فوتبــال 11

پنجشنبه، 17 مهر 1399 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
استفان ریستوفسکی 2 (0) 1 24 9 (5) 88 مدافع 0
Darko Velkoski 1 (1) 7 41 16 (10) 90 مدافع 0
Visar Musliu 0 (0) 2 25 13 (8) 90 مدافع 0
Ezgjan Alioski 5 (2) 0 25 3 (0) 90 مدافع 0
Arijan Ademi 0 (0) 0 19 5 (3) 80 هافبک 0
انیس باردی 3 (1) 2 32 14 (8) 90 مهاجم 0
گوران پاندف 2 (1) 0 14 7 (3) 80 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 18 3 (2) 51 مدافع 0
Boban Nikolov 1 (0) 4 31 12 (7) 90 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 3 (2) 0 25 18 (7) 88 مهاجم 0
Stefan Spirovski 1 (0) 0 5 3 (2) 10 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 1 (1) 2 2 5 (4) 2 مهاجم 0
Kire Ristevski 0 (0) 2 23 5 (5) 39 مدافع 0
Tihomir Kostadinov 0 (0) 0 2 1 (0) 2 هافبک 0
Ivan Trickovski 0 (0) 0 4 2 (1) 10 مهاجم 0
آریانت موریک 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mergim Vojvoda 0 (0) 0 41 3 (1) 64 مدافع 0
Ibrahim Dresevic 1 (0) 3 61 8 (5) 90 مدافع 0
Fidan Aliti 3 (2) 0 54 12 (8) 90 مدافع 0
Herolind Shala 1 (0) 2 37 14 (4) 87 هافبک 0
والون بریشا 3 (0) 4 58 13 (8) 90 هافبک 0
برسانت سلینا 0 (0) 2 37 6 (5) 75 هافبک 0
Atdhe Nuhiu 1 (0) 0 13 11 (2) 46 مهاجم 0
آربر زنلی 2 (0) 3 22 23 (12) 90 مهاجم 0
Benjamin Kololli 0 (0) 0 46 9 (2) 90 هافبک 0
فلورنت هادرجونای 1 (1) 0 41 4 (1) 90 مدافع 0
Leart Paqarada 0 (0) 0 4 1 (0) 3 مدافع 0
Edon Zhegrova 1 (1) 1 9 3 (1) 26 هافبک 0
Lirim Kastrati 0 (0) 0 3 4 (1) 15 مهاجم 0
Elbasan Rashani 1 (1) 0 8 5 (1) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان ریستوفسکی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Darko Velkoski 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Visar Musliu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ezgjan Alioski 5 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arijan Ademi 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
انیس باردی 3 (1) 6 (4) 0 1 0 0 مهاجم 0
گوران پاندف 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Boban Nikolov 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 3 (2) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Stefan Spirovski 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
Kire Ristevski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tihomir Kostadinov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Trickovski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آریانت موریک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mergim Vojvoda 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Dresevic 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fidan Aliti 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Herolind Shala 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
والون بریشا 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
برسانت سلینا 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 0
Atdhe Nuhiu 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آربر زنلی 2 (0) 8 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
Benjamin Kololli 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فلورنت هادرجونای 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Leart Paqarada 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Edon Zhegrova 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lirim Kastrati 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Elbasan Rashani 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
استول دیمیتریفسکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان ریستوفسکی 3 0 1 3 0 مدافع 0
Darko Velkoski 7 8 7 1 0 مدافع 0
Visar Musliu 4 1 2 0 0 مدافع 0
Ezgjan Alioski 2 0 0 2 0 مدافع 0
Arijan Ademi 0 1 0 0 0 هافبک 0
انیس باردی 0 0 2 0 0 مهاجم 0
گوران پاندف 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 0 1 0 1 0 مدافع 0
Boban Nikolov 3 3 4 2 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 0 1 0 2 0 مهاجم 0
Stefan Spirovski 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 0 1 2 0 0 مهاجم 0
Kire Ristevski 0 1 2 0 0 مدافع 0
Tihomir Kostadinov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Trickovski 0 0 0 1 0 مهاجم 0
آریانت موریک 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mergim Vojvoda 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Dresevic 2 3 3 0 0 مدافع 0
Fidan Aliti 5 1 0 2 0 مدافع 0
Herolind Shala 0 2 2 6 0 هافبک 0
والون بریشا 0 0 4 3 0 هافبک 0
برسانت سلینا 0 0 2 0 0 هافبک 0
Atdhe Nuhiu 0 0 0 2 0 مهاجم 0
آربر زنلی 0 0 3 2 0 مهاجم 0
Benjamin Kololli 2 1 0 2 0 هافبک 0
فلورنت هادرجونای 1 1 0 0 0 مدافع 0
Leart Paqarada 1 0 0 0 0 مدافع 0
Edon Zhegrova 0 0 1 0 0 هافبک 0
Lirim Kastrati 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Elbasan Rashani 1 1 0 2 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
استول دیمیتریفسکی 31 (15) 48.387096774194% 0 0 26 (10) 0 دروازه‌بان 0
استفان ریستوفسکی 24 (18) 75% 1 4 3 (1) 0 مدافع 0
Darko Velkoski 41 (30) 73.170731707317% 1 0 14 (7) 0 مدافع 0
Visar Musliu 25 (18) 72% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Ezgjan Alioski 25 (16) 64% 0 3 9 (3) 0 مدافع 0
Arijan Ademi 19 (16) 84.210526315789% 2 0 1 (0) 0 هافبک 0
انیس باردی 32 (26) 81.25% 4 5 2 (1) 1 مهاجم 0
گوران پاندف 14 (9) 64.285714285714% 2 3 1 (1) 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 18 (16) 88.888888888889% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Boban Nikolov 31 (25) 80.645161290323% 2 0 4 (1) 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 25 (16) 64% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Stefan Spirovski 5 (3) 60% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kire Ristevski 23 (16) 69.565217391304% 0 0 4 (0) 0 مدافع 0
Tihomir Kostadinov 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Trickovski 4 (3) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آریانت موریک 26 (13) 50% 0 0 18 (6) 0 دروازه‌بان 0
Mergim Vojvoda 41 (33) 80.487804878049% 0 1 5 (2) 0 مدافع 0
Ibrahim Dresevic 61 (49) 80.327868852459% 0 0 14 (9) 0 مدافع 0
Fidan Aliti 54 (37) 68.518518518519% 0 0 6 (1) 0 مدافع 0
Herolind Shala 37 (33) 89.189189189189% 1 1 3 (2) 0 هافبک 0
والون بریشا 58 (48) 82.758620689655% 1 1 7 (5) 0 هافبک 0
برسانت سلینا 37 (32) 86.486486486486% 1 2 4 (1) 0 هافبک 0
Atdhe Nuhiu 13 (9) 69.230769230769% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
آربر زنلی 22 (15) 68.181818181818% 0 4 2 (1) 0 مهاجم 0
Benjamin Kololli 46 (36) 78.260869565217% 3 8 5 (1) 0 هافبک 0
فلورنت هادرجونای 41 (31) 75.609756097561% 1 4 10 (3) 0 مدافع 0
Leart Paqarada 4 (2) 50% 1 2 1 (0) 0 مدافع 0
Edon Zhegrova 9 (6) 66.666666666667% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Lirim Kastrati 3 (1) 33.333333333333% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Elbasan Rashani 8 (8) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11