فوتبــال 11

یکشنبه، 30 شهریور 1399 ساعت ۰۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Pedro Ortiz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Romario Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bryan Carabali 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aníbal Leguizamón 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marlon Mejia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alexis Zapata 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
Sebastian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jose Francisco Cevallos 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
Jackson Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
فاکوندو بارسلو 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Robert Burbano 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
Bryan Cabezas 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
Wilmer Godoy 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Roberto Ordóñez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Edwuin Pernia 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
José Hernández 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Adrian Gabbarini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Christian Cruz Tapa 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مدافع 0
Moises Corozo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Franklin Guerra 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pedro Perlaza 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Matias Zunino 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lucas Ezequiel Piovi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Junior Sornoza 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lucas Villarruel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rodrigo Aguirre 0 (0) 0 0 0 (0) 53 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
Luis Ayala 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مدافع 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 0 0 (0) 37 مهاجم 0
Billy Arce 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Pedro Ortiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Romario Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bryan Carabali 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aníbal Leguizamón 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marlon Mejia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alexis Zapata 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Sebastian Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jose Francisco Cevallos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jackson Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فاکوندو بارسلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Robert Burbano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Bryan Cabezas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Wilmer Godoy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Ordóñez 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Edwuin Pernia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
José Hernández 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Gabbarini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Cruz Tapa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Moises Corozo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Franklin Guerra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Perlaza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Zunino 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Ezequiel Piovi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Junior Sornoza 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Lucas Villarruel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Aguirre 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Luis Ayala 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Billy Arce 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Pedro Ortiz 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Romario Caicedo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bryan Carabali 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aníbal Leguizamón 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marlon Mejia 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alexis Zapata 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Rodriguez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jose Francisco Cevallos 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jackson Rodriguez 0 0 0 0 0 هافبک 0
فاکوندو بارسلو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Robert Burbano 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Bryan Cabezas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Wilmer Godoy 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roberto Ordóñez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Edwuin Pernia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
José Hernández 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Gabbarini 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Cruz Tapa 0 0 0 0 0 مدافع 0
Moises Corozo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Franklin Guerra 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Perlaza 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Zunino 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Ezequiel Piovi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Junior Sornoza 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Villarruel 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Aguirre 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luis Ayala 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Martinez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Billy Arce 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Pedro Ortiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Romario Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bryan Carabali 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aníbal Leguizamón 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marlon Mejia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alexis Zapata 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jose Francisco Cevallos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jackson Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فاکوندو بارسلو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Robert Burbano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Bryan Cabezas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Wilmer Godoy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roberto Ordóñez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Edwuin Pernia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
José Hernández 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adrian Gabbarini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Christian Cruz Tapa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Moises Corozo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Franklin Guerra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pedro Perlaza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matias Zunino 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lucas Ezequiel Piovi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Junior Sornoza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lucas Villarruel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodrigo Aguirre 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luis Ayala 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Billy Arce 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11