فوتبــال 11

دوشنبه، 20 مرداد 1399 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jonathan Viscosi 0 (0) 1 26 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Tim Björkström 0 (0) 1 93 11 (7) 90 مدافع 0
Axel Bjornström 1 (1) 0 44 4 (0) 90 مدافع 0
Hjalmar Ekdal 3 (0) 0 70 15 (9) 90 مدافع 0
Karl Larsson 0 (0) 1 70 10 (5) 90 مدافع 0
Elias Andersson 1 (1) 0 72 12 (9) 78 هافبک 0
Nahom Girmai Netabay 1 (1) 3 78 13 (8) 90 هافبک 0
محمد سعید 0 (0) 0 19 3 (0) 68 مهاجم 0
Adam Stahl 1 (0) 1 45 11 (6) 90 هافبک 0
Stefano Vecchia 5 (4) 0 42 16 (8) 86 مهاجم 0
یوکیا سوگیتا 2 (1) 1 38 15 (6) 87 مهاجم 0
Johan Karlsson 0 (0) 1 7 6 (2) 12 مدافع 0
Adam Hellborg 0 (0) 0 15 2 (1) 22 هافبک 0
Jamie Roche 1 (0) 0 1 2 (1) 9 هافبک 0
Laorent Shabani 0 (0) 0 3 1 (0) 8 هافبک 0
Stojan Lukic 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Jon Birkfeldt 0 (0) 0 30 11 (5) 90 مدافع 0
Jesper Modig 2 (0) 5 30 9 (9) 90 مدافع 0
Adama Fofana 0 (0) 0 9 5 (1) 61 مدافع 0
Albin Winbo 0 (0) 1 19 6 (3) 61 هافبک 0
Alexander Johansson 1 (0) 0 10 11 (2) 62 هافبک 0
Luke Le Roux 1 (0) 2 33 12 (7) 90 هافبک 0
Tashreeq Matthews 0 (0) 3 18 7 (4) 79 هافبک 0
Gustaf Norlin 2 (0) 1 21 8 (5) 90 هافبک 0
Robin Tranberg 0 (0) 2 21 7 (3) 61 هافبک 0
Astrit Seljmani 5 (2) 0 20 20 (9) 90 مهاجم 0
Anton Liljenback 0 (0) 0 15 3 (3) 29 مدافع 0
Albert Ejupi 0 (0) 0 18 8 (2) 28 هافبک 0
Alibek Aliev 2 (1) 0 9 9 (5) 29 مهاجم 0
Rasmus Cronvall 0 (0) 0 0 1 (0) 11 مهاجم 0
Erion Sadiku 1 (1) 0 17 5 (1) 29 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jonathan Viscosi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Tim Björkström 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bjornström 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
Hjalmar Ekdal 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Karl Larsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Elias Andersson 1 (1) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 0
Nahom Girmai Netabay 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد سعید 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Adam Stahl 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Stefano Vecchia 5 (4) 3 (2) 2 0 0 1 مهاجم 0
یوکیا سوگیتا 2 (1) 6 (2) 1 1 0 0 مهاجم 0
Johan Karlsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Adam Hellborg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jamie Roche 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Laorent Shabani 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Stojan Lukic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jon Birkfeldt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jesper Modig 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Adama Fofana 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Albin Winbo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Johansson 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Luke Le Roux 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Tashreeq Matthews 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Gustaf Norlin 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Tranberg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Astrit Seljmani 5 (2) 2 (1) 2 1 0 1 مهاجم 0
Anton Liljenback 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Albert Ejupi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alibek Aliev 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Rasmus Cronvall 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Erion Sadiku 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jonathan Viscosi 0 0 1 0 0 دروازه‌بان 0
Tim Björkström 5 1 1 2 0 مدافع 0
Axel Bjornström 1 1 0 0 0 مدافع 0
Hjalmar Ekdal 5 0 0 1 0 مدافع 0
Karl Larsson 0 2 1 2 0 مدافع 0
Elias Andersson 1 1 0 0 0 هافبک 0
Nahom Girmai Netabay 1 1 3 1 0 هافبک 0
محمد سعید 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Adam Stahl 2 1 1 2 0 هافبک 0
Stefano Vecchia 0 0 0 2 0 مهاجم 0
یوکیا سوگیتا 0 0 1 2 0 مهاجم 0
Johan Karlsson 0 0 1 0 0 مدافع 0
Adam Hellborg 1 0 0 0 0 هافبک 0
Jamie Roche 0 0 0 1 0 هافبک 0
Laorent Shabani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Stojan Lukic 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jon Birkfeldt 1 0 0 4 0 مدافع 0
Jesper Modig 2 0 5 0 0 مدافع 0
Adama Fofana 0 1 0 1 0 مدافع 0
Albin Winbo 0 1 1 0 0 هافبک 0
Alexander Johansson 0 2 0 4 0 هافبک 0
Luke Le Roux 2 2 2 2 0 هافبک 0
Tashreeq Matthews 1 2 3 1 0 هافبک 0
Gustaf Norlin 1 4 1 1 0 هافبک 0
Robin Tranberg 6 1 2 4 0 هافبک 0
Astrit Seljmani 1 0 0 2 0 مهاجم 0
Anton Liljenback 1 0 0 0 0 مدافع 0
Albert Ejupi 0 1 0 3 0 هافبک 0
Alibek Aliev 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Rasmus Cronvall 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Erion Sadiku 0 1 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jonathan Viscosi 26 (16) 61.538461538462% 0 0 14 (4) 0 دروازه‌بان 0
Tim Björkström 93 (78) 83.870967741935% 0 1 5 (2) 0 مدافع 0
Axel Bjornström 44 (38) 86.363636363636% 2 1 2 (1) 0 مدافع 0
Hjalmar Ekdal 70 (63) 90% 0 0 4 (3) 0 مدافع 0
Karl Larsson 70 (61) 87.142857142857% 0 0 7 (5) 0 مدافع 0
Elias Andersson 72 (63) 87.5% 1 2 12 (10) 0 هافبک 0
Nahom Girmai Netabay 78 (68) 87.179487179487% 1 0 7 (3) 0 هافبک 0
محمد سعید 19 (17) 89.473684210526% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 0
Adam Stahl 45 (36) 80% 2 4 0 (0) 0 هافبک 0
Stefano Vecchia 42 (30) 71.428571428571% 1 1 3 (0) 1 مهاجم 0
یوکیا سوگیتا 38 (30) 78.947368421053% 2 0 5 (3) 0 مهاجم 0
Johan Karlsson 7 (5) 71.428571428571% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
Adam Hellborg 15 (14) 93.333333333333% 1 1 1 (0) 0 هافبک 0
Jamie Roche 1 (0) 0 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Laorent Shabani 3 (2) 66.666666666667% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Stojan Lukic 32 (16) 50% 0 0 28 (12) 0 دروازه‌بان 0
Jon Birkfeldt 30 (18) 60% 0 0 10 (3) 0 مدافع 0
Jesper Modig 30 (27) 90% 0 0 5 (4) 0 مدافع 0
Adama Fofana 9 (7) 77.777777777778% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
Albin Winbo 19 (15) 78.947368421053% 0 3 4 (2) 0 هافبک 0
Alexander Johansson 10 (5) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luke Le Roux 33 (24) 72.727272727273% 0 0 7 (5) 0 هافبک 0
Tashreeq Matthews 18 (13) 72.222222222222% 1 2 1 (0) 0 هافبک 0
Gustaf Norlin 21 (18) 85.714285714286% 2 4 2 (1) 0 هافبک 0
Robin Tranberg 21 (15) 71.428571428571% 0 0 6 (3) 0 هافبک 0
Astrit Seljmani 20 (13) 65% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 0
Anton Liljenback 15 (12) 80% 0 1 3 (2) 0 مدافع 0
Albert Ejupi 18 (13) 72.222222222222% 1 0 3 (2) 1 هافبک 0
Alibek Aliev 9 (5) 55.555555555556% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 0
Rasmus Cronvall 0 (0) 0 1 0 0 (0) 1 مهاجم 0
Erion Sadiku 17 (11) 64.705882352941% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11