فوتبــال 11

جمعه، 07 شهریور 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رومن بورکی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
فیلیکس پاسلاک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
توماس دلینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
Immanuel Pherai 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ارلینگ هالند 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مدافع 0
Moritz Broschinski 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
یانیک هوت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Marcel Correia 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مدافع 0
Johannes Dorfler 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Maximilian Thalhammer 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
سباستین واسیلیادیس 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Christopher Antwi-Adjei 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Chris Fuhrich 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
دنیس سربنی 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
Sven Michel 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
Frederic Ananou 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
چیما اوکوروجی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Ron Schallenberg 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
کای پروگر 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Antony Evans 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Marlon Ritter 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
Jesse Edem Tugbenyo 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مدافع 0
Pascal Steinwender 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رومن بورکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
فیلیکس پاسلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
توماس دلینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Immanuel Pherai 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ارلینگ هالند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Moritz Broschinski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یانیک هوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marcel Correia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Johannes Dorfler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Maximilian Thalhammer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین واسیلیادیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Antwi-Adjei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Chris Fuhrich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دنیس سربنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sven Michel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Frederic Ananou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
چیما اوکوروجی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ron Schallenberg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کای پروگر 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Antony Evans 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marlon Ritter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jesse Edem Tugbenyo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pascal Steinwender 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رومن بورکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
فیلیکس پاسلاک 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tobias Raschl 0 0 0 0 0 هافبک 0
مانوئل آکانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 0 0 0 0 مدافع 0
امره جان 0 0 0 0 0 هافبک 0
توماس دلینی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جیدن سانچو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Immanuel Pherai 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ansgar Knauff 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ارلینگ هالند 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 0 0 0 0 مدافع 0
Moritz Broschinski 0 0 0 0 0 هافبک 0
یانیک هوت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marcel Correia 0 0 0 0 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 0 0 0 0 مدافع 0
Johannes Dorfler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Maximilian Thalhammer 0 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین واسیلیادیس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Antwi-Adjei 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Chris Fuhrich 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دنیس سربنی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sven Michel 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Frederic Ananou 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 0 0 0 0 مدافع 0
چیما اوکوروجی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ron Schallenberg 0 0 0 0 0 هافبک 0
کای پروگر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Antony Evans 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marlon Ritter 0 0 0 0 0 هافبک 0
دنیس یاشمبسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jesse Edem Tugbenyo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pascal Steinwender 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رومن بورکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
فیلیکس پاسلاک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
توماس دلینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Immanuel Pherai 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ارلینگ هالند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Moritz Broschinski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یانیک هوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Marcel Correia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Johannes Dorfler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Maximilian Thalhammer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سباستین واسیلیادیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christopher Antwi-Adjei 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Chris Fuhrich 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دنیس سربنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sven Michel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Frederic Ananou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
چیما اوکوروجی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ron Schallenberg 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کای پروگر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Antony Evans 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marlon Ritter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jesse Edem Tugbenyo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pascal Steinwender 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11