فوتبــال 11

شنبه، 26 مهر 1399 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داوید اوسپینا 0 (0) 0 41 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
جووانی دی‌لورنزو 1 (1) 7 48 14 (9) 90 مدافع 7.84
کوستاس مانولاس 1 (0) 1 26 4 (2) 90 مدافع 6.67
کالیدو کولیبالی 1 (0) 1 56 7 (4) 90 مدافع 6.74
السید هیساج 1 (0) 0 66 3 (3) 90 مدافع 6.6
فابیان رویز 0 (0) 2 65 10 (8) 83 هافبک 7.43
تیموئه باکایوکو 0 (0) 4 35 11 (9) 75 هافبک 6.99
متئو پولیتانو 3 (2) 1 29 6 (3) 61 مهاجم 8.07
دریس مرتنز 3 (1) 1 35 6 (1) 75 مهاجم 6.9
ایروینگ لوزانو 5 (3) 1 23 11 (6) 90 مهاجم 8.83
ویکتور اوسیمن 5 (4) 1 20 17 (8) 83 مهاجم 8.4
کوین مالکوی 0 (0) 1 5 6 (2) 15 مدافع 6.3
فوزی غلام 0 (0) 0 10 1 (0) 29 مدافع 6.1
دیگو دمه 0 (0) 0 6 3 (1) 11 هافبک 6.22
استانیسلاو لوبوتکا 0 (0) 0 9 1 (1) 15 هافبک 6.38
آندره‌آ پتانیا 0 (0) 1 4 6 (4) 11 مهاجم 6.5
مارکو اسپورتیلو 0 (0) 0 15 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.17
رافائل تولوی 2 (1) 1 59 10 (2) 90 مدافع 6.18
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 1 25 3 (2) 45 مدافع 5.74
مارتن درون 2 (0) 3 74 11 (6) 90 هافبک 6.61
رابین گوزنس 4 (0) 2 42 13 (6) 81 مدافع 6.41
الخاندرو گومز 4 (2) 0 37 6 (4) 55 مهاجم 6.99
دوان ساباتا 1 (0) 0 11 4 (2) 45 مهاجم 6.13
Cristian Romero 1 (0) 4 44 14 (7) 90 مدافع 7.11
فابیو دپائولی 0 (0) 1 34 8 (3) 90 مدافع 6.07
ماریو پاشالیچ 1 (0) 1 67 7 (3) 90 هافبک 6.31
یوسیپ ایلیچیچ 0 (0) 0 24 8 (1) 63 مهاجم 6.01
Ruslan Malinovskiy 1 (0) 0 8 2 (1) 27 هافبک 6.45
یوهان موخیکا 0 (0) 0 26 6 (1) 45 مدافع 6.34
برات دیمسیتی 0 (0) 2 27 5 (4) 45 مدافع 7.03
Sam Lammers 1 (1) 0 3 5 (1) 35 مهاجم 7.09
لوئیس موریل 0 (0) 1 2 4 (2) 9 مهاجم 6.32
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داوید اوسپینا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.8
جووانی دی‌لورنزو 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.84
کوستاس مانولاس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
کالیدو کولیبالی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
السید هیساج 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
فابیان رویز 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.43
تیموئه باکایوکو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.99
متئو پولیتانو 3 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8.07
دریس مرتنز 3 (1) 2 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.9
ایروینگ لوزانو 5 (3) 3 (2) 2 0 0 0 مهاجم 8.83
ویکتور اوسیمن 5 (4) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8.4
کوین مالکوی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
فوزی غلام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
دیگو دمه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
استانیسلاو لوبوتکا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.38
آندره‌آ پتانیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
مارکو اسپورتیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
رافائل تولوی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.18
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.74
مارتن درون 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
رابین گوزنس 4 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
الخاندرو گومز 4 (2) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
دوان ساباتا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
Cristian Romero 1 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.11
فابیو دپائولی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.07
ماریو پاشالیچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
یوسیپ ایلیچیچ 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.01
Ruslan Malinovskiy 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.45
یوهان موخیکا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.34
برات دیمسیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
Sam Lammers 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.09
لوئیس موریل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داوید اوسپینا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
جووانی دی‌لورنزو 1 1 7 1 0 مدافع 7.84
کوستاس مانولاس 2 1 1 1 0 مدافع 6.67
کالیدو کولیبالی 0 0 1 0 0 مدافع 6.74
السید هیساج 0 0 0 0 0 مدافع 6.6
فابیان رویز 0 1 2 1 0 هافبک 7.43
تیموئه باکایوکو 0 0 4 1 0 هافبک 6.99
متئو پولیتانو 0 2 1 0 0 مهاجم 8.07
دریس مرتنز 1 0 1 2 0 مهاجم 6.9
ایروینگ لوزانو 0 1 1 2 0 مهاجم 8.83
ویکتور اوسیمن 0 0 1 1 0 مهاجم 8.4
کوین مالکوی 1 1 1 0 0 مدافع 6.3
فوزی غلام 0 0 0 1 0 مدافع 6.1
دیگو دمه 1 0 0 2 0 هافبک 6.22
استانیسلاو لوبوتکا 0 0 0 0 0 هافبک 6.38
آندره‌آ پتانیا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.5
مارکو اسپورتیلو 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
رافائل تولوی 2 3 1 5 0 مدافع 6.18
خوزه لوئیس پالومینو 0 0 1 0 0 مدافع 5.74
مارتن درون 2 1 3 1 0 هافبک 6.61
رابین گوزنس 1 3 2 2 0 مدافع 6.41
الخاندرو گومز 0 0 0 2 0 مهاجم 6.99
دوان ساباتا 1 0 0 0 0 مهاجم 6.13
Cristian Romero 3 4 4 5 0 مدافع 7.11
فابیو دپائولی 0 1 1 1 0 مدافع 6.07
ماریو پاشالیچ 0 0 1 1 0 هافبک 6.31
یوسیپ ایلیچیچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.01
Ruslan Malinovskiy 0 0 0 0 0 هافبک 6.45
یوهان موخیکا 0 1 0 1 0 مدافع 6.34
برات دیمسیتی 1 3 2 1 0 مدافع 7.03
Sam Lammers 0 0 0 1 0 مهاجم 7.09
لوئیس موریل 0 0 1 1 0 مهاجم 6.32
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داوید اوسپینا 41 (28) 68.292682926829% 1 0 23 (11) 0 دروازه‌بان 6.8
جووانی دی‌لورنزو 48 (43) 89.583333333333% 3 1 5 (5) 0 مدافع 7.84
کوستاس مانولاس 26 (23) 88.461538461538% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.67
کالیدو کولیبالی 56 (42) 75% 2 1 14 (8) 0 مدافع 6.74
السید هیساج 66 (55) 83.333333333333% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.6
فابیان رویز 65 (60) 92.307692307692% 1 0 8 (7) 0 هافبک 7.43
تیموئه باکایوکو 35 (30) 85.714285714286% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.99
متئو پولیتانو 29 (23) 79.310344827586% 2 3 1 (1) 0 مهاجم 8.07
دریس مرتنز 35 (28) 80% 2 6 3 (1) 0 مهاجم 6.9
ایروینگ لوزانو 23 (17) 73.913043478261% 1 2 3 (0) 0 مهاجم 8.83
ویکتور اوسیمن 20 (16) 80% 2 2 2 (2) 0 مهاجم 8.4
کوین مالکوی 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.3
فوزی غلام 10 (8) 80% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.1
دیگو دمه 6 (5) 83.333333333333% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.22
استانیسلاو لوبوتکا 9 (7) 77.777777777778% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.38
آندره‌آ پتانیا 4 (3) 75% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.5
مارکو اسپورتیلو 15 (10) 66.666666666667% 0 0 9 (4) 0 دروازه‌بان 7.17
رافائل تولوی 59 (52) 88.135593220339% 1 2 2 (2) 0 مدافع 6.18
خوزه لوئیس پالومینو 25 (20) 80% 1 0 0 (0) 0 مدافع 5.74
مارتن درون 74 (62) 83.783783783784% 2 1 6 (2) 0 هافبک 6.61
رابین گوزنس 42 (37) 88.095238095238% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.41
الخاندرو گومز 37 (29) 78.378378378378% 1 1 4 (3) 0 مهاجم 6.99
دوان ساباتا 11 (10) 90.909090909091% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.13
Cristian Romero 44 (41) 93.181818181818% 1 0 3 (2) 1 مدافع 7.11
فابیو دپائولی 34 (29) 85.294117647059% 1 0 0 (0) 0 مدافع 6.07
ماریو پاشالیچ 67 (63) 94.029850746269% 0 0 7 (5) 0 هافبک 6.31
یوسیپ ایلیچیچ 24 (17) 70.833333333333% 2 1 3 (2) 0 مهاجم 6.01
Ruslan Malinovskiy 8 (7) 87.5% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.45
یوهان موخیکا 26 (21) 80.769230769231% 1 3 1 (0) 0 مدافع 6.34
برات دیمسیتی 27 (27) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 7.03
Sam Lammers 3 (3) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.09
لوئیس موریل 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.32
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11