فوتبــال 11

شنبه، 15 شهریور 1399 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Filip Jörgensen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رائول آلبیول 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sofian Chakla 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Álex Baena 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ویسنته ایبورا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
دنی پارخو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
تاکفوسا کوبو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آیتور فرناندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
خورخه میرامان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
روبر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اسکار دوارته 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کارلوس کلرک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
نمانیا رادویا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
خورخه د فروتوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
گونرالو ملرو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
خوزه لوئیس مورالس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سرخیو لئون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Filip Jörgensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رائول آلبیول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sofian Chakla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Álex Baena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ویسنته ایبورا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنی پارخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
تاکفوسا کوبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آیتور فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خورخه میرامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار دوارته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کارلوس کلرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نمانیا رادویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خورخه د فروتوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گونرالو ملرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خوزه لوئیس مورالس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
سرخیو لئون 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Filip Jörgensen 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 0 0 0 0 مدافع 0
رائول آلبیول 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sofian Chakla 0 0 0 0 0 مدافع 0
آلفونسو پدرازا 0 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 0 0 0 0 0 هافبک 0
Álex Baena 0 0 0 0 0 هافبک 0
ویسنته ایبورا 0 0 0 0 0 هافبک 0
دنی پارخو 0 0 0 0 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
تاکفوسا کوبو 0 0 0 0 0 هافبک 0
آیتور فرناندز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خورخه میرامان 0 0 0 0 0 مدافع 0
روبر 0 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار دوارته 0 0 0 0 0 مدافع 0
کارلوس کلرک 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 0 0 0 0 هافبک 0
نمانیا رادویا 0 0 0 0 0 هافبک 0
خورخه د فروتوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گونرالو ملرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
خوزه لوئیس مورالس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سرخیو لئون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Filip Jörgensen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رائول آلبیول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sofian Chakla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Álex Baena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ویسنته ایبورا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنی پارخو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
تاکفوسا کوبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آیتور فرناندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
خورخه میرامان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
روبر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اسکار دوارته 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کارلوس کلرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نمانیا رادویا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خورخه د فروتوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گونرالو ملرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خوزه لوئیس مورالس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سرخیو لئون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11