فوتبــال 11

دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت ۰۳:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ivan Piris 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مدافع 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Carlos Ferreira 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rodrigo Bogarin 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
لوسیانو آبساسیس 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
Hugo Martinez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Daniel Bocanegra 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مدافع 0
هکتور ویالبا 0 (0) 0 0 0 (0) 15 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
Rodrigo Munoz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سانتیاگو آرزامندیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Angel Lucena 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Enzo Daniel Gimenez 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Alexis Duarte Pereira 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Diego Churin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Federico Carrizo 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Mathias Villasanti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Juan Patiño 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alberto Espinola 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کلودیو آکینو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Oscar Ruiz 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
David Colman 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ivan Piris 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Ferreira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Bogarin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوسیانو آبساسیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hugo Martinez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Bocanegra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هکتور ویالبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Rodrigo Munoz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سانتیاگو آرزامندیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Angel Lucena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Enzo Daniel Gimenez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Duarte Pereira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Diego Churin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Federico Carrizo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mathias Villasanti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Juan Patiño 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alberto Espinola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کلودیو آکینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Oscar Ruiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
David Colman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارتین سیلوا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ivan Piris 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Cardozo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matias Espinoza 0 0 0 0 0 هافبک 0
Paulo Da Silva 0 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Ferreira 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Mejia 0 0 0 0 0 هافبک 0
Antonio Barreiro 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Bogarin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوسیانو آبساسیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Hugo Martinez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Bocanegra 0 0 0 0 0 مدافع 0
هکتور ویالبا 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Rodrigo Munoz 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سانتیاگو آرزامندیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Angel Lucena 0 0 0 0 0 هافبک 0
Enzo Daniel Gimenez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Duarte Pereira 0 0 0 0 0 مدافع 0
Diego Churin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Federico Carrizo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mathias Villasanti 0 0 0 0 0 هافبک 0
Juan Patiño 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alberto Espinola 0 0 0 0 0 مدافع 0
کلودیو آکینو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Oscar Ruiz 0 0 0 0 0 هافبک 0
David Colman 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ivan Piris 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Carlos Ferreira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodrigo Bogarin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوسیانو آبساسیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Hugo Martinez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniel Bocanegra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
هکتور ویالبا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Rodrigo Munoz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سانتیاگو آرزامندیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Angel Lucena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Enzo Daniel Gimenez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexis Duarte Pereira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Diego Churin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Federico Carrizo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mathias Villasanti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Juan Patiño 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alberto Espinola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کلودیو آکینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Oscar Ruiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
David Colman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11