فوتبــال 11

یکشنبه، 27 مهر 1399 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.36
ماریو گاسپر 1 (0) 1 58 6 (2) 90 مدافع 6.42
رائول آلبیول 0 (0) 1 43 4 (1) 90 مدافع 6.7
پائو تورس 1 (0) 0 63 7 (4) 90 مدافع 7.09
آلفونسو پدرازا 4 (1) 1 58 8 (5) 90 مدافع 7.62
ویسنته ایبورا 0 (0) 0 53 3 (0) 90 هافبک 6.28
ساموئل چاکوئزه 2 (0) 1 29 4 (3) 64 مهاجم 6.64
مانو تریگروس 1 (0) 1 53 2 (1) 64 هافبک 6.49
دنی پارخو 4 (3) 1 106 7 (4) 89 هافبک 8.3
موی گومز 2 (1) 2 60 14 (6) 90 مهاجم 7.24
پاکو آلکاسر 3 (1) 1 15 7 (1) 82 مهاجم 7.15
یائومه کاستا 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
تاکفوسا کوبو 0 (0) 0 8 2 (0) 28 مهاجم 5.58
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 22 4 (3) 26 هافبک 6.39
کارلوس باکا 1 (0) 0 5 1 (0) 8 مهاجم 6.42
یائومه دومنک 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.61
تیری کوریا 0 (0) 3 32 9 (5) 83 مدافع 6.36
موکتار دیاکابی 2 (1) 0 50 2 (2) 90 مدافع 6.44
گابریل پائولیستا 1 (0) 0 46 6 (4) 90 مدافع 6.25
خوزه گایا 0 (0) 1 25 7 (2) 90 مدافع 6.57
کارلوس سولر 2 (0) 2 42 7 (4) 90 هافبک 7.39
دنیل واس 2 (0) 1 29 3 (2) 83 مدافع 6.42
گونسالو گدس 3 (2) 0 25 4 (4) 89 مهاجم 7.67
ماکسی گومز 1 (0) 0 17 12 (8) 90 مهاجم 6.69
Yunus Musah 0 (0) 2 12 6 (5) 83 مهاجم 6.47
الکس بلانکو 1 (0) 1 12 6 (2) 53 مهاجم 6.42
Uroš Račić 1 (0) 0 10 1 (0) 15 هافبک 6.16
مانوئل وایخو 0 (0) 0 1 1 (0) 8 مهاجم 6.25
دنیس چریشف 0 (0) 1 7 4 (1) 37 مهاجم 6.25
جیسون 1 (0) 0 4 1 (0) 15 مهاجم 6.35
کوین گامیرو 0 (0) 0 2 0 (0) 15 مهاجم 6.23
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.36
ماریو گاسپر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
رائول آلبیول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
پائو تورس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.09
آلفونسو پدرازا 4 (1) 2 (2) 0 0 1 0 مدافع 7.62
ویسنته ایبورا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
ساموئل چاکوئزه 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
مانو تریگروس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.49
دنی پارخو 4 (3) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 8.3
موی گومز 2 (1) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.24
پاکو آلکاسر 3 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.15
یائومه کاستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تاکفوسا کوبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.58
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
کارلوس باکا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
یائومه دومنک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
تیری کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
موکتار دیاکابی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.44
گابریل پائولیستا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
خوزه گایا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.57
کارلوس سولر 2 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.39
دنیل واس 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
گونسالو گدس 3 (2) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.67
ماکسی گومز 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.69
Yunus Musah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
الکس بلانکو 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
Uroš Račić 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.16
مانوئل وایخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
دنیس چریشف 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
جیسون 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
کوین گامیرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سرخیو آسنخو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.36
ماریو گاسپر 2 1 1 0 0 مدافع 6.42
رائول آلبیول 5 1 1 3 0 مدافع 6.7
پائو تورس 5 3 0 1 0 مدافع 7.09
آلفونسو پدرازا 0 2 1 2 0 مدافع 7.62
ویسنته ایبورا 1 1 0 1 0 هافبک 6.28
ساموئل چاکوئزه 0 0 1 0 0 مهاجم 6.64
مانو تریگروس 0 1 1 0 0 هافبک 6.49
دنی پارخو 0 2 1 2 0 هافبک 8.3
موی گومز 0 2 2 1 0 مهاجم 7.24
پاکو آلکاسر 0 0 1 2 0 مهاجم 7.15
یائومه کاستا 0 0 0 0 0 مدافع 0
تاکفوسا کوبو 0 1 0 1 0 مهاجم 5.58
فرانسیس کوکلین 0 0 0 0 0 هافبک 6.39
کارلوس باکا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.42
یائومه دومنک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
تیری کوریا 2 1 3 2 0 مدافع 6.36
موکتار دیاکابی 5 1 0 0 0 مدافع 6.44
گابریل پائولیستا 4 2 0 2 1 مدافع 6.25
خوزه گایا 2 3 1 1 0 مدافع 6.57
کارلوس سولر 1 1 2 1 0 هافبک 7.39
دنیل واس 4 0 1 1 0 مدافع 6.42
گونسالو گدس 0 0 0 0 0 مهاجم 7.67
ماکسی گومز 1 0 0 0 0 مهاجم 6.69
Yunus Musah 1 0 2 0 0 مهاجم 6.47
الکس بلانکو 0 3 1 0 0 مهاجم 6.42
Uroš Račić 0 0 0 0 0 هافبک 6.16
مانوئل وایخو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
دنیس چریشف 0 1 1 1 0 مهاجم 6.25
جیسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
کوین گامیرو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.23
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سرخیو آسنخو 23 (16) 69.565217391304% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 6.36
ماریو گاسپر 58 (48) 82.758620689655% 0 1 3 (1) 0 مدافع 6.42
رائول آلبیول 43 (41) 95.348837209302% 0 0 7 (6) 0 مدافع 6.7
پائو تورس 63 (57) 90.47619047619% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.09
آلفونسو پدرازا 58 (48) 82.758620689655% 1 5 4 (1) 0 مدافع 7.62
ویسنته ایبورا 53 (51) 96.22641509434% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.28
ساموئل چاکوئزه 29 (24) 82.758620689655% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 6.64
مانو تریگروس 53 (46) 86.792452830189% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.49
دنی پارخو 106 (102) 96.22641509434% 0 1 9 (8) 0 هافبک 8.3
موی گومز 60 (56) 93.333333333333% 3 4 2 (2) 0 مهاجم 7.24
پاکو آلکاسر 15 (12) 80% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 7.15
یائومه کاستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تاکفوسا کوبو 8 (7) 87.5% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 5.58
فرانسیس کوکلین 22 (20) 90.909090909091% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.39
کارلوس باکا 5 (5) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.42
یائومه دومنک 34 (27) 79.411764705882% 0 0 18 (11) 0 دروازه‌بان 6.61
تیری کوریا 32 (25) 78.125% 0 2 4 (2) 0 مدافع 6.36
موکتار دیاکابی 50 (40) 80% 0 0 10 (4) 0 مدافع 6.44
گابریل پائولیستا 46 (42) 91.304347826087% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.25
خوزه گایا 25 (20) 80% 1 5 4 (2) 1 مدافع 6.57
کارلوس سولر 42 (41) 97.619047619048% 4 6 7 (7) 0 هافبک 7.39
دنیل واس 29 (24) 82.758620689655% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.42
گونسالو گدس 25 (19) 76% 1 4 1 (0) 0 مهاجم 7.67
ماکسی گومز 17 (12) 70.588235294118% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.69
Yunus Musah 12 (10) 83.333333333333% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.47
الکس بلانکو 12 (9) 75% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.42
Uroš Račić 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.16
مانوئل وایخو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
دنیس چریشف 7 (6) 85.714285714286% 0 4 1 (1) 0 مهاجم 6.25
جیسون 4 (4) 100% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.35
کوین گامیرو 2 (1) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.23
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11