فوتبــال 11

یکشنبه، 26 مرداد 1399 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Giacomo Pozzer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Lorenzo Moretti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christopher Attys 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 0 0 (0) 61 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Franco Vezzoni 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Martín Satriano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مهاجم 0
Fabio Cortinovis 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مدافع 0
Cesare Casadei 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 0 0 (0) 23 هافبک 0
Elias Damergy 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Guéla Doué 0 (0) 0 0 0 (0) 90 0
Lorenz Assignon 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Rayane Doucoure 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dann Banzuzi 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مدافع 0
Lucas Da Cunha 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مهاجم 0
Noah Francoise 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
Loum Tchaouna 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Georginio Rutter 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Franck Rivollier 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Lesley Ugochukwu 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Emilien Waflart 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
Andy Diouf 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
Matthis Abline 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Junior Kadile 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
Mathys Tel 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Giacomo Pozzer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Lorenzo Moretti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Attys 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Franco Vezzoni 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Martín Satriano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabio Cortinovis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cesare Casadei 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Elias Damergy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Guéla Doué 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Lorenz Assignon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Rayane Doucoure 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dann Banzuzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Da Cunha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Noah Francoise 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Loum Tchaouna 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Georginio Rutter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Franck Rivollier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lesley Ugochukwu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Emilien Waflart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andy Diouf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matthis Abline 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Junior Kadile 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mathys Tel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Giacomo Pozzer 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Lorenzo Moretti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Attys 0 0 0 0 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 0 0 0 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 0 0 0 0 هافبک 0
Franco Vezzoni 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martín Satriano 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabio Cortinovis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cesare Casadei 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 0 0 0 0 هافبک 0
Elias Damergy 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Guéla Doué 0 0 0 0 0 0
Lorenz Assignon 0 0 0 0 0 مدافع 0
Rayane Doucoure 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dann Banzuzi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Da Cunha 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Noah Francoise 0 0 0 0 0 هافبک 0
Loum Tchaouna 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Georginio Rutter 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Franck Rivollier 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lesley Ugochukwu 0 0 0 0 0 هافبک 0
Emilien Waflart 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andy Diouf 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matthis Abline 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Junior Kadile 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mathys Tel 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Giacomo Pozzer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Lorenzo Moretti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christopher Attys 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Franco Vezzoni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martín Satriano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fabio Cortinovis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cesare Casadei 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Elias Damergy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Guéla Doué 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Lorenz Assignon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Rayane Doucoure 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dann Banzuzi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lucas Da Cunha 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Noah Francoise 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Loum Tchaouna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Georginio Rutter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Franck Rivollier 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lesley Ugochukwu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Emilien Waflart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andy Diouf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matthis Abline 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Junior Kadile 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mathys Tel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11