فوتبــال 11

دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.73
داویده کالابریا 0 (0) 6 50 13 (9) 90 مدافع 7.75
سیمون کیار 2 (0) 0 37 7 (3) 72 مدافع 7.09
متئو گابیا 6 (0) 1 54 7 (3) 90 مدافع 7.21
تئو هرناندز 2 (1) 0 48 12 (7) 90 مدافع 7.67
فرانک کسیه 3 (0) 0 38 6 (5) 77 هافبک 7.38
اسماعیل بن‌ناصر 2 (0) 2 61 11 (7) 86 هافبک 7.21
سامو کاستیخو 0 (0) 2 16 12 (5) 45 مهاجم 6.27
آنته ربیچ 0 (0) 1 34 10 (7) 90 مهاجم 7.16
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 0 36 7 (2) 71 هافبک 6.66
زلاتان ابراهیموویچ 8 (4) 0 32 6 (4) 90 مهاجم 8.67
لئو دوارته 0 (0) 1 12 2 (1) 18 مدافع 6.49
ساندرو تونالی 0 (0) 0 15 3 (2) 13 هافبک 6.35
براهیم دیاز 0 (0) 0 16 6 (2) 19 هافبک 6.37
الکسی سلماکر 0 (0) 1 22 6 (3) 45 مهاجم 6.48
راده کرونیچ 0 (0) 0 6 1 (0) 8 هافبک 6.21
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 39 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.07
لورنزو د سیلوستری 1 (0) 4 26 12 (5) 90 مدافع 6.4
تاکهیرو تومیاسو 4 (1) 0 28 7 (4) 90 مدافع 6.96
دنیلو 0 (0) 2 42 4 (3) 90 مدافع 6.66
میتچل دایکس 1 (0) 2 42 15 (6) 88 مدافع 5.44
Nicolas Dominguez 1 (1) 0 24 6 (0) 57 هافبک 6.31
ریکاردو اورسولینی 1 (0) 3 19 8 (4) 57 مهاجم 5.84
روبرتو سوریانو 4 (0) 2 28 12 (3) 80 هافبک 6.22
موسی بارو 3 (0) 0 32 9 (1) 83 مهاجم 5.9
یردی شوتن 0 (0) 4 40 7 (6) 90 هافبک 7.49
رودریگو پالاسیو 0 (0) 0 22 13 (8) 80 مهاجم 6.65
نیکولا سانسونه 1 (1) 2 6 8 (6) 33 مهاجم 6.88
امانوئل وینیاتو 0 (0) 0 2 0 (0) 11 هافبک 6.31
ماتیاس سوانبرگ 0 (0) 0 3 2 (1) 10 هافبک 6.4
فدریکو سانتاندر 2 (0) 0 5 3 (1) 10 مهاجم 6.29
Andreas Skov Olsen 1 (1) 0 8 2 (1) 33 مهاجم 6.67
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.73
داویده کالابریا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.75
سیمون کیار 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.09
متئو گابیا 6 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.21
تئو هرناندز 2 (1) 3 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.67
فرانک کسیه 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.38
اسماعیل بن‌ناصر 2 (0) 1 (1) 0 0 1 1 هافبک 7.21
سامو کاستیخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
آنته ربیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.16
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
زلاتان ابراهیموویچ 8 (4) 2 (2) 2 0 0 1 مهاجم 8.67
لئو دوارته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
ساندرو تونالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.35
براهیم دیاز 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.37
الکسی سلماکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
راده کرونیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
لورنزو د سیلوستری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
تاکهیرو تومیاسو 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
دنیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
میتچل دایکس 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.44
Nicolas Dominguez 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ریکاردو اورسولینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.84
روبرتو سوریانو 4 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
موسی بارو 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 5.9
یردی شوتن 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.49
رودریگو پالاسیو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
نیکولا سانسونه 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.88
امانوئل وینیاتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ماتیاس سوانبرگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
فدریکو سانتاندر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
Andreas Skov Olsen 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.67
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.73
داویده کالابریا 3 2 6 3 0 مدافع 7.75
سیمون کیار 2 2 0 1 0 مدافع 7.09
متئو گابیا 1 0 1 2 0 مدافع 7.21
تئو هرناندز 2 0 0 1 0 مدافع 7.67
فرانک کسیه 2 3 0 0 0 هافبک 7.38
اسماعیل بن‌ناصر 1 0 2 1 0 هافبک 7.21
سامو کاستیخو 1 0 2 1 0 مهاجم 6.27
آنته ربیچ 1 0 1 1 0 مهاجم 7.16
هاکان چالهان‌اوغلو 0 1 0 0 0 هافبک 6.66
زلاتان ابراهیموویچ 1 0 0 1 0 مهاجم 8.67
لئو دوارته 0 1 1 0 0 مدافع 6.49
ساندرو تونالی 0 0 0 0 0 هافبک 6.35
براهیم دیاز 0 0 0 0 0 هافبک 6.37
الکسی سلماکر 0 0 1 1 0 مهاجم 6.48
راده کرونیچ 1 0 0 1 0 هافبک 6.21
لوکاش اسکوروپسکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
لورنزو د سیلوستری 2 1 4 2 0 مدافع 6.4
تاکهیرو تومیاسو 7 2 0 2 0 مدافع 6.96
دنیلو 6 0 2 0 0 مدافع 6.66
میتچل دایکس 1 0 2 5 0 مدافع 5.44
Nicolas Dominguez 0 2 0 2 0 هافبک 6.31
ریکاردو اورسولینی 1 0 3 1 1 مهاجم 5.84
روبرتو سوریانو 1 0 2 2 0 هافبک 6.22
موسی بارو 0 0 0 0 0 مهاجم 5.9
یردی شوتن 2 5 4 1 0 هافبک 7.49
رودریگو پالاسیو 3 0 0 1 0 مهاجم 6.65
نیکولا سانسونه 0 1 2 2 0 مهاجم 6.88
امانوئل وینیاتو 0 0 0 0 0 هافبک 6.31
ماتیاس سوانبرگ 0 0 0 1 0 هافبک 6.4
فدریکو سانتاندر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.29
Andreas Skov Olsen 0 0 0 0 0 مهاجم 6.67
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 30 (25) 83.333333333333% 0 0 12 (7) 0 دروازه‌بان 7.73
داویده کالابریا 50 (46) 92% 1 1 5 (3) 0 مدافع 7.75
سیمون کیار 37 (29) 78.378378378378% 0 0 6 (2) 0 مدافع 7.09
متئو گابیا 54 (52) 96.296296296296% 0 0 4 (4) 0 مدافع 7.21
تئو هرناندز 48 (44) 91.666666666667% 2 3 5 (4) 0 مدافع 7.67
فرانک کسیه 38 (35) 92.105263157895% 0 0 6 (5) 0 هافبک 7.38
اسماعیل بن‌ناصر 61 (56) 91.803278688525% 0 1 4 (4) 0 هافبک 7.21
سامو کاستیخو 16 (12) 75% 0 0 3 (1) 0 مهاجم 6.27
آنته ربیچ 34 (21) 61.764705882353% 4 5 1 (1) 1 مهاجم 7.16
هاکان چالهان‌اوغلو 36 (29) 80.555555555556% 1 7 4 (3) 0 هافبک 6.66
زلاتان ابراهیموویچ 32 (25) 78.125% 1 4 1 (1) 0 مهاجم 8.67
لئو دوارته 12 (12) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.49
ساندرو تونالی 15 (13) 86.666666666667% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.35
براهیم دیاز 16 (14) 87.5% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.37
الکسی سلماکر 22 (19) 86.363636363636% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.48
راده کرونیچ 6 (6) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.21
لوکاش اسکوروپسکی 39 (30) 76.923076923077% 0 0 18 (9) 0 دروازه‌بان 6.07
لورنزو د سیلوستری 26 (18) 69.230769230769% 0 1 4 (1) 0 مدافع 6.4
تاکهیرو تومیاسو 28 (24) 85.714285714286% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.96
دنیلو 42 (39) 92.857142857143% 2 0 6 (4) 0 مدافع 6.66
میتچل دایکس 42 (36) 85.714285714286% 1 2 5 (2) 0 مدافع 5.44
Nicolas Dominguez 24 (23) 95.833333333333% 1 0 3 (3) 0 هافبک 6.31
ریکاردو اورسولینی 19 (14) 73.684210526316% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.84
روبرتو سوریانو 28 (24) 85.714285714286% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.22
موسی بارو 32 (28) 87.5% 3 2 3 (1) 0 مهاجم 5.9
یردی شوتن 40 (34) 85% 1 1 6 (4) 0 هافبک 7.49
رودریگو پالاسیو 22 (19) 86.363636363636% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.65
نیکولا سانسونه 6 (5) 83.333333333333% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.88
امانوئل وینیاتو 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.31
ماتیاس سوانبرگ 3 (3) 100% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.4
فدریکو سانتاندر 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
Andreas Skov Olsen 8 (7) 87.5% 1 5 1 (0) 0 مهاجم 6.67
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11