فوتبــال 11

شنبه، 01 شهریور 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لیو وینکاف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Maximilian Sauer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dominic Volkmer 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Vincent Gembalies 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mirnes Pepic 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sinan Karweina 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Connor Krempicki 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Folarin Ibigoni Williams 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مدافع 0
Lukas Scepanik 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Darius Ghindovean 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
ماروین هیتس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mateu Morey 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
متس هوملس 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
توماس دلینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jude Bellingham 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
تایلان دومان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Giovanni Reyna 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
تورگان هازارد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لیو وینکاف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maximilian Sauer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dominic Volkmer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vincent Gembalies 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mirnes Pepic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sinan Karweina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Connor Krempicki 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Folarin Ibigoni Williams 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Scepanik 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Darius Ghindovean 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماروین هیتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mateu Morey 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
متس هوملس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
توماس دلینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jude Bellingham 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تایلان دومان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Giovanni Reyna 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
تورگان هازارد 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لیو وینکاف 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maximilian Sauer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dominic Volkmer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vincent Gembalies 0 0 0 0 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mirnes Pepic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sinan Karweina 0 0 0 0 0 هافبک 0
Connor Krempicki 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmet Engin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dominik Schmidt 0 0 0 0 0 مدافع 0
Folarin Ibigoni Williams 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Scepanik 0 0 0 0 0 هافبک 0
Darius Ghindovean 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماروین هیتس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mateu Morey 0 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل آکانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
متس هوملس 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 0 0 0 0 مدافع 0
توماس دلینی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jude Bellingham 0 0 0 0 0 هافبک 0
تایلان دومان 0 0 0 0 0 هافبک 0
Giovanni Reyna 0 0 0 0 0 هافبک 0
تورگان هازارد 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ansgar Knauff 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لیو وینکاف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Maximilian Sauer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dominic Volkmer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vincent Gembalies 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mirnes Pepic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sinan Karweina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Connor Krempicki 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Folarin Ibigoni Williams 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lukas Scepanik 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Darius Ghindovean 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماروین هیتس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mateu Morey 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مانوئل آکانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
متس هوملس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکو شولتز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
توماس دلینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jude Bellingham 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تایلان دومان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Giovanni Reyna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تورگان هازارد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Maximilian Hippe 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ansgar Knauff 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11