فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 مرداد 1399 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Diego Yanz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Nicolas Stettler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Egzon Kllokoqi 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مدافع 0
Ismajl Beka 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Maurice Brunner 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Manuel Kubli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simon Rohrbach 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bruno Ferreira Morgado 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Enes Ciftci 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jordan Gele 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Alessandro Casciato 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مهاجم 0
Zlatko Hebib 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مدافع 0
Noah Blasucci 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
Eusebio Gomes Bancessi 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
Kevin Fickentscher 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Arian Kabashi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jean Ruiz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 0 0 (0) 78 هافبک 0
Baltazar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Anto Grgic 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Roberts Uldrikis 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مهاجم 0
Itaitinga 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mickael Facchinetti 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مدافع 0
Andre Edgar 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Jared Khasa 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مهاجم 0
Patrick Luan 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Diego Yanz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nicolas Stettler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Egzon Kllokoqi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ismajl Beka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Maurice Brunner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Manuel Kubli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Simon Rohrbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Ferreira Morgado 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Enes Ciftci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jordan Gele 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro Casciato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Zlatko Hebib 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Noah Blasucci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Eusebio Gomes Bancessi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Fickentscher 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arian Kabashi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jean Ruiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Baltazar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anto Grgic 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Roberts Uldrikis 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Itaitinga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mickael Facchinetti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andre Edgar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jared Khasa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Luan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Diego Yanz 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nicolas Stettler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Egzon Kllokoqi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ismajl Beka 0 0 0 0 0 مدافع 0
Maurice Brunner 0 0 0 0 0 هافبک 0
Manuel Kubli 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simon Rohrbach 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Ferreira Morgado 0 0 0 0 0 مدافع 0
Enes Ciftci 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jordan Gele 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro Casciato 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Zlatko Hebib 0 0 0 0 0 مدافع 0
Noah Blasucci 0 0 0 0 0 هافبک 0
Eusebio Gomes Bancessi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Fickentscher 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 0 0 0 0 مدافع 0
Arian Kabashi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jean Ruiz 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Baltazar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anto Grgic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roberts Uldrikis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Itaitinga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mickael Facchinetti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andre Edgar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jared Khasa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Luan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Diego Yanz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Nicolas Stettler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Egzon Kllokoqi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ismajl Beka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Maurice Brunner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Manuel Kubli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simon Rohrbach 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bruno Ferreira Morgado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Enes Ciftci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jordan Gele 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alessandro Casciato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Zlatko Hebib 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Noah Blasucci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Eusebio Gomes Bancessi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kevin Fickentscher 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Arian Kabashi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jean Ruiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Baltazar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anto Grgic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roberts Uldrikis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Itaitinga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mickael Facchinetti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andre Edgar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jared Khasa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Patrick Luan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11