فوتبــال 11

چهارشنبه، 12 شهریور 1399 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آنتونیو دوناروما 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لئو دوارته 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مدافع 0
Gabriele Bellodi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آلن هالیلوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Riccardo Tonin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 41 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 (0) 49 هافبک 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مدافع 0
Emil Roback 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
Gabriele Capanni 0 (0) 0 0 0 (0) 49 مهاجم 0
Filippo Marricchi 0 (0) 0 0 0 (0) 41 دروازه‌بان 0
Vittorio Pagani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Davide Bove 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marco Bellich 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andrea Cagnano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ante Hrkać 0 (0) 0 0 0 (0) 50 هافبک 0
Riccardo Collodel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Filippo Nardi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pablo González 0 (0) 0 0 0 (0) 41 مهاجم 0
Marco Zunno 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
Mattia Bortolussi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Andrea Cisco 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
Alessio Pinotti 0 (0) 0 0 0 (0) 49 مهاجم 0
Ruggero Rusconi 0 (0) 0 0 0 (0) 40 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آنتونیو دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
لئو دوارته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriele Bellodi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آلن هالیلوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Tonin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Emil Roback 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Gabriele Capanni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Filippo Marricchi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Vittorio Pagani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Davide Bove 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Bellich 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مدافع 0
Andrea Cagnano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ante Hrkać 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Collodel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Filippo Nardi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo González 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Zunno 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mattia Bortolussi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Andrea Cisco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessio Pinotti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ruggero Rusconi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آنتونیو دوناروما 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 0 0 0 0 مدافع 0
لئو دوارته 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriele Bellodi 0 0 0 0 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 0 0 0 0 هافبک 0
آلن هالیلوویچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس پاکیتا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Tonin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 0 0 0 0 مدافع 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Emil Roback 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Gabriele Capanni 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Filippo Marricchi 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Vittorio Pagani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Davide Bove 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Bellich 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andrea Cagnano 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ante Hrkać 0 0 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Collodel 0 0 0 0 0 هافبک 0
Filippo Nardi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo González 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Zunno 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mattia Bortolussi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Andrea Cisco 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessio Pinotti 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ruggero Rusconi 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آنتونیو دوناروما 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لئو دوارته 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gabriele Bellodi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آلن هالیلوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Riccardo Tonin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Emil Roback 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Gabriele Capanni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Filippo Marricchi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Vittorio Pagani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Davide Bove 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marco Bellich 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andrea Cagnano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ante Hrkać 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Riccardo Collodel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Filippo Nardi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pablo González 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Zunno 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mattia Bortolussi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Andrea Cisco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alessio Pinotti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ruggero Rusconi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11