فوتبــال 11

پنجشنبه، 03 مهر 1399 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Kostadin Zahov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Antonio Pavic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bruno Dita 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
Ennur Totre 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Valon Ahmedi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Besart Ibraimi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mevlan Murati 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ljupche Doriev 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مهاجم 0
Valjmir Nafiu 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مهاجم 0
Florent Ramadani 0 (0) 0 0 0 (0) 5 هافبک 0
Zija Merdjani 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مدافع 0
Arbin Zejnulai 0 (0) 0 0 0 (0) 13 هافبک 0
بن دیویس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
داوینسون سانچز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
استیون برخواین 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
اریک لاملا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جو هارت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تانگی ان‌دومبله 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
هری وینکس 0 (0) 0 0 0 (0) 59 هافبک 0
سون هیونگ-مین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
دله الی 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 0 0 (0) 31 هافبک 0
هری کین 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
لوکاس مورا 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Kostadin Zahov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Antonio Pavic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Dita 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ennur Totre 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Valon Ahmedi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Besart Ibraimi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mevlan Murati 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ljupche Doriev 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Valjmir Nafiu 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Florent Ramadani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Zija Merdjani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arbin Zejnulai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بن دیویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داوینسون سانچز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
استیون برخواین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اریک لاملا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
جو هارت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تانگی ان‌دومبله 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هری وینکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سون هیونگ-مین 0 (0) 0 (0) 1 2 0 0 مهاجم 0
دله الی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هری کین 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
لوکاس مورا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Kostadin Zahov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Antonio Pavic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Egzon Bejtulai 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Dita 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ennur Totre 0 0 0 0 0 هافبک 0
Valon Ahmedi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Besart Ibraimi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mevlan Murati 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ljupche Doriev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Valjmir Nafiu 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Florent Ramadani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Zija Merdjani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Arbin Zejnulai 0 0 0 0 0 هافبک 0
بن دیویس 0 0 0 0 0 مدافع 0
داوینسون سانچز 0 0 0 0 0 مدافع 0
سرژ اوریر 0 0 0 0 0 مدافع 0
استیون برخواین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اریک لاملا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جو هارت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توبی آلدرویرلد 0 0 0 0 0 مدافع 0
تانگی ان‌دومبله 0 0 0 0 0 هافبک 0
هری وینکس 0 0 0 0 0 هافبک 0
سون هیونگ-مین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دله الی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جووانی لو سلسو 0 0 0 0 0 هافبک 0
هری کین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوکاس مورا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Kostadin Zahov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Antonio Pavic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bruno Dita 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ennur Totre 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Valon Ahmedi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Besart Ibraimi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mevlan Murati 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ljupche Doriev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Valjmir Nafiu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Florent Ramadani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Zija Merdjani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Arbin Zejnulai 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
بن دیویس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
داوینسون سانچز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
استیون برخواین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اریک لاملا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جو هارت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تانگی ان‌دومبله 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هری وینکس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سون هیونگ-مین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دله الی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هری کین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوکاس مورا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11