فوتبــال 11

چهارشنبه، 07 آبان 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Nicolò Manfredini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
کریستین ماجو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alessandro Tuia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کمیل گلیک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Daam Foulon 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
نیکولاس وییولا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Andrés Tello 0 (0) 0 0 0 (0) 65 هافبک 0
پرپاریم هتمای 0 (0) 0 0 0 (0) 57 هافبک 0
مارکو سائو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Riccardo Improta 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Giuseppe Di Serio 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
گایتانو لتیزیا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
آرتور آیونیتا 0 (0) 0 0 0 (0) 25 هافبک 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مهاجم 0
Gabriele Moncini 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
Jacopo Furlan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nicolò Casale 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مارکو اولیوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مهاجم 0
Mattia Viti 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
Tommaso Baldanzi 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Nicolò Manfredini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کریستین ماجو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Tuia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کمیل گلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Daam Foulon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس وییولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andrés Tello 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پرپاریم هتمای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو سائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Riccardo Improta 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Giuseppe Di Serio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گایتانو لتیزیا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آرتور آیونیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Gabriele Moncini 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Jacopo Furlan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolò Casale 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو اولیوری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 مهاجم 0
Mattia Viti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tommaso Baldanzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Nicolò Manfredini 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کریستین ماجو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Tuia 0 0 0 0 0 مدافع 0
کمیل گلیک 0 0 0 0 0 مدافع 0
Daam Foulon 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس وییولا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andrés Tello 0 0 0 0 0 هافبک 0
پرپاریم هتمای 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو سائو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Riccardo Improta 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Giuseppe Di Serio 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گایتانو لتیزیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 0 0 0 0 0 هافبک 0
آرتور آیونیتا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Insigne 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Gabriele Moncini 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jacopo Furlan 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolò Casale 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fabiano Parisi 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس هاس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Ricci 0 0 0 0 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو اولیوری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mattia Viti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tommaso Baldanzi 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Nicolò Manfredini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
کریستین ماجو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alessandro Tuia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کمیل گلیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Daam Foulon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس وییولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andrés Tello 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پرپاریم هتمای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارکو سائو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Riccardo Improta 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Giuseppe Di Serio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گایتانو لتیزیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آرتور آیونیتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Gabriele Moncini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jacopo Furlan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicolò Casale 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارکو اولیوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mattia Viti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tommaso Baldanzi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11