فوتبــال 11

شنبه، 15 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Altay Bayindir 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Gökhan Gönül 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sadık Çiftpınar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سردار عزیز 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مدافع 0
Caner Erkin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tolga Ciğerci 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
لوئیز گوستاوو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Deniz Türüç 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سینان گوموش 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
مامه تیام 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
میشائیل فری 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
مائوریسیو لموس 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مدافع 0
ژیلسون 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
Oğuz Kağan Güçtekin 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
Enner Valencia 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
Muammer Yıldırım 0 (0) 0 0 0 (0) 46 دروازه‌بان 0
مارسلو گویانو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Ziya Erdal 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مدافع 0
Samba Camara 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Uğur Çiftçi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آیزاک کوفی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Erdoğan Yeşilyurt 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
هاکان ارسلان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Robin Yalçın 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
مصطفی یاتاباره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ali Şaşal Vural 0 (0) 0 0 0 (0) 44 دروازه‌بان 0
Barış Yardımcı 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
کلادومیر 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
کازیمیر نینگا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
عبدو رزاق ترائوره 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
Arouna Koné 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Altay Bayindir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gökhan Gönül 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sadık Çiftpınar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سردار عزیز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Caner Erkin 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Tolga Ciğerci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیز گوستاوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Deniz Türüç 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سینان گوموش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مامه تیام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میشائیل فری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مائوریسیو لموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژیلسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oğuz Kağan Güçtekin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Enner Valencia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Muammer Yıldırım 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارسلو گویانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ziya Erdal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Samba Camara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Uğur Çiftçi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آیزاک کوفی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Erdoğan Yeşilyurt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هاکان ارسلان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Yalçın 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مکس گریدل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مصطفی یاتاباره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Şaşal Vural 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Barış Yardımcı 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کلادومیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کازیمیر نینگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدو رزاق ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Arouna Koné 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Altay Bayindir 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gökhan Gönül 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sadık Çiftpınar 0 0 0 0 0 مدافع 0
سردار عزیز 0 0 0 0 0 مدافع 0
Caner Erkin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tolga Ciğerci 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیز گوستاوو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Deniz Türüç 0 0 0 0 0 هافبک 0
سینان گوموش 0 0 0 0 0 هافبک 0
مامه تیام 0 0 0 0 0 هافبک 0
میشائیل فری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مائوریسیو لموس 0 0 0 0 0 مدافع 0
ژیلسون 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oğuz Kağan Güçtekin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Enner Valencia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Muammer Yıldırım 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارسلو گویانو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ziya Erdal 0 0 0 0 0 مدافع 0
Samba Camara 0 0 0 0 0 مدافع 0
Uğur Çiftçi 0 0 0 0 0 مدافع 0
آیزاک کوفی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Erdoğan Yeşilyurt 0 0 0 0 0 هافبک 0
هاکان ارسلان 0 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Yalçın 0 0 0 0 0 هافبک 0
مکس گریدل 0 0 0 0 0 هافبک 0
مصطفی یاتاباره 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Şaşal Vural 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Barış Yardımcı 0 0 0 0 0 مدافع 0
کلادومیر 0 0 0 0 0 هافبک 0
کازیمیر نینگا 0 0 0 0 0 هافبک 0
عبدو رزاق ترائوره 0 0 0 0 0 هافبک 0
Arouna Koné 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Altay Bayindir 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Gökhan Gönül 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sadık Çiftpınar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سردار عزیز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Caner Erkin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tolga Ciğerci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوئیز گوستاوو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Deniz Türüç 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سینان گوموش 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مامه تیام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میشائیل فری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مائوریسیو لموس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ژیلسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oğuz Kağan Güçtekin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Enner Valencia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Muammer Yıldırım 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مارسلو گویانو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ziya Erdal 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Samba Camara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Uğur Çiftçi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آیزاک کوفی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Erdoğan Yeşilyurt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هاکان ارسلان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Robin Yalçın 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مصطفی یاتاباره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ali Şaşal Vural 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Barış Yardımcı 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کلادومیر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کازیمیر نینگا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عبدو رزاق ترائوره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Arouna Koné 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11