فوتبــال 11

چهارشنبه، 09 مهر 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ایوان پروویدل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mattia Viti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aleksa Terzic 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مدافع 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مهاجم 0
Davide Merola 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Leonardo Mancuso 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مدافع 0
Tommaso Fantacci 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Andrea La Mantia 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مهاجم 0
Kevin Piscopo 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
Fabrizio Bagheria 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Marco Anghileri 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Antonio Magli 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مدافع 0
Antonio Esposito 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Davide Guglielmotti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Francesco Marano 0 (0) 0 0 0 (0) 61 هافبک 0
Erald Lakti 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Marcello Possenti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Elvis Kabashi 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
Lorenzo Sorrentino 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Carmine De Sena 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ایوان پروویدل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mattia Viti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksa Terzic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Davide Merola 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Leonardo Mancuso 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tommaso Fantacci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea La Mantia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Piscopo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabrizio Bagheria 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marco Anghileri 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Antonio Magli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Antonio Esposito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Davide Guglielmotti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Francesco Marano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Erald Lakti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marcello Possenti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Elvis Kabashi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Sorrentino 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Carmine De Sena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ایوان پروویدل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mattia Viti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksa Terzic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Samuele Ricci 0 0 0 0 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس هاس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Davide Merola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Leonardo Mancuso 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabiano Parisi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tommaso Fantacci 0 0 0 0 0 هافبک 0
Filippo Bandinelli 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea La Mantia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Piscopo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabrizio Bagheria 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marco Anghileri 0 0 0 0 0 هافبک 0
Antonio Magli 0 0 0 0 0 مدافع 0
Antonio Esposito 0 0 0 0 0 مدافع 0
Davide Guglielmotti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Francesco Marano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Erald Lakti 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marcello Possenti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Elvis Kabashi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Sorrentino 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Carmine De Sena 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ایوان پروویدل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Davide Zappella 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberto Pirrello 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mattia Viti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aleksa Terzic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Samuele Ricci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Samuele Damiani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکولاس هاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Davide Merola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Leonardo Mancuso 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fabiano Parisi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tommaso Fantacci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andrea La Mantia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kevin Piscopo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fabrizio Bagheria 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Marco Anghileri 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Antonio Magli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Antonio Esposito 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Davide Guglielmotti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Francesco Marano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Erald Lakti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marcello Possenti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Elvis Kabashi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lorenzo Sorrentino 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Carmine De Sena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11