فوتبــال 11

پنجشنبه، 27 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Alan Mannus 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Joey O'Brien 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Roberto Lopes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lee Grace 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ronan Finn 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aaron McEneff 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Gary O'Neill 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Jack Byrne 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Neil Farrugia 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Graham Burke 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Aaron Greene 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مهاجم 0
Sean Kavanagh 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مدافع 0
Dylan Watts 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
Dean Williams 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سیمون کیار 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
متئو گابیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
سامو کاستیخو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مهاجم 0
ساندرو تونالی 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
براهیم دیاز 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
راده کرونیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Alan Mannus 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joey O'Brien 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Lopes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lee Grace 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ronan Finn 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aaron McEneff 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gary O'Neill 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jack Byrne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Neil Farrugia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Graham Burke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Aaron Greene 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sean Kavanagh 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dylan Watts 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dean Williams 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون کیار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
متئو گابیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
ساندرو تونالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
براهیم دیاز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
راده کرونیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Alan Mannus 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joey O'Brien 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Lopes 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lee Grace 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ronan Finn 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aaron McEneff 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gary O'Neill 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jack Byrne 0 0 0 0 0 هافبک 0
Neil Farrugia 0 0 0 0 0 هافبک 0
Graham Burke 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Aaron Greene 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sean Kavanagh 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dylan Watts 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dean Williams 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون کیار 0 0 0 0 0 مدافع 0
متئو گابیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 0 0 0 0 هافبک 0
هاکان چالهان‌اوغلو 0 0 0 0 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
الکسی سلماکر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ساندرو تونالی 0 0 0 0 0 هافبک 0
براهیم دیاز 0 0 0 0 0 هافبک 0
راده کرونیچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Alan Mannus 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Joey O'Brien 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roberto Lopes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lee Grace 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ronan Finn 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aaron McEneff 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gary O'Neill 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jack Byrne 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Neil Farrugia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Graham Burke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Aaron Greene 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sean Kavanagh 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dylan Watts 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dean Williams 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سیمون کیار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
متئو گابیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ساندرو تونالی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
براهیم دیاز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
راده کرونیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11