78
ویتالی مایکولنکو 1 (0) 2 72 4 (3) 90 مدافع 6.91
Tomasz Kędziora 1 (0) 2 59 3 (3) 90 مدافع 6.52
Sergiy Sydorchuk 2 (2) 2 55 9 (5) 90 هافبک 7.27
Vitaliy Buyalskyy 2 (0) 2 18 8 (2) 89 هافبک 6.06
Carlos De Pena 1 (1) 0 26 5 (1) 60 مهاجم 6.48
Mykola Shaparenko 3 (0) 1 52 16 (9) 90 هافبک 6.78
Vladyslav Supriaha 1 (0) 0 8 11 (3) 90 مهاجم 6.06
Oleksandr Karavaiev 0 (0) 0 41 4 (2) 70 مدافع 6.3
Viktor Tsygankov 1 (1) 0 19 10 (3) 71 مهاجم 6.3
Illia Zabarnyi 0 (0) 1 76 5 (1) 90 مدافع 6.16
Gerson Rodrigues 0 (0) 0 14 2 (0) 30 مهاجم 6.35
Denys Popov 0 (0) 0 20 0 (0) 20 مدافع 6.18
دنیس هارماش 0 (0) 0 5 0 (0) 1 هافبک 0
بنیامین وربیچ 0 (0) 1 6 4 (1) 19 مهاجم 6.17
وویژیک شزنی 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.43
جورجو کیه‌لینی 1 (0) 0 19 2 (0) 19 مدافع 6.54
لئوناردو بونوچی 0 (0) 2 90 6 (5) 90 مدافع 7.52
دنیلو 1 (0) 3 62 9 (8) 90 مدافع 8.14
رودریگو بنتانکور 1 (0) 2 52 7 (4) 79 هافبک 6.89
آدرین ربیو 0 (0) 2 56 9 (4) 90 هافبک 7.36
خوان کوادرادو 0 (0) 0 51 8 (6) 90 مدافع 7.73
فدریکو کیه‌زا 2 (1) 0 26 6 (2) 90 مهاجم 6.98
آلوارو موراتا 2 (2) 0 20 8 (6) 90 مهاجم 8.62
دژان کولوسفسکی 3 (2) 1 9 9 (2) 56 مهاجم 6.49
آرون رمزی 2 (1) 0 38 4 (3) 79 هافبک 7.24
مریه دمیرال 0 (0) 1 74 5 (3) 71 مدافع 7.13
فدریکو برناردسکی 0 (0) 0 2 2 (1) 11 مهاجم 6.4
آرتور 0 (0) 0 11 2 (2) 11 هافبک 6.75
پائولو دیبالا 0 (0) 0 23 5 (2) 34 مهاجم 6.37
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Georgiy Bushchan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ویتالی مایکولنکو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.91
Tomasz Kędziora 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
Sergiy Sydorchuk 2 (2) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.27
Vitaliy Buyalskyy 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.06
Carlos De Pena 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
Mykola Shaparenko 3 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.78
Vladyslav Supriaha 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.06
Oleksandr Karavaiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
Viktor Tsygankov 1 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
Illia Zabarnyi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.16
Gerson Rodrigues 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Denys Popov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.18
دنیس هارماش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بنیامین وربیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
جورجو کیه‌لینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.54
لئوناردو بونوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.52
دنیلو 1 (0) 5 (5) 0 0 0 0 مدافع 8.14
رودریگو بنتانکور 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.89
آدرین ربیو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.36
خوان کوادرادو 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.73
فدریکو کیه‌زا 2 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.98
آلوارو موراتا 2 (2) 2 (2) 2 0 0 0 مهاجم 8.62
دژان کولوسفسکی 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
آرون رمزی 2 (1) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.24
مریه دمیرال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.13
فدریکو برناردسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
آرتور 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.75
پائولو دیبالا 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Georgiy Bushchan 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ویتالی مایکولنکو 2 4 2 0 0 مدافع 6.91
Tomasz Kędziora 0 0 2 0 0 مدافع 6.52
Sergiy Sydorchuk 2 4 2 2 0 هافبک 7.27
Vitaliy Buyalskyy 0 1 2 0 0 هافبک 6.06
Carlos De Pena 1 2 0 3 0 مهاجم 6.48
Mykola Shaparenko 2 0 1 1 0 هافبک 6.78
Vladyslav Supriaha 0 1 0 1 0 مهاجم 6.06
Oleksandr Karavaiev 2 1 0 1 0 مدافع 6.3
Viktor Tsygankov 0 1 0 0 0 مهاجم 6.3
Illia Zabarnyi 2 2 1 2 0 مدافع 6.16
Gerson Rodrigues 0 1 0 1 0 مهاجم 6.35
Denys Popov 0 0 0 0 0 مدافع 6.18
دنیس هارماش 0 0 0 0 0 هافبک 0
بنیامین وربیچ 0 0 1 2 0 مهاجم 6.17
وویژیک شزنی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
جورجو کیه‌لینی 0 1 0 0 0 مدافع 6.54
لئوناردو بونوچی 2 3 2 0 0 مدافع 7.52
دنیلو 3 3 3 0 0 مدافع 8.14
رودریگو بنتانکور 1 2 2 1 0 هافبک 6.89
آدرین ربیو 1 5 2 3 0 هافبک 7.36
خوان کوادرادو 0 2 0 1 0 مدافع 7.73
فدریکو کیه‌زا 0 1 0 0 0 مهاجم 6.98
آلوارو موراتا 1 0 0 2 0 مهاجم 8.62
دژان کولوسفسکی 0 0 1 3 0 مهاجم 6.49
آرون رمزی 1 0 0 0 0 هافبک 7.24
مریه دمیرال 3 5 1 1 0 مدافع 7.13
فدریکو برناردسکی 1 0 0 0 0 مهاجم 6.4
آرتور 0 1 0 0 0 هافبک 6.75
پائولو دیبالا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Georgiy Bushchan 31 (23) 74.193548387097% 0 0 18 (10) 0 دروازه‌بان 6.78
ویتالی مایکولنکو 72 (62) 86.111111111111% 2 4 9 (5) 0 مدافع 6.91
Tomasz Kędziora 59 (47) 79.661016949153% 2 7 7 (3) 0 مدافع 6.52
Sergiy Sydorchuk 55 (48) 87.272727272727% 1 0 5 (1) 0 هافبک 7.27
Vitaliy Buyalskyy 18 (17) 94.444444444444% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.06
Carlos De Pena 26 (18) 69.230769230769% 0 0 4 (0) 0 مهاجم 6.48
Mykola Shaparenko 52 (49) 94.230769230769% 1 2 8 (7) 0 هافبک 6.78
Vladyslav Supriaha 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.06
Oleksandr Karavaiev 41 (28) 68.292682926829% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.3
Viktor Tsygankov 19 (15) 78.947368421053% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.3
Illia Zabarnyi 76 (72) 94.736842105263% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.16
Gerson Rodrigues 14 (13) 92.857142857143% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.35
Denys Popov 20 (18) 90% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.18
دنیس هارماش 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
بنیامین وربیچ 6 (4) 66.666666666667% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.17
وویژیک شزنی 21 (16) 76.190476190476% 0 0 5 (0) 0 دروازه‌بان 7.43
جورجو کیه‌لینی 19 (18) 94.736842105263% 1 0 5 (4) 0 مدافع 6.54
لئوناردو بونوچی 90 (80) 88.888888888889% 0 0 11 (6) 0 مدافع 7.52
دنیلو 62 (56) 90.322580645161% 0 0 9 (6) 0 مدافع 8.14
رودریگو بنتانکور 52 (48) 92.307692307692% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.89
آدرین ربیو 56 (51) 91.071428571429% 0 3 2 (2) 0 هافبک 7.36
خوان کوادرادو 51 (42) 82.352941176471% 2 4 3 (2) 1 مدافع 7.73
فدریکو کیه‌زا 26 (24) 92.307692307692% 1 5 2 (2) 0 مهاجم 6.98
آلوارو موراتا 20 (11) 55% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 8.62
دژان کولوسفسکی 9 (4) 44.444444444444% 0 3 1 (1) 0 مهاجم 6.49
آرون رمزی 38 (32) 84.210526315789% 3 1 2 (1) 0 هافبک 7.24
مریه دمیرال 74 (68) 91.891891891892% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.13
فدریکو برناردسکی 2 (1) 50% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.4
آرتور 11 (11) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.75
پائولو دیبالا 23 (22) 95.652173913043% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.37
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11