فوتبــال 11

پنجشنبه، 27 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Matko Obradovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ziga Kous 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Zan Karnicnik 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jan Gorenc 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Klemen Sturm 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alen Kozar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nino Kouter 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Andrija Filipović 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
Luka Bobičanec 0 (0) 0 0 0 (0) 82 هافبک 0
Kai Cipot 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kevin Zizek 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Dragan Lovrić 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مدافع 0
Tomi Horvat 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
William Eskelinen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alexander Munksgaard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Niklas Backman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Frederik Tingager 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Casper Hojer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Patrick Olsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nicolai Poulsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bror Blume 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Jon Dagur Thorsteinsson 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مهاجم 0
Patrick Mortensen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Gift Links 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
Albert Grönbaek 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
Sören Tengstedt 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
Nicklas Helenius 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Matko Obradovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ziga Kous 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Zan Karnicnik 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jan Gorenc 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Klemen Sturm 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alen Kozar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nino Kouter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andrija Filipović 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Luka Bobičanec 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kai Cipot 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Kevin Zizek 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Dragan Lovrić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tomi Horvat 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
William Eskelinen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexander Munksgaard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Niklas Backman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Frederik Tingager 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Casper Hojer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Olsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolai Poulsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bror Blume 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jon Dagur Thorsteinsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Mortensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Gift Links 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Albert Grönbaek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sören Tengstedt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Nicklas Helenius 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Matko Obradovic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ziga Kous 0 0 0 0 0 مدافع 0
Zan Karnicnik 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jan Gorenc 0 0 0 0 0 مدافع 0
Klemen Sturm 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alen Kozar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nino Kouter 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andrija Filipović 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luka Bobičanec 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kai Cipot 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Zizek 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dragan Lovrić 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tomi Horvat 0 0 0 0 0 هافبک 0
William Eskelinen 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexander Munksgaard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Niklas Backman 0 0 0 0 0 مدافع 0
Frederik Tingager 0 0 0 0 0 مدافع 0
Casper Hojer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Olsen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolai Poulsen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bror Blume 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jon Dagur Thorsteinsson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Mortensen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Gift Links 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Albert Grönbaek 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sören Tengstedt 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nicklas Helenius 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Matko Obradovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ziga Kous 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Zan Karnicnik 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jan Gorenc 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Klemen Sturm 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alen Kozar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nino Kouter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andrija Filipović 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luka Bobičanec 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kai Cipot 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kevin Zizek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dragan Lovrić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tomi Horvat 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
William Eskelinen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Alexander Munksgaard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Niklas Backman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Frederik Tingager 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Casper Hojer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Patrick Olsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nicolai Poulsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bror Blume 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jon Dagur Thorsteinsson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Patrick Mortensen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Gift Links 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Albert Grönbaek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sören Tengstedt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nicklas Helenius 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11