فوتبــال 11

سه شنبه، 14 مرداد 1399 ساعت ۲۱:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ماکسیم دوپه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
کلوین آمیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ruben Gabrielsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bafode Diakite 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مدافع 0
Steven Moreira 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kouadio Koné 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Amine Adli 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
وسلی سعید 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Aaron Leya Iseka 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Nathan Ngoumou 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Moussa Diarra 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مدافع 0
Agustin Rogel 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Sam Sanna 0 (0) 0 0 0 (0) 30 هافبک 0
Efthimis Koulouris 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Janis Antiste 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Gaetan Poussin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alexandre Lauray 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
ادسون مکسر 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مدافع 0
David Kong 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
Tom Lacoux 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
اوتاویو 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
روبن پاردو 0 (0) 0 0 0 (0) 78 هافبک 0
Maxime Poundjé 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
رمی اودین 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
الکساندر مندی 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
جیمی بریان 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
لورن کوشیلنی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
انوک کواتنگ 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
پل بیس 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
Baba Traore 0 (0) 0 0 0 (0) 26 هافبک 0
Mehdi Zerkane 0 (0) 0 0 0 (0) 26 هافبک 0
Sékou Mara 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Ui Jo Hwang 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
نیکولاس دپرویل 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
Josh Maja 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
Dilane Bakwa 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ماکسیم دوپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کلوین آمیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ruben Gabrielsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bafode Diakite 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Steven Moreira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kouadio Koné 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Amine Adli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
وسلی سعید 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aaron Leya Iseka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Nathan Ngoumou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Moussa Diarra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Agustin Rogel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sam Sanna 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Efthimis Koulouris 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Janis Antiste 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Gaetan Poussin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexandre Lauray 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادسون مکسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Kong 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tom Lacoux 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اوتاویو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روبن پاردو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Maxime Poundjé 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رمی اودین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
الکساندر مندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جیمی بریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لورن کوشیلنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
انوک کواتنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پل بیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Baba Traore 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mehdi Zerkane 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sékou Mara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ui Jo Hwang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
نیکولاس دپرویل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Josh Maja 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dilane Bakwa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ماکسیم دوپه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کلوین آمیان 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ruben Gabrielsen 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bafode Diakite 0 0 0 0 0 مدافع 0
Steven Moreira 0 0 0 0 0 مدافع 0
ابراهیم سانگاره 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kouadio Koné 0 0 0 0 0 هافبک 0
Amine Adli 0 0 0 0 0 هافبک 0
وسلی سعید 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aaron Leya Iseka 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nathan Ngoumou 0 0 0 0 0 هافبک 0
Moussa Diarra 0 0 0 0 0 مدافع 0
Agustin Rogel 0 0 0 0 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sam Sanna 0 0 0 0 0 هافبک 0
Efthimis Koulouris 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Janis Antiste 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Gaetan Poussin 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexandre Lauray 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادسون مکسر 0 0 0 0 0 مدافع 0
David Kong 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tom Lacoux 0 0 0 0 0 هافبک 0
اوتاویو 0 0 0 0 0 هافبک 0
روبن پاردو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Maxime Poundjé 0 0 0 0 0 مدافع 0
رمی اودین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
الکساندر مندی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جیمی بریان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لورن کوشیلنی 0 0 0 0 0 مدافع 0
انوک کواتنگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
پل بیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Baba Traore 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mehdi Zerkane 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sékou Mara 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ui Jo Hwang 0 0 0 0 0 مهاجم 0
نیکولاس دپرویل 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Josh Maja 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dilane Bakwa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ماکسیم دوپه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
کلوین آمیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ruben Gabrielsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bafode Diakite 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Steven Moreira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kouadio Koné 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Amine Adli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
وسلی سعید 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aaron Leya Iseka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nathan Ngoumou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Moussa Diarra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Agustin Rogel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مکس گریدل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sam Sanna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Efthimis Koulouris 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Janis Antiste 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Gaetan Poussin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Alexandre Lauray 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادسون مکسر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
David Kong 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tom Lacoux 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اوتاویو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روبن پاردو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Maxime Poundjé 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رمی اودین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
الکساندر مندی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جیمی بریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لورن کوشیلنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
انوک کواتنگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پل بیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Baba Traore 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mehdi Zerkane 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sékou Mara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ui Jo Hwang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
نیکولاس دپرویل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Josh Maja 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dilane Bakwa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11