فوتبــال 11

یکشنبه، 30 شهریور 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آندرس فرناندز 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.39
خاوی گالان 0 (0) 7 45 24 (15) 90 مدافع 7.3
خورخه پولیدو 2 (0) 3 111 10 (7) 90 مدافع 6.63
پابلو مافئو 0 (0) 4 54 17 (13) 90 مدافع 6.73
پدرو موسکرا 1 (1) 2 73 6 (5) 90 هافبک 6.89
داوید فریرو 0 (0) 0 20 9 (1) 73 مهاجم 6.01
Juan Carlos 0 (0) 0 15 8 (1) 52 هافبک 5.84
رافائل میر 1 (0) 1 11 11 (5) 53 مهاجم 6.24
شینجی اوکازاکی 0 (0) 0 15 9 (3) 90 مهاجم 6.2
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 0 111 8 (6) 90 مدافع 6.29
Eugeni Valderrama 0 (0) 0 46 5 (3) 53 هافبک 6.24
Joaquin Muñoz 0 (0) 0 8 10 (4) 37 مهاجم 6.3
بورخا گارسیا 0 (0) 1 26 7 (6) 38 هافبک 6.74
سرخیو گومز 1 (0) 1 21 2 (2) 37 هافبک 6.44
Dani Escriche 0 (0) 0 4 2 (0) 17 مهاجم 6.07
Alfonso Espino 1 (0) 3 18 13 (6) 90 مدافع 7.06
خوان کالا 0 (0) 0 11 5 (4) 45 مدافع 6.71
Marcos Mauro 0 (0) 0 21 3 (2) 90 مدافع 6.84
Isaac Carcelén 0 (0) 4 28 12 (10) 90 مدافع 7.61
Jose Mari 0 (0) 0 20 6 (2) 64 هافبک 6.61
Alex Fernández 0 (0) 2 23 7 (4) 90 هافبک 6.9
Salvi Sanchez 1 (1) 1 12 18 (5) 81 هافبک 6.46
آلوارو نگردو 2 (2) 1 6 13 (3) 69 مهاجم 7.22
Jens Jonsson 0 (0) 2 15 5 (4) 45 هافبک 6.74
Alberto Cifuentes 0 (0) 0 34 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.61
Jorge Pombo 2 (1) 3 14 16 (7) 90 هافبک 7.32
Rafael Jimenez Jarque 0 (0) 0 12 3 (2) 45 مدافع 6.55
یان بودیگر 1 (0) 0 14 14 (2) 45 هافبک 6.23
Filip Malbašić 0 (0) 0 3 4 (1) 21 مهاجم 6.91
ایوان آلخو 0 (0) 1 1 4 (2) 9 مهاجم 6.54
آگوستو فرناندز 0 (0) 1 3 4 (2) 26 هافبک 6.37
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آندرس فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.39
خاوی گالان 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.3
خورخه پولیدو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
پابلو مافئو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.73
پدرو موسکرا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.89
داوید فریرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.01
Juan Carlos 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.84
رافائل میر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
شینجی اوکازاکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
Eugeni Valderrama 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
Joaquin Muñoz 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
بورخا گارسیا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.74
سرخیو گومز 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.44
Dani Escriche 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.07
Alfonso Espino 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
خوان کالا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.71
Marcos Mauro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
Isaac Carcelén 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.61
Jose Mari 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.61
Alex Fernández 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.9
Salvi Sanchez 1 (1) 5 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.46
آلوارو نگردو 2 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.22
Jens Jonsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.74
Alberto Cifuentes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
Jorge Pombo 2 (1) 4 (3) 1 0 0 0 هافبک 7.32
Rafael Jimenez Jarque 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
یان بودیگر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.23
Filip Malbašić 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 6.91
ایوان آلخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
آگوستو فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آندرس فرناندز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.39
خاوی گالان 0 0 7 2 0 مدافع 7.3
خورخه پولیدو 3 0 3 2 0 مدافع 6.63
پابلو مافئو 0 0 4 1 0 مدافع 6.73
پدرو موسکرا 2 1 2 0 0 هافبک 6.89
داوید فریرو 0 1 0 4 0 مهاجم 6.01
Juan Carlos 0 0 0 3 0 هافبک 5.84
رافائل میر 1 0 1 1 0 مهاجم 6.24
شینجی اوکازاکی 1 0 0 1 0 مهاجم 6.2
دیمیتریوس سیوواس 4 0 0 1 0 مدافع 6.29
Eugeni Valderrama 0 2 0 0 0 هافبک 6.24
Joaquin Muñoz 0 0 0 2 0 مهاجم 6.3
بورخا گارسیا 0 0 1 1 0 هافبک 6.74
سرخیو گومز 0 0 1 0 0 هافبک 6.44
Dani Escriche 0 0 0 0 0 مهاجم 6.07
Alfonso Espino 0 3 3 3 0 مدافع 7.06
خوان کالا 2 0 0 1 0 مدافع 6.71
Marcos Mauro 2 1 0 1 0 مدافع 6.84
Isaac Carcelén 1 4 4 1 0 مدافع 7.61
Jose Mari 0 0 0 3 0 هافبک 6.61
Alex Fernández 0 3 2 1 0 هافبک 6.9
Salvi Sanchez 1 2 1 2 0 هافبک 6.46
آلوارو نگردو 0 0 1 1 0 مهاجم 7.22
Jens Jonsson 0 0 2 0 0 هافبک 6.74
Alberto Cifuentes 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
Jorge Pombo 2 0 3 2 0 هافبک 7.32
Rafael Jimenez Jarque 3 0 0 0 0 مدافع 6.55
یان بودیگر 1 1 0 5 0 هافبک 6.23
Filip Malbašić 0 0 0 1 0 مهاجم 6.91
ایوان آلخو 0 1 1 2 0 مهاجم 6.54
آگوستو فرناندز 0 0 1 0 0 هافبک 6.37
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آندرس فرناندز 22 (18) 81.818181818182% 0 0 8 (4) 0 دروازه‌بان 5.39
خاوی گالان 45 (39) 86.666666666667% 0 7 2 (2) 0 مدافع 7.3
خورخه پولیدو 111 (100) 90.09009009009% 0 0 12 (5) 0 مدافع 6.63
پابلو مافئو 54 (48) 88.888888888889% 0 5 5 (3) 0 مدافع 6.73
پدرو موسکرا 73 (69) 94.520547945205% 1 1 6 (5) 0 هافبک 6.89
داوید فریرو 20 (14) 70% 1 5 1 (0) 0 مهاجم 6.01
Juan Carlos 15 (11) 73.333333333333% 0 0 1 (0) 0 هافبک 5.84
رافائل میر 11 (5) 45.454545454545% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
شینجی اوکازاکی 15 (12) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
دیمیتریوس سیوواس 111 (92) 82.882882882883% 0 0 9 (1) 0 مدافع 6.29
Eugeni Valderrama 46 (40) 86.95652173913% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.24
Joaquin Muñoz 8 (4) 50% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.3
بورخا گارسیا 26 (25) 96.153846153846% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.74
سرخیو گومز 21 (18) 85.714285714286% 1 3 3 (2) 0 هافبک 6.44
Dani Escriche 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.07
Alfonso Espino 18 (12) 66.666666666667% 0 1 4 (2) 0 مدافع 7.06
خوان کالا 11 (10) 90.909090909091% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.71
Marcos Mauro 21 (16) 76.190476190476% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.84
Isaac Carcelén 28 (19) 67.857142857143% 0 1 7 (2) 0 مدافع 7.61
Jose Mari 20 (13) 65% 1 0 6 (3) 0 هافبک 6.61
Alex Fernández 23 (19) 82.608695652174% 0 5 1 (0) 0 هافبک 6.9
Salvi Sanchez 12 (6) 50% 1 4 1 (0) 0 هافبک 6.46
آلوارو نگردو 6 (4) 66.666666666667% 0 1 2 (1) 0 مهاجم 7.22
Jens Jonsson 15 (11) 73.333333333333% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.74
Alberto Cifuentes 34 (7) 20.588235294118% 0 0 34 (7) 0 دروازه‌بان 6.61
Jorge Pombo 14 (10) 71.428571428571% 0 1 3 (0) 0 هافبک 7.32
Rafael Jimenez Jarque 12 (9) 75% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.55
یان بودیگر 14 (7) 50% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.23
Filip Malbašić 3 (2) 66.666666666667% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.91
ایوان آلخو 1 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.54
آگوستو فرناندز 3 (1) 33.333333333333% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.37
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11