فوتبــال 11

پنجشنبه، 17 مهر 1399 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سیمون مینیوله 0 (0) 0 0 0 (0) 77 دروازه‌بان 0
تیموتی کاستانیه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لئاندر دندونکر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ددریک بویاتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jeremy Doku 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
میشی باتشوایی 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
برندون میشل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
زینیو وانسدن 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مدافع 0
هانس فاناکن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
لیاندرو تروسارد 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Hendrik Van Crombrugge 0 (0) 0 0 0 (0) 13 دروازه‌بان 0
Sebastiaan Bornauw 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مدافع 0
Yari Verschaeren 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
کریستین بنتکه 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
دیووک اوریگی 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Sylvain Gbohouo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اریک بیلی 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
نیکولاس په‌په 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سری دی 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 (0) 74 هافبک 0
Odilon Kossounou 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
دیگبو مایگا 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
کریستین کوامه 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سیمون مینیوله 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
تیموتی کاستانیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لئاندر دندونکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ددریک بویاتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jeremy Doku 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میشی باتشوایی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
برندون میشل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
زینیو وانسدن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هانس فاناکن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لیاندرو تروسارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hendrik Van Crombrugge 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sebastiaan Bornauw 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yari Verschaeren 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین بنتکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دیووک اوریگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sylvain Gbohouo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اریک بیلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس په‌په 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سری دی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Odilon Kossounou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگبو مایگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین کوامه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سیمون مینیوله 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
تیموتی کاستانیه 0 0 0 0 0 مدافع 0
لئاندر دندونکر 0 0 0 0 0 هافبک 0
ددریک بویاتا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jeremy Doku 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میشی باتشوایی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
برندون میشل 0 0 0 0 0 مدافع 0
زینیو وانسدن 0 0 0 0 0 مدافع 0
هانس فاناکن 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لیاندرو تروسارد 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hendrik Van Crombrugge 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sebastiaan Bornauw 0 0 0 0 0 مدافع 0
Yari Verschaeren 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین بنتکه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دیووک اوریگی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sylvain Gbohouo 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 0 0 0 0 مدافع 0
اریک بیلی 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس په‌په 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ویلفرد زاها 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل ترائوره 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 0 0 0 0 مدافع 0
سری دی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مکسول کورنه 0 0 0 0 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 0 0 0 0 هافبک 0
Odilon Kossounou 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگبو مایگا 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین کوامه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سیمون مینیوله 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
تیموتی کاستانیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لئاندر دندونکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ددریک بویاتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jeremy Doku 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میشی باتشوایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
برندون میشل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
زینیو وانسدن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
هانس فاناکن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لیاندرو تروسارد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hendrik Van Crombrugge 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Sebastiaan Bornauw 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Yari Verschaeren 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستین بنتکه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیووک اوریگی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sylvain Gbohouo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اریک بیلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکولاس په‌په 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سری دی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Odilon Kossounou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگبو مایگا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستین کوامه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11